Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Przemysław Wechta
ORCID: 0000-0002-2031-6948

Socjolog, profesor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii ekonomicznej, organizacji i zarządzania, teorii socjologicznej. Publikuje w czasopismach polskich i zagranicznych. Wybrane publikacje: Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym (książka), From spatial value to panopticon: Study of organizational changes in riverside areas in Poznań (artykuł), Dividend policy from the perspective of social system theory (artykuł).

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.2
JEL: B55, Q01, Z13

Celem artykułu jest badanie czynników wpływających na poziom zaufania społecznego do jakości wody. Obecnie na rynku obserwujemy silną konkurencję o preferencje konsumentów dotyczące konsumpcji wody: z kranu czy z butelki. Woda z kranu przez długi czas znajdowała się w niekorzystnej pozycji rynkowej w stosunku do wód w butelkach. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania piciem wody z kranu i wzrost świadomości niekorzystnych aspektów wody butelkowanej. W tym kontekście interesujące są wyniki wieloletnich badań socjologicznych przeprowadzonych w aglomeracji poznańskiej w latach 2004–2021, które pokazały wzrost odsetka mieszkańców deklarujących picie wody z kranu bez przegotowania i spadek odsetka osób, które nigdy nie piją nieprzegotowanej wody z kranu. Artykuł skoncentrowany jest na dwóch grupach czynników wpływających na te odsetki: jakości wody mierzonej obiektywnymi parametrami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi z jednej strony oraz subiektywnym społecznym poziomie zaufania do wody z drugiej. Systematycznie monitorowane parametry jakości wody w latach 2012–2021 świadczą o utrzymywaniu przez jej dostawcę, spółkę Aquanet, rygorystycznych norm wody pod względem parametrów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Drugą grupę czynników stanowią kampanie promocyjne prowadzone przez Aquanet kształtujące społeczny wizerunek wody oraz analizowane w artykule przemiany społeczne, zmiany preferencji konsumpcyjnych powiązane ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców. Analiza zawarta w artykule nie wyczerpuje zagadnienia. Jest jednak wystarczająca dla zasygnalizowania potencjału marketingowego, związanego z produktem bez opakowania, jakim jest woda z kranu.

Słowa kluczowe: woda z kranu; jakość wody; preferencje konsumpcyjne