Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.5
JEL: K23
Jakub Plebański ORCID: 0000-0002-8125-2888 , e-mail: jakubplebanski|wp.pl| |jakubplebanski|wp.pl

Analysis of amendments in the field of support schemes for renewable energy sources in terms of Poland's achievement of the EU's energy and climate target for 2020

The purpose of this study is to analyse selected legal changes concerning support schemes for renewable energy sources, introduced by the Act of 19 July 2019 amending the Act on Renewable Energy Sources and certain other acts, in terms of achieving the EU's energy and climate target, i.e. achieving a 15% share of renewable sources in Poland's gross final energy consumption in 2020. The research methods used by the author were based on formal-dogmatic and comparative methods. Commenting on the introduced legal changes, the author also took into account aspects of economic analysis of the law. The study refers, in particular, to the analysis of the prosumer support system and the auction support system, as currently the leading mechanisms for promoting renewable energy in Poland. According to the author's position, the introduced legal changes should not significantly contribute to an increase in installed capacity of renewable energy sources in 2020, although they will certainly improve the legal situation of energy producers and may increase the attractiveness of the Polish renewable energy sources market. The author also points to the need to harmonize Polish legislation with the EU Directive 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, which provides for the need to dynamize the development of renewable energy sources in the perspective of the next energy and climate target set for 2030.

Download article
Keywords: renewable energy sources; energy; prosumer; RES auctions; renewable energy producers

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Burchard-Dziubińska, M. (2015). Prosument na rynku energii w Polsce — próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 4(41). https://doi.org/10.18778/1429-3730.41.01

Instytut Energetyki Odnawialnej (2016). Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030. Warszawa.

Kuchmacz, J., Mika, Ł. (2018). Description of development of prosumer energy sector in Poland. Polityka Energetyczna — Energy Policy Journal, 21, 5–20. https://doi.org/10.33223/epj/103683

Makowski, M. (2018). W: M. Makowski (red.), Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer.

Miazga, A., Owczarek, D. (2015). Dom zimny dom ciemny — czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. IBS Working Paper, 16.

Ministerstwo Energii (2019). Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Warszawa.

Ministerstwo Energii (2019). Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki (2010). Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Warszawa.

Muras, Z. (2018). Obowiązkowe krajowe cele ogólne i środki w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W: Z. Muras (red.), Komentarz do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Lex). Warszawa: Wolters Kluwer. https://doi.org/10.15199/48.2017.09.02

Muszyński, I. (2020). Złożenie oferty, wymogi formalne. W: M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Olczak, K. (2016). Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii — ramy prawne. Studia prawno-ekonomiczne, CI, 87–97. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.8

Pawełczyk, M. (2018). Regulacja prawna odnawialnych źródeł energii. W: A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, 33, Warszawa: C.H. Beck.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2016). Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016–2035. Warszawa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2018). Raport roczny z funkcjonowania KSE w roku 2018. Warszawa.

Przybojewska, I. (2020). Systemy wsparcia. W: M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii.

Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Przybylska, M. (2017). Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3(6). https://doi.org/10.7172/ikar

Rada Ministrów (2014). Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko — perspektywa do 2020 r. Warszawa.

Sarota, A. (2018). Niestabilność prawa w sektorze odnawialnych źródeł energii i jej skutki. Energetyka — Społeczeństwo — Polityka, (1). https://doi.org/10.4467/24500704esp.18.004.10226

Sekuła-Barańska, S. (2018). Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego na przykładzie inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w Polsce. W: M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego. Warszawa: C.H. Beck. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.24

Szambelańczyk, M. (2016). Komentarz do art. 43. W: J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak (red.) Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Trzcińska, D. (2018). Problematyka planowania i zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

W: M. Królikowska-Olczak (red.) Sektory infrastrukturalne — problematyka prawna. Warszawa: C.H. Beck.

Urząd Regulacji Energetyki (2020). Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2019 r. Warszawa.

Strony internetowe/Websites

http://news.mit.edu/2019/increase-solar-cell-output-photon-2-electron-0703 (4.12.2019).

https://news.energysage.com/solar-panel-efficiency-cost-over-time/ (9.12.2019).

https://www.gramwzielone.pl/trendy/101724/wiecej-czasu-na-pierwsza-sprzedaz-energii-po-aukcji-z-2018-r (5.12.2019).

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnymroczna-i-kwa.html (3.12.2019).

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8739,System-aukcyjny-dla-odnawialnych-zrodel-energii-ma-5-lat.html(5.07.2020).

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z 27.09.2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L z 2001 r. nr 283, s. 33 z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L z 2009 r. nr 140, s. 16 z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U.UE L z 2018 r. nr 328, s. 82).

Opinia rzecznika generalnego Y. Bota przedstawiona 28.01.2014 r. w sprawie C-573/12, Alands Vindkraft AB v. Energimyndigheten, EU:C:2014:37

Ustawa z 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524).

Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478).

Ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925).

Ustawa z 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1276).

Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z 6.02.2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej.

 

Article price
4.00
Journal of Business Law7/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
82.00 €
73.00
get subscription