Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Paulina Pszczółkowska
ORCID: 0000-0002-4582-6346

Stopień doktora z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzaniu Produktem w Katedrze Zarządzania Jakością UEK. Jej zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie jakością wyrobów medycznych oraz zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. W kilku ostatnich publikacjach podejmowała tematykę kluczowych rozwiązań w procesie kompleksowego zarządzania jakością leczenia chorych oraz problematykę zarządzania jakością wyrobów medycznych na przykładzie stentów naczyniowych do tętnicy udowej powierzchownej.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.2
JEL: L15, M30, M31, M11, O32

Procesy zarządzania jakością w firmach produkujących wyroby medyczne łączą skoordynowane prace działów marketingu i sprzedaży celem pozyskania i utrzymania klientów. Efektywne zarządzanie to koncentracja na aktywnościach ostatniej fazy zarządzania jakością wyrobu medycznego — fazie dystrybucji produktu. Przewagę konkurencyjną firm medycznych produkujących wyroby medyczne do zabiegów endowaskularnych (zabiegi wewnątrznaczyniowe przeprowadzane wewnątrz światła naczynia krwionośnego bez konieczności jego otwierania) stanowi utrzymanie satysfakcji klienta przez stały proces doskonalenia używanego wyrobu medycznego. Efektywne budowanie wizerunku producenta wpływa na pozytywne postrzeganie marki przez użytkowników oraz ich przywiązanie. Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładowych działań marketingowych stosowanych przez firmy produkujące wyroby medyczne do procedur endowaskularnych stanowiących narzędzie w procesie doskonalenia wyrobu medycznego. Kolejnym celem jest wskazanie wpływu satysfakcji użytkownika wyrobu medycznego na wybór i postrzeganie marki używanego produktu.

Słowa kluczowe: zarządzanie jakością wyrobów medycznych; doskonalenie wyrobu medycznego; marka produktu; satysfakcja klienta