Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.6
JEL: K20, K33, K40, K41

Orzekanie na podstawie zasad słuszności a klauzula porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim

Każdy prawnik zna łacińską maksymę Summum ius summa iniuria. Można wydać orzeczenie arbitrażowe, które jest zgodne z prawem, ale niesprawiedliwe. Porządek publiczny jest podstawą odmowy uznania i wykonania orzeczeń arbitrażowych, zawartą m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (Konwencji nowojorskiej). Instytucja orzekania na podstawie zasady słuszności w postępowaniu arbitrażowym oraz klauzula porządku publicznego mają fundamentalne znaczenie dla postępowania arbitrażowego ze względu na swoje funkcje. Od wielu lat w doktrynie i praktyce istnieją liczne wątpliwości co do zasad funkcjonowania tych instytucji. Celem artykułu jest próba określenia wzajemnej relacji między tymi dwiema instytucjami w postępowaniu arbitrażowym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: klauzula porządku publicznego; arbitraż handlowy; zasady słuszności; sąd polubowny; prawo umów

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Ballada, P. (2002). Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego. w postępowaniu przed sądem polubownym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).

Bielarczyk, P. (2005). Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego. Monitor Prawniczy, (22), dodatek specjalny.

Błaszczak, Ł. (2008). Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego. ADR Arbitraż i Mediacja, 3(3).

Błaszczak, Ł., Ludwik, M. (2007). Sądownictwo polubowne (arbitraż). Warszawa: C.H.Beck.

Böckstiegel, K. H. (2008). Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement. IBA Journal of Dispute Resolution, Special Issue https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/media012277202358270bckstiegel_public_policy..iba_unconfererence_2008.pdf (12.10.2021).

Ereciński, T., Weitz, K. (2008). Sąd arbitrażowy. Warszawa: LexisNexis.

Falkiewicz, K., Kwaśnicki, R. L. (2005) Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Przegląd Prawa Handlowego, (11).

Fuchs, B. (2000). Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym. Kraków: Zakamycze.

Głodowski, W. (2014). Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Warszawa–Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.

Grabowska, K. (2008). W: J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja. Warszawa: C.H.Beck.

Kamiński, I. C. (1993). Zasady słuszności jako podstawa orzekania w obrocie cywilnym i handlowym. Państwo i Prawo, (4).

Lizer-Klatka, A. (2000). Pojęcie orzekania na zasadach słuszności. w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Państwo i Prawo, (1).

Łaszczuk, M., Szpara, J. (2015). W: A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy. Warszawa: C.H.Beck.

Mazur, D. (2003). Prawo właściwe w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1).

Miśko, T. (2006). Arbitraż handlowy a orzekanie na zasadach słuszności. Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. w Rzeszowie, 22–23.09.2006 r., Ius et Administratio, zeszyt specjalny.

Morek, R. (2006). Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 k.p.c.). Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Pazdan, J. (2005). Czy można wyłączyć umowę spod prawa? Państwo i Prawo, (10).

Poczobut, J. (2015). W: A. Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy. Warszawa: C.H.Beck.

Ryszkowski, K. (2011). Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym — summum ius summa iniuria? ADR Arbitraż i Mediacja, 1(13).

Ryszkowski, K. (2014). Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego, 3.

Ryszkowski, K. (2019a). Adjudication on principles of equity in the proceedings before the arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems. Cadernos de Dereito Actual, December.

Ryszkowski, K. (2019b). Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych. Warszawa: C.H.Beck.

Sobkowski, J. (1980). Stosowanie prawa materialnego w sądownictwie polubownym według kodeksu postępowania cywilnego i regulaminów Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).

Uliasz, M. (2008). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Wach, A. (2005). Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych. Warszawa: Liber.

Zieliński, A. (2008). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę