Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Evidence contracts in proceedings in commercial matters

By the Act of 4 July 2019 amending the Act - Code of Civil Procedure and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1469), the legislator added Section IIa entitled Proceedings in commercial matters (articles 4581–45813 of the Code of Civil Procedure). This proceeding is another separate proceeding which may be conducted in a civil process in commercial matters listed in art. 4582 CCP. The legislator included on proceedings in commercial matters art. 4589 of the Code of Civil Procedure, which relates to evidence contracts. The regulation of evidence contracts can cause many doubts in the practice of applying the law regarding the legal nature of these contracts up to the legal effects of their introduction. In favor of the material and legal nature of these contracts, it is necessary to solve, under substantive law, problems related to defects of intention, interpretation of these contracts or the legal effects of these contracts for legal successors.

It may also be problematic to examine these contracts (whether only on demurrer or ex officio) and the legal consequences of their defects, as well as the question of the time when the parties may rely on such a contract. The aim of the authors is to present all substantive and procedural aspects of the existence of the institution of evidence contract, as well as to clarify doubts that may arise in the context of the institution in the practice of applying the law.

Keywords: civil proceedings; evidence; commercial issues; evidence proceedings; the dispositive principle

References

Bibliografia/References

Allerhand, M. (1932). Kodeks postępowania cywilnego. Lwów: „Kodeks” Spółka Wydawnicza.

Błaszczak, Ł. (2008). Charakter prawny umowy o mediację. ADR. Arbitraż i Mediacja, (1).

Błaszczak, Ł. (2019). Umowa dowodowa jako przykład nowej instytucji w kodeksie postępowania cywilnego (art. 4589 KPC). Palestra, (11–12).

Budniak, A. (2008). Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I). Rejent, (9).

Budniak, A. (2013). Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny. W: J. Mazurkiewicz (red.), Księga dla naszych

kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Dalka, S. (1975). Czynności procesowe stron w procesie cywilnym. Palestra, (9).

Eichenwald, S. (1937). Kilka uwag o kwestii prorogacji sądu. Przegląd Sądowy, XIII.

Fenichel, Z. (1937). Forum prorogatum. Polski Proces Cywilny, V(15–16–17).

Gwiazdomorski, J. (1967). Nowe przepisy o formie czynności prawnych. W: W. Berutoriwcz (red.), Księga Pamiątkowa ku Czci Kamila Stefki. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jagieła, J. (2019). Komentarz do art. 4581 k.p.c. W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–205, Warszawa: C.H. Beck.

Jędrzejewska, M. (1984). Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Jodłowski, J., Resich, Z. (1987). Postępowanie cywilne. Warszawa: LexisNexis.

Knoppek, K. (1998). Wokół sporu o ograniczenia dowodowe przeciwko osnowie i ponad osnowę dokumentu (próba podsumowania), W: A. Marciniak (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza. Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Korzonek, J. (1931). „Prorogatio fori” według k.p.c.. Głos Sądownictwa, III(5).

Kruszelnicki, Ś. (1938). Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza. Art. 1–503 z komentarzem. Poznań.

Kulski, R. (2006). Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym. Kraków: Zakamycze.

Lapierre, J. (1996). Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym. Przegląd Sądowy, (2).

Laskowska-Hulisz, A. (2018). Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym. Warszawa: C.H. Beck.

Litauer, J. J. (1933). Komentarz do procedury cywilnej. Warszawa: Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”.

Marciniak, A. (2016). Dowody. W: W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki (red.), Postępowanie cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mazur, M. (2011). Moc wiążąca umów procesowych na przykładzie zapisu na sąd polubowny. Kwartalnik ADR, (1).

Mikuszewski, W. (1939). Dopuszczalność umów regulujących sposób prowadzenia dowodów w procesie. Poznań: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.

Miszewski, W. (1946). Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza. Warszawa–Łódź: Księgarnia Wydawnictw Prawniczych.

Mokry, J. (1975). Wykładnia procesowych oświadczeń w sądowym postępowaniu cywilnym. Studia Cywilistyczne, XXV–XXVI.

Osowy, P. (2005). Umowa o właściwość sądu jako przykład umowy przedprocesowej. Uwagi na tle art. 46 k.p.c. Kwartalnik Prawa Prywatnego, XIV.

Peiper, L. (1933). Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza. Tom I–II. Lwów: L. Frommer.

Piekarski, M. (1973). Czynności materialnoprawne a czynności procesowe w sprawach cywilnych (wybrane zagadnienia). Studia Prawnicze, 37.

Resich, Z. (1985). Istota procesu cywilnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Resich, Z. (2016). Dowody. W: J. Lappiere, J. Jodłowski, Z. Resich, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz (red.), Postępowanie cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Siedlecki, W. (1979). O tzw. umowach procesowych. W: Z. Radwański (red.), Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Ohanowicza. Studia z prawa zobowiązań. Warszawa–Poznań.

Waligórski, M. (1947). Proces cywilny. Funkcja i struktura. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
83.00 €
74.00
get subscription