Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.6
JEL: K20, K33, K40, K41

Adjudication on principles of equity and the public policy clause in commercial arbitration in Polish law

Every lawyer knows the Latin maxim Summum ius summa iniuria. You can pass an arbitral award that is consistent with the law but it is unfair. Public policy is a ground for refusal of recognition and enforcement of arbitral awards, which is inter alia distinguished by the Polish Code of Civil Procedure and the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the New York Convention). The institution of ruling on the basis of the principles of fairness and of equality in arbitration proceedings as well as public policy have fundamental importance for the arbitration proceedings, because of their functions. From many years, in the doctrine and in the practice, a number of doubts about the rules of these institutions have been opened. This article aims to attempt to establish a mutual relationship between these two institutions in arbitration proceedings.

Download article
Keywords: public policy clause; commercial arbitration; equity; arbitral tribunal; contract law

References

Bibliografia/References

 

Ballada, P. (2002). Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego. w postępowaniu przed sądem polubownym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).

Bielarczyk, P. (2005). Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego. Monitor Prawniczy, (22), dodatek specjalny.

Błaszczak, Ł. (2008). Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego. ADR Arbitraż i Mediacja, 3(3).

Błaszczak, Ł., Ludwik, M. (2007). Sądownictwo polubowne (arbitraż). Warszawa: C.H.Beck.

Böckstiegel, K. H. (2008). Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement. IBA Journal of Dispute Resolution, Special Issue https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/media012277202358270bckstiegel_public_policy..iba_unconfererence_2008.pdf (12.10.2021).

Ereciński, T., Weitz, K. (2008). Sąd arbitrażowy. Warszawa: LexisNexis.

Falkiewicz, K., Kwaśnicki, R. L. (2005) Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Przegląd Prawa Handlowego, (11).

Fuchs, B. (2000). Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym. Kraków: Zakamycze.

Głodowski, W. (2014). Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Warszawa–Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.

Grabowska, K. (2008). W: J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja. Warszawa: C.H.Beck.

Kamiński, I. C. (1993). Zasady słuszności jako podstawa orzekania w obrocie cywilnym i handlowym. Państwo i Prawo, (4).

Lizer-Klatka, A. (2000). Pojęcie orzekania na zasadach słuszności. w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Państwo i Prawo, (1).

Łaszczuk, M., Szpara, J. (2015). W: A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy. Warszawa: C.H.Beck.

Mazur, D. (2003). Prawo właściwe w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1).

Miśko, T. (2006). Arbitraż handlowy a orzekanie na zasadach słuszności. Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. w Rzeszowie, 22–23.09.2006 r., Ius et Administratio, zeszyt specjalny.

Morek, R. (2006). Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 k.p.c.). Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Pazdan, J. (2005). Czy można wyłączyć umowę spod prawa? Państwo i Prawo, (10).

Poczobut, J. (2015). W: A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy. Warszawa: C.H.Beck.

Ryszkowski, K. (2011). Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym — summum ius summa iniuria? ADR Arbitraż i Mediacja, 1(13).

Ryszkowski, K. (2014). Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego, 3.

Ryszkowski, K. (2019a). Adjudication on principles of equity in the proceedings before the arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems. Cadernos de Dereito Actual, December.

Ryszkowski, K. (2019b). Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych. Warszawa: C.H.Beck.

Sobkowski, J. (1980). Stosowanie prawa materialnego w sądownictwie polubownym według kodeksu postępowania cywilnego i regulaminów Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).

Uliasz, M. (2008). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Wach, A. (2005). Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych. Warszawa: Liber.

Zieliński, A. (2008). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription