Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Umowa dowodowa w postępowaniu w sprawach gospodarczych

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) ustawodawca dodał Dział IIa pt. „Postępowanie w sprawach gospodarczych” (art. 4581–45813 k.p.c.). Postępowanie to jest kolejnym postępowaniem odrębnym, które może być prowadzone w procesie cywilnym w sprawach gospodarczych wymienionych w art. 4582 k.p.c. Wśród przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych ustawodawca zamieścił art. 4589 k.p.c., który dotyczy umów dowodowych. Regulacja umów dowodowych może wywoływać szereg wątpliwości w praktyce stosowania prawa, począwszy od samego charakteru prawnego tych umów, a skończywszy na skutkach prawnych ich wprowadzenia. Opowiadając się za materialnoprawnym charakterem umów dowodowych, należy na gruncie prawa materialnego rozwiązać problemy związane chociażby z wadami woli przy ich zawarciu, wykładnią tych umów czy też ich skutkami prawnymi dla następców prawnych. Problematyczne może się też okazać samo badanie tych umów (czy tylko na zarzut, czy z urzędu). To samo dotyczy skutków prawnych ich wadliwości, a także zagadnienia terminu, w jakim strony mogą się powołać na taką umowę. Celem autorów jest przedstawienie wszelkich aspektów materialnoprawnych oraz procesowych obowiązywania instytucji umów dowodowych, a także wyjaśnienie wątpliwości mogących powstać na tle instytucji w praktyce stosowania prawa.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: postępowanie cywilne; sprawy gospodarcze; dowody; ograniczenie postępowania dowodowego; dyspozycyjność

Bibliografia

Bibliografia/References

Allerhand, M. (1932). Kodeks postępowania cywilnego. Lwów: „Kodeks” Spółka Wydawnicza.

Błaszczak, Ł. (2008). Charakter prawny umowy o mediację. ADR. Arbitraż i Mediacja, (1).

Błaszczak, Ł. (2019). Umowa dowodowa jako przykład nowej instytucji w kodeksie postępowania cywilnego (art. 4589 KPC). Palestra, (11–12).

Budniak, A. (2008). Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I). Rejent, (9).

Budniak, A. (2013). Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny. W: J. Mazurkiewicz (red.), Księga dla naszych

kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Dalka, S. (1975). Czynności procesowe stron w procesie cywilnym. Palestra, (9).

Eichenwald, S. (1937). Kilka uwag o kwestii prorogacji sądu. Przegląd Sądowy, XIII.

Fenichel, Z. (1937). Forum prorogatum. Polski Proces Cywilny, V(15–16–17).

Gwiazdomorski, J. (1967). Nowe przepisy o formie czynności prawnych. W: W. Berutoriwcz (red.), Księga Pamiątkowa ku Czci Kamila Stefki. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jagieła, J. (2019). Komentarz do art. 4581 k.p.c. W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–205, Warszawa: C.H. Beck.

Jędrzejewska, M. (1984). Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Jodłowski, J., Resich, Z. (1987). Postępowanie cywilne. Warszawa: LexisNexis.

Knoppek, K. (1998). Wokół sporu o ograniczenia dowodowe przeciwko osnowie i ponad osnowę dokumentu (próba podsumowania), W: A. Marciniak (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza. Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Korzonek, J. (1931). „Prorogatio fori” według k.p.c.. Głos Sądownictwa, III(5).

Kruszelnicki, Ś. (1938). Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza. Art. 1–503 z komentarzem. Poznań.

Kulski, R. (2006). Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym. Kraków: Zakamycze.

Lapierre, J. (1996). Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym. Przegląd Sądowy, (2).

Laskowska-Hulisz, A. (2018). Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym. Warszawa: C.H. Beck.

Litauer, J. J. (1933). Komentarz do procedury cywilnej. Warszawa: Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”.

Marciniak, A. (2016). Dowody. W: W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki (red.), Postępowanie cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mazur, M. (2011). Moc wiążąca umów procesowych na przykładzie zapisu na sąd polubowny. Kwartalnik ADR, (1).

Mikuszewski, W. (1939). Dopuszczalność umów regulujących sposób prowadzenia dowodów w procesie. Poznań: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.

Miszewski, W. (1946). Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza. Warszawa–Łódź: Księgarnia Wydawnictw Prawniczych.

Mokry, J. (1975). Wykładnia procesowych oświadczeń w sądowym postępowaniu cywilnym. Studia Cywilistyczne, XXV–XXVI.

Osowy, P. (2005). Umowa o właściwość sądu jako przykład umowy przedprocesowej. Uwagi na tle art. 46 k.p.c. Kwartalnik Prawa Prywatnego, XIV.

Peiper, L. (1933). Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza. Tom I–II. Lwów: L. Frommer.

Piekarski, M. (1973). Czynności materialnoprawne a czynności procesowe w sprawach cywilnych (wybrane zagadnienia). Studia Prawnicze, 37.

Resich, Z. (1985). Istota procesu cywilnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Resich, Z. (2016). Dowody. W: J. Lappiere, J. Jodłowski, Z. Resich, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz (red.), Postępowanie cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Siedlecki, W. (1979). O tzw. umowach procesowych. W: Z. Radwański (red.), Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Ohanowicza. Studia z prawa zobowiązań. Warszawa–Poznań.

Waligórski, M. (1947). Proces cywilny. Funkcja i struktura. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę