Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

New audit supervision model in Poland

Provisions of the Act changing the Act on auditors, auditor firms and public supervision, which become valid on 1 January 2020, introduce a new model of supervision over the activity of auditors and auditor firms in Poland. The changes made are quite important to all actors involved in business that use services of such bodies, as well as to auditors and auditor firms themselves. This study also presents the new rules of public supervision in this market segment and the consequences of re-organisation of the model of supervision over auditors and auditor firms that takes place through the Act.

Download article
Keywords: auditor; auditor firm; Audit Supervision Commission; National Supervision Commission; Polish Chamber of Statutory Auditors; Polish Agency for Audit Supervision

References

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.), zwana także ustawą o biegłych rewidentach.

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1571 ze zm.), zwana także ustawą o zmianie ustawy o biegłych rewidentach.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, zwana dyrektywą 2006/43/WE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, zwane rozporządzeniem 537/2014.

Pozostałe źródła

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3481, www.sejm.gov.pl

Price of the magazine number
13.00
Subscription
80.00 €
72.00
get subscription