Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nowy model nadzoru audytowego w Polsce

Wchodzące w życie z dniem 1.01.2020 r. przepisy ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzają nowy model nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów oraz firm audytorskich w Polsce. Powyższe zmiany mają istotne znaczenie dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego korzystających z usług tych podmiotów, jak również dla samych biegłych rewidentów i firm audytorskich. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione nowe zasady nadzoru publicznego w tym segmencie rynku oraz konsekwencje dokonywanej reorganizacji modelu nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: biegły rewident; firma audytorska; Komisja Nadzoru Audytowego; Krajowa Komisja Nadzoru; Polska Izba Biegłych Rewidentów; Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.), zwana także ustawą o biegłych rewidentach.

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1571 ze zm.), zwana także ustawą o zmianie ustawy o biegłych rewidentach.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, zwana dyrektywą 2006/43/WE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, zwane rozporządzeniem 537/2014.

Pozostałe źródła

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3481, www.sejm.gov.pl

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę