Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zawarcie umowy ubezpieczenia na odległość

Zawieranie ubezpieczeń za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wywołuje przede wszystkim problemy dotyczące doręczenia polisy ubezpieczeniowej i ogólnych warunków ubezpieczenia, jak również dostosowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką postać mają przybrać dokumenty towarzyszące zawarciu ubezpieczenia na odległość, w jaki sposób powinny być spełnione obowiązki przedkontraktowe stron oraz kiedy dochodzi do zawarcia umowy. Większość problemów dotyczących dokumentów została usunięta przez art. 43 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który pozwala na sporządzenie dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia w postaci elektronicznej oraz mechaniczne odbicie podpisu ubezpieczyciela. Niedostosowaniu produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta przeciwdziałają zaś przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Wiążą się z tym obowiązki informacyjne ubezpieczyciela wobec klienta zawierającego umowę ubezpieczenia na odległość. Co do zasady informacje mogą być udostępnione klientowi na trwałym nośniku. Według autora pojęcie to powinno mieć również zastosowanie do doręczenia polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

Słowa kluczowe: umowa ubezpieczenia; zawarcie umowy; umowy na odległość; dystrybucja ubezpieczeń; polisa ubezpieczeniowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Abramowski, A., Kochenburger, P. (2018). W: P. Marano, J. Rokas, P. Kochenburger (red.). The „Dematerialised” Insurance. Springer.

Birds, J. (2016). Birds' Modern Insurance Law. London: Sweet & Maxwell.

Byrski, J. (2015). Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładów ubezpieczeń. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czech, T. (2020). Prawa konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Daszewski, A., Więcko, M. (2009). Problemy ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych w systemie direct z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych. Prawo Asekuracyjne, (3), 48–61.

Giaro, M. (2009). Cywilnoprawne pojęcie pisemności w społeczeństwie informacyjnym. Państwo i Prawo, (10), 34–47.

Grykiel, J. (2016). Kilka uwag o nowej definicji dokumentu i formie dokumentowej. Monitor Prawniczy, (5).

Kocot, W. J. (2016). Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnych. Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Krajewski, M. (2016). Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 kc. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Kubiak-Cyrul, A. (2017). Udostępnienie wzorca w elektronicznym obrocie konsumenckim z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa ETS. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(3).

Kucharski, B. (2010). Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kucharski, B. (2019). Cywilnoprawne konsekwencje niedostosowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta. Prawo Asekuracyjne, (3). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5730

Kukuryk, P. (2015). Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kukuryk, P. (2017). Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń. W: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Difin.

Lubasz, D. (2015). W: M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolter Kluwer.

Łańcucki, J. (2020). Konsument wobec wyzwań sztucznej inteligencji na rynku ubezpieczeniowym. Prawo Asekuracyjne, (2). https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1681

Marano, P. (2018). EU Regulation on Comparison Websites of Insurance Products. W: P. Marano, J. Rokas, P. Kochenburger (red.). The „Dematerialised” Insurance. Springer.

Maśniak, D. (2020). W: M. Fras, B, Kucharski, K. Malinowska, D. Maśniak, M. Szaraniec, Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nawracała, J. (2020). Ubezpieczenie autocasco. W: D. Fuchs, K. Malinowska, D. Maśniak (red.), Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Orlicki, M. (2017). Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń — zasady tworzenia i znaczenie prawne. Prawo Asekuracyjne, (4).

Orlicki, M. (2019). Analiza potrzeb klienta — rzeczywista czy pozorna. Prawo Asekuracyjne, (2). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5661

Orlicki, M., Pokrzywniak, J. (2008). Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pecyna, M. (2003). Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim. Kraków: Zakamycze.

Pinczar, M., Liszewska, M. (2013). Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich. Zarządzanie i Finanse, 2(2).

Pokrzywniak, J. (2019a). Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia. Prawo Asekuracyjne, (2).

Pokrzywniak, J. (2019b). W: J. Pokrzywniak (red.), Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rokas, J. (2018). W: P. Marano, J. Rokas, P. Kochenburger (red.). The „Dematerialised” Insurance. Springer.

Romanowski, M., Zarzycka, K. (2021). Pisemność oświadczenia a forma pisemna w rozumieniu art. 78 § 1 k.c. na przykładzie art. 21 ust 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1), https://doi.org/10.33995/wu2021.1.1

Szczurowski, T. (2005). Udostępnienie wzorca umowy w postaci elektronicznej. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Tarasiuk, A., Wojno, B. (2018). Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń. Prawo Asekuracyjne, (3).

Trzaskowski, R. (2018). W: Gudowski, J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wajda, P. (2017). W: Szczepańska, M., Wajda, P. (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Węgierski, M. (2020). Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną. Warszawa: C.H.Beck.

Więcko-Tułowiecka, M. (2009). Kanał direct w obserwacjach Rzecznika Ubezpieczonych. Gazeta Ubezpieczeniowa, 46(553), 27.11.2009.

Wojewoda, M. (2014). W: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę