Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.8
JEL: K22, K23

Commentary to the judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of April 22nd, 2021, no III SA/WA/745/21. Voluntary or compulsory redemption of shares?

In the commented judgment, the Provincial Administrative Court considered the differences between the voluntary and compulsory redemption of shares in the share capital of a limited liability company. The Court held that the compulsory redemption of shares was of an ostensible nature in the meaning of Article 83 of the Civil Code in connection with Article 199a § 1 and 2 of the Tax Code, because — according to the Court — the compulsory redemption masked the real transaction, which was the voluntary redemption of shares. This finding is ill-founded, because the actions performed by the parties in the case at hand do not satisfy the prerequisites for the ostensibility required by Article 83, and the allegedly "concealed" voluntary redemption was not performed at all (inter alia due to the lack of an agreement to sell the redeemed shares to the company, which would have been performed in the required form). It is also incorrect to classify the performed redemption as voluntary redemption, inter alia, because there was no "consent" of the shareholder to the redemption in the form specified in Article 199 § 1 of the Commercial Companies Code. The compulsory redemption provided for in the articles of association was carried out in accordance with the actual intentions of the company.

Download article
Keywords: redemption of shares; ostensible compulsory redemption; voluntary redemption

References

Bibliografia/References

 

Dauter B. (2015). W: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gutowski, M. (2014). Nieważność czynności prawnej. Warszawa: C.H.Beck.

Herbet, A. (2015). W: S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A, Warszawa: C.H.Beck.

Kalinowski, M. (2003). Wykładnia oświadczeń woli oraz ich pozorność w prawie podatkowym. Przegląd Podatkowy, (1).

Kawałko, A. (2006). Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kraków: Zakamycze.

Kidyba, A. (2017). Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–300. Warszawa: Wolters Kluwer.

Knurowska, I. (2001). Przymusowe umorzenie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych. Prawo Spółek, (4).

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2002). Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kraków: Zakamycze.

Kwaśnicki, R. L. (2004). Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Prawniczy, (12).

Nowacki, A. (2004). Finansowanie umorzenia udziałów. Przegląd Prawa Handlowego (1).

Opalski, A. (2018). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151–226. Warszawa: C.H.Beck.

Pietrasz, P. (2002a). Nieważność umowy stanowiącej podstawę poniesienia wydatku i zaliczenia go do kosztów. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 lutego 2000 r., I SA/Wr 2094/99. Glosa, (6).

Pietrasz, P. (2002b). Nieważność czynności prawnej a przychody. Glosa, (5).

Popiołek, W. (2001). Umorzenie udziałów i akcji w kodeksie spółek handlowych. Rejent, (7–8).

Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sołtysiński, S., Sójka, T. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom III. Spółka akcyjna. Warszawa: C.H.Beck.

Sójka, T. (2002). Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).

Szajkowski, A. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Warszawa: C.H.Beck.

Wiśniewski, J. (2001). Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Glosa, (12).

Włodyka, S. (2001). Sposoby umarzania akcji według kodeksu spółek handlowych. Prawo Papierów Wartościowych, (2).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
79.00 €
71.00
get subscription