Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.5
JEL: K34, K14

Conclusion of the insurance contract on distance

Conclusion of insurance contract with the use of direct long distance means of communication creates problems referring the delivery of insurance policy and general terms of insurance as well as consistency of the contract with the insurance customer's demands and needs. The article aims to answer the question regarding the form of the documents accompanying conclusion of the insurance contract on distance, how the precontractual obligations of the parties should be fulfilled and when the contract is actually concluded. Most of the problems referring the insurance documents were solved by the sec. 43 of the Act of 2015 on Insurance and Reinsurance Activity which enables to create documents connected with the conclusion and performance of the insurance contract in electronic form and mechanical printing of the insurers' signature. Non consistency of the insurance contract with the consumers' demands and needs is countervailed by the Act of 2017 on Insurance Distribution. With this are connected information duties towards the customer concluding the insurance contract on distance. As a general rule information shall be provided to the customer on durable medium. According the author the above notion should also refer to the delivery of the insurance policy and general terms of insurance.

Keywords: insurance contract; contract conslusion; distance contracts; insurance distribution; insurance policy

References

Bibliografia/References

Abramowski, A., Kochenburger, P. (2018). W: P. Marano, J. Rokas, P. Kochenburger (red.). The „Dematerialised” Insurance. Springer.

Birds, J. (2016). Birds' Modern Insurance Law. London: Sweet & Maxwell.

Byrski, J. (2015). Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładów ubezpieczeń. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czech, T. (2020). Prawa konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Daszewski, A., Więcko, M. (2009). Problemy ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych w systemie direct z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych. Prawo Asekuracyjne, (3), 48–61.

Giaro, M. (2009). Cywilnoprawne pojęcie pisemności w społeczeństwie informacyjnym. Państwo i Prawo, (10), 34–47.

Grykiel, J. (2016). Kilka uwag o nowej definicji dokumentu i formie dokumentowej. Monitor Prawniczy, (5).

Kocot, W. J. (2016). Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnych. Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Krajewski, M. (2016). Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 kc. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Kubiak-Cyrul, A. (2017). Udostępnienie wzorca w elektronicznym obrocie konsumenckim z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa ETS. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(3).

Kucharski, B. (2010). Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kucharski, B. (2019). Cywilnoprawne konsekwencje niedostosowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta. Prawo Asekuracyjne, (3). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5730

Kukuryk, P. (2015). Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kukuryk, P. (2017). Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Difin.

Lubasz, D. (2015). W: M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer.

Łańcucki, J. (2020). Konsument wobec wyzwań sztucznej inteligencji na rynku ubezpieczeniowym. Prawo Asekuracyjne, (2). https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1681

Marano, P. (2018). EU Regulation on Comparison Websites of Insurance Products. W: P. Marano, J. Rokas, P. Kochenburger (red.). The „Dematerialised” Insurance. Springer.

Maśniak, D. (2020). W: M. Fras, B, Kucharski, K. Malinowska, D. Maśniak, M. Szaraniec, Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nawracała, J. (2020). Ubezpieczenie autocasco. W: D. Fuchs, K. Malinowska, D. Maśniak (red.), Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Orlicki, M. (2017). Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń — zasady tworzenia i znaczenie prawne. Prawo Asekuracyjne, (4).

Orlicki, M. (2019). Analiza potrzeb klienta — rzeczywista czy pozorna. Prawo Asekuracyjne, (2). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5661

Orlicki, M., Pokrzywniak, J. (2008). Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pecyna, M. (2003). Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim. Kraków: Zakamycze.

Pinczar, M., Liszewska, M. (2013). Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich. Zarządzanie i Finanse, 2(2).

Pokrzywniak, J. (2019a). Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia. Prawo Asekuracyjne, (2).

Pokrzywniak, J. (2019b). W: J. Pokrzywniak (red.), Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rokas, J. (2018). W: P. Marano, J. Rokas, P. Kochenburger (red.). The „Dematerialised” Insurance. Springer.

Romanowski, M., Zarzycka, K. (2021). Pisemność oświadczenia a forma pisemna w rozumieniu art. 78 § 1 k.c. na przykładzie art. 21 ust 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1), https://doi.org/10.33995/wu2021.1.1

Szczurowski, T. (2005). Udostępnienie wzorca umowy w postaci elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Tarasiuk, A., Wojno, B. (2018). Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń. Prawo Asekuracyjne, (3).

Trzaskowski, R. (2018). W: Gudowski, J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wajda, P. (2017). W: Szczepańska, M., Wajda, P. (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Węgierski, M. (2020). Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną. Warszawa: C.H.Beck.

Więcko-Tułowiecka, M. (2009). Kanał direct w obserwacjach Rzecznika Ubezpieczonych. Gazeta Ubezpieczeniowa, 46(553), 27.11.2009.

Wojewoda, M. (2014). W: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription