Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
ORCID: 0000-0002-8908-6351
Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowo-badawcze to marketing międzynarodowy, marketing w sektorze finansowym, finansowanie działań marketingowych. Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, w tym 23 monografii, 26 publikacji w języku obcym i 5 tłumaczeń książek i artykułów z j. niemieckiego. Do najważniejszych publikacji
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.11.1
JEL: M31, M21

Współcześnie przedsiębiorstwa mają do czynienia z istotnymi zmianami w swoim otoczeniu. Odnoszą się one zwłaszcza do zmian w środowisku naturalnym, związanymi z tym regulacjami prawnymi, zachowaniami nabywców i ich wzrastającymi wymaganiami wobec dostawców produktów. Przedsiębiorstwa są zmuszone do uwzględniania w swoich strategiach marketingowych tych tendencji. Powoduje to konieczność rozważenia stosowania w swoich działaniach marketingowych takich koncepcji jak CSR i CSV. Celem artykułu jest właśnie próba określenia możliwości zastosowania tych koncepcji w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa. Dla realizacji tego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej odnoszącej się do tych zagadnień. Rozważania dotyczą szczególnie zastosowania wymienionych koncepcji w procesie budowy strategii marketingowych, ich rodzajów oraz wykorzystywanych narzędzi marketingu-mix. Na tej podstawie sfomułowano wnioski dotyczące zastosowania koncepcji CSR i CSV w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. Można je zastosować szczególnie w odniesieniu do misji przedsiębiorstwa, wyboru rynków, ustalenia segmentu nabywców i działań marketingowych. Wybór segmentów nabywców i określenie ich potrzeb, zwłaszcza potrzeb społecznych, umożliwi wykreowanie oferty przedsiębiorstwa w postaci wartości wspólnej — ekonomiczno-społecznej oraz włączenie do jej tworzenia firm z rynków lokalnych.

Słowa kluczowe: CSR; CSV; strategia marketingowa; marketing 3.0; prosument

Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowo-badawcze to marketing międzynarodowy, marketing w sektorze finansowym, finansowanie działań marketingowych. Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, w tym 23 monografii, 26 publikacji w języku obcym i 5 tłumaczeń książek i artykułów z j. niemieckiego. Do najważniejszych publikacji należą: Marketing bankowy, Wyd. Branta 2004, Współczesne dylematy marketingu bankowego, Wyd. UŁ 2010, Marketing na rynku międzynarodowym, Wolters Kluwer 2013, Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków, Wyd. UŁ 2018, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formy, Wyd. UŁ 2019, Marketing na rynku międzynarodowym. Badania, decyzje, organizacja, Wyd. UŁ 2020.