Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.5
JEL: K23
Jakub Plebański ORCID: 0000-0002-8125-2888 , e-mail: jakubplebanski|wp.pl| |jakubplebanski|wp.pl

Analiza zmian prawnych systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii pod kątem realizacji przez Polskę unijnego celu energetyczno-klimatycznego na 2020 r.

Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych zmian prawnych w przedmiocie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, wprowadzonych ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, pod kątem realizacji unijnego celu energetyczno-klimatycznego, tj. osiągnięcia 15-procentowego udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto przez Polskę w 2020 r. Zastosowane przez autora metody badawcze opierały się na metodzie formalno- dogmatycznej oraz komparatystycznej. Komentując wprowadzone zmiany prawne, autor uwzględnił również aspekty ekonomicznej analizy prawa. Treść niniejszego artykułu odnosi się w szczególności do analizy prosumenckiego systemu wsparcia oraz aukcyjnego systemu wsparcia, jako obecnie najpopularniejszych mechanizmów promowania energetyki odnawialnej w Polsce. Zgodnie ze stanowiskiem autora wprowadzone zmiany prawne nie powinny w istotny sposób przełożyć się na wzrost mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii w 2020 roku, choć z pewnością przyczynią się do poprawy sytuacji prawnej wytwórców oraz mogą wpłynąć na wzrost atrakcyjności polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Autor wskazuje ponadto na konieczność harmonizacji polskiego ustawodawstwa z unijną dyrektywą 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, przewidującą konieczność dynamizacji rozwoju odnawialnych źródeł energii w perspektywie kolejnego celu energetyczno- klimatycznego, wyznaczonego na 2030 r.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii; energetyka; prosument; aukcje OZE; wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Burchard-Dziubińska, M. (2015). Prosument na rynku energii w Polsce — próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 4(41). https://doi.org/10.18778/1429-3730.41.01

Instytut Energetyki Odnawialnej (2016). Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030. Warszawa.

Kuchmacz, J., Mika, Ł. (2018). Description of development of prosumer energy sector in Poland. Polityka Energetyczna — Energy Policy Journal, 21, 5–20. https://doi.org/10.33223/epj/103683

Makowski, M. (2018). W: M. Makowski (red.), Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer.

Miazga, A., Owczarek, D. (2015). Dom zimny dom ciemny — czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. IBS Working Paper, 16.

Ministerstwo Energii (2019). Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Warszawa.

Ministerstwo Energii (2019). Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki (2010). Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Warszawa.

Muras, Z. (2018). Obowiązkowe krajowe cele ogólne i środki w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W: Z. Muras (red.), Komentarz do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Lex). Warszawa: Wolters Kluwer. https://doi.org/10.15199/48.2017.09.02

Muszyński, I. (2020). Złożenie oferty, wymogi formalne. W: M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Olczak, K. (2016). Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii — ramy prawne. Studia prawno-ekonomiczne, CI, 87–97. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.8

Pawełczyk, M. (2018). Regulacja prawna odnawialnych źródeł energii. W: A. Powałowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, 33, Warszawa: C.H. Beck.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2016). Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016–2035. Warszawa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2018). Raport roczny z funkcjonowania KSE w roku 2018. Warszawa.

Przybojewska, I. (2020). Systemy wsparcia. W: M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii.

Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Przybylska, M. (2017). Prawa prosumenta na rynku energii elektrycznej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3(6). https://doi.org/10.7172/ikar

Rada Ministrów (2014). Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko — perspektywa do 2020 r. Warszawa.

Sarota, A. (2018). Niestabilność prawa w sektorze odnawialnych źródeł energii i jej skutki. Energetyka — Społeczeństwo — Polityka, (1). https://doi.org/10.4467/24500704esp.18.004.10226

Sekuła-Barańska, S. (2018). Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego na przykładzie inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w Polsce. W: M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego. Warszawa: C.H. Beck. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.24

Szambelańczyk, M. (2016). Komentarz do art. 43. W: J. Baehr, P. Lissoń, J. Pokrzywniak (red.) Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Trzcińska, D. (2018). Problematyka planowania i zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

W: M. Królikowska-Olczak (red.) Sektory infrastrukturalne — problematyka prawna. Warszawa: C.H. Beck.

Urząd Regulacji Energetyki (2020). Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2019 r. Warszawa.

Strony internetowe/Websites

http://news.mit.edu/2019/increase-solar-cell-output-photon-2-electron-0703 (4.12.2019).

https://news.energysage.com/solar-panel-efficiency-cost-over-time/ (9.12.2019).

https://www.gramwzielone.pl/trendy/101724/wiecej-czasu-na-pierwsza-sprzedaz-energii-po-aukcji-z-2018-r (5.12.2019).

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnymroczna-i-kwa.html (3.12.2019).

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8739,System-aukcyjny-dla-odnawialnych-zrodel-energii-ma-5-lat.html(5.07.2020).

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z 27.09.2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L z 2001 r. nr 283, s. 33 z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L z 2009 r. nr 140, s. 16 z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U.UE L z 2018 r. nr 328, s. 82).

Opinia rzecznika generalnego Y. Bota przedstawiona 28.01.2014 r. w sprawie C-573/12, Alands Vindkraft AB v. Energimyndigheten, EU:C:2014:37

Ustawa z 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524).

Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478).

Ustawa z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925).

Ustawa z 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1276).

Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z 6.02.2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej.

 

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę