Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 04/2017

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 04/2017

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Grzegorz Materna
Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

 

Perspektywy przeciwdziałania przez Prezesa UOKiK nadużywaniu tzw. zamówień in-house na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach

 

The perspectives of the protection by the antitrust authority against the abuse of the in-house exemption (the example of services of for maintenance of cleanliness and order in municipalities)

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy oceny koncepcji tzw. zamówień in-house w polskim prawie zamówień publicznych z perspektywy ochrony konkurencji. Bezprzetargowe powierzanie kontrolowanym podmiotom przez publicznego zamawiającego realizacji użytecznych publicznie zadań może negatywnie wpływać na konkurencję na tych rynkach, na których dotąd rywalizowali publiczni i prywatni usługodawcy. Wnioski w tym zakresie są przedstawiane na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach. Zarazem, zdaniem autorów, pomimo legalności tzw. zamówień in-house, to nadużycie tej procedury polegające na korzystaniu z tego wyłączenia pomimo braku spełnienia przesłanek ustawowych uprawnia Prezesa UOKiK do stawiania zarzutu nadużycia pozycji dominującej przez gminę – organizatora rynku usług użyteczności publicznej, gdy prowadzi do eliminacji wcześniej istniejącej konkurencji na rynku.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, prawo antymonopolowe, zamówienia in-house, Prezes UOKiK, utrzymanie czystości i porządku w gminach.

 

Summary:

 

The article concerns the assessment of the concept of in-house exemption in the Polish public procurement law from the perspective of competition protection. Entrusting contract for public services to entities controlled by the contracting entity without procurement procedure may have negative impact on competition in these markets, in which public and private providers previously competed. The conclusions in this regard are presented on the example of services for maintenance of cleanliness and order in municipalities. According to the authors, despite the legality of the in-house exemption, when it is abused and when it leads to the elimination of pre-existing competition on the market, the President of the OCCP is entitled to put charges of abuse of a dominant position by the municipality which is the organizer of the market for providing certain public services.

 

Key words: public procurement, antitrust law, in-house exemption, President of the OCCP; maintaining cleanliness and order in communes.

 

Anna Szadkowska, Uniwersytet Łódzki

 

Prawne kryteria rozstrzygania spraw dotyczących zakresu odroczenia terminu zapłaty podatku

 

Legal criteria for resolving issues concerning the scope of deferment of tax payment deadline

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy słuszności istnienia przesłanek stosowania instytucji modyfikujących sposób zapłaty podatku w ich obecnym kształcie. W odniesieniu do odroczenia terminu zapłaty podatku, autorka podejmuje się wskazania zmian w rozwiązaniach legislacyjnych umożliwiających podniesienie sprawności systemu poboru danin publicznych oraz wzmocnienie skutecznej ochrony praw podatnika.

 

Słowa kluczowe: ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, odroczenie terminu zapłaty podatku, klauzule generalne, postanowienia dodatkowe, swobodne uznanie.

 

Summary:

 

The article presents the rightnesses of functioning of premises of applying institutions modifying the manner of the payment of the tax in their current shape. With reference to postponing the date of the payment of the tax, the author explains the changes in legislative terminations, which enable to raise the system efficiency of the collection of public tributes. They also are reinforcing the effective protection of rights of the taxpayer.

 

Key words: concessions in the repayment of tax liabilities, postponing the date of the payment of the tax, general clauses, additional decisions, discretion.

 

Katarzyna Kimla, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Przerzucalność podatków a podatek bankowy

 

Tax shirting in respect to banking tax

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza konstrukcji i cech podatku bankowego w kontekście zjawiska przerzucalności ekonomicznego ciężaru opodatkowania na podmioty trzecie. Autorka prezentuje zjawisko przerzucalności ekonomicznego ciężaru opodatkowania wskazując cechy podatku przerzucanego oraz potencjalne kierunki jego transferu. Autorka w dalszej kolejności analizuje cechy podatku bankowego wprowadzonego z dniem 1 lutego 2016r. ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych (DzU 2016, poz. 68, dalej: u.p.b) skupiając się w szczególności na ich analizie w kontekście cech podatków przerzucalnych. Przeprowadzona analiza wskazuje na potencjalne ryzyko, że ekonomiczny ciężar podatku obciążający instytucje finansowe może zostać przerzucony na podmioty trzecie, w szczególności klientów instytucji, w jednej z ukrytych form przerzucania podatków.

 

Odrębną część artykułu poświęcono na analizę zakresu możliwości stosowania sankcji za naruszenie zakazu przerzucenia podatku bankowego. Autorka wyraża pogląd, że z uwagi na fakt, że ustawodawca nie przewidział w samej ustawie sankcji za działania, które zmierzają do przerzucenia ekonomicznego ciężaru opodatkowania na klientów instytucji finansowych, oraz, z uwagi na fakt, że brak jest jednocześnie innych mechanizmów pozwalających na skuteczną egzekucję wskazanej klauzuli ochronnej, wydaje się, że podmioty objęte dyspozycją ustawy mogą stosować mechanizmy pozwalające na obejście zapisów klauzuli zawartej w art. 14 u.p.b.

 

Słowa kluczowe: podatek bankowy, przerzucalność ekonomicznego ciężaru opodatkowania, unikanie opodatkowania, podatek od niektórych instytucji finansowych.

 

Summary:

 

The subject of this article focuses on the analysis of the structure and characteristics of banking tax in reference to the concept of shifting the economic tax burden to third parties. In the article the Author presents the tax shifting theory, in particular indicating the characteristics of the floating taxes and the potential directions to which the tax burden may be shifted. The Author conducts also an analysis of the structure of banking tax introduced on February 1, 2016 by the Act on Tax of Particular Financial Institutions (Journal of Laws 2016, Pos. 68, hereinafter referred to as Banking Tax Act) in a view of the characteristics of the floating taxes. The analysis points out to the potential risk that the economic burden of banking tax charged to financial institutions may be transferred to third parties, in particular individual clients, in one of the hidden form of tax shifting.

 

A separate part of the article focuses on the analysis of the scope in which there might be a possibility to apply sanction for breach of the prohibition of the banking tax shifting to third parties. The author expresses the opinion according to which either the referred legislature itself does not provide for such sanctions or the effective application of other mechanisms safeguarding the application of the aforementioned clause seems inapplicable. Due to the above, it seems that the entities covered by the disposition of Banking Tax Act may tend to apply mechanisms to circumvent the provisions of the anti tax shifting clause contained in the Article 14.

 

Key words: banking tax, tax shifting, tax avoidance, tax on particular financial institutions.

 

Prawo własności intelektualnej

 

Katarzyna Błeszyńska, Uniwersytet Warszawski

 

Memy internetowe – status prawny na podstawie ograniczeń praw autorskich dla celów parodii, pastiszu i karykatury

 

Internet memes - legal status upon the restrictions of copyright for parody, pastiche and caricature reasons

 

Streszczenie:

 

Memy internetowe o charakterze satyrycznym najczęściej występują jako zdjęcia opatrzone komentarzem słownym, który pozwala dostrzec nowy sens i kontekst przedstawionej warstwy wizualnej. W ogromnej większości stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. W memie czytelne jest „zapożyczenie” w formie przejęcia zdjęcia czy obrazu, a zapożyczenie to ma charakter istotny dla całości twórczej tak powstałego utworu. W procesie tworzenia memów satyrycznych następuje zatem ingerencja w utwór pierwotny, jakim jest zdjęcie czy obraz, poprzez dodanie do niego komentarza, grafiki, czy innych elementów wizualnych. Artykuł odpowiada na pytanie, jak w świetle obowiązującego prawa autorskiego należy traktować takie działania, czy na gruncie istniejących przepisów ograniczających prawa autorskie istnieje na nie przyzwolenie oraz czy w wyniku tych działań powstaje utwór zależny czy dzieło inspirowane.

 

Słowa kluczowe: satyryczne memy internetowe, utwór zależny, ograniczenia praw autorskich, dzieło inspirowane.

 

Summary:

 

Satirical internet memes appear most often as the pictures with a verbal commentary that allows us to perceive the new meaning and context of the visual layer. In a great majority, they constitute a work within the meaning of copyright laws. The borrowing of the picture is a“markable”element in a final result in creating the mem. In the process of creating satirical memes occurs the interference in the original work such as picture or an image, by adding comments, graphics or other visual elements. The article answers the question, how upon thepolish copyright such action should be taken, whether existing copyright restrictions allow this be taken and whether a derivative work or inspired work is created as a result of these activities.

 

Key words: satirical internet mem, derivative work, copyright restrictions, inspired work.

 

KONFERENCJA

 

Marta Ołowska, Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH

 

Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (16. 03. 2017)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

 

Wspólny rachunek bankowy w prawie geologicznym i górniczym

 

Joint bank account in geological and mining law

 

Streszczenie:

 

Rachunek wspólny jest rachunkiem bankowym otwieranym i prowadzonym dla stron umowy o współpracy, które uzyskały koncesję na wspólne prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża. W imieniu wszystkich stron umowy o współpracy rachunek wspólny otwiera operator, który wraz z pozostałymi stronami tej umowy jest współposiadaczem tego rachunku. Wszelkie płatności i rozliczenia, tzn. publicznoprawne i prywatnoprawne związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny. Wyłącznie uprawnionym do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku wspólnym jest operator, a pozostali współposiadacze rachunku mogą żądać bieżących informacji o saldzie, okresowych wyciągów bankowych oraz historii rachunku i subkont.

 

Słowa kluczowe: rachunek wspólny, rozliczenia pieniężne, poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów ze złoża.

 

Summary:

 

The joint account is a bank account opened and maintained for the parties to a cooperation agreement, which has obtained a concession for the joint exploration and extraction of hydrocarbons from the deposit. The joint account is opened on behalf of all parties to the co-operation agreement by the operator, who together with the other parties to this agreement is a co-holder of this account. Any public or private law connected payments and settlements connected with the performance of the cooperation agreement and concession, can only be made through a joint account. The operator is exclusively entitled to dispose cash on the joint account and other account holders can request current information about the balance, periodical bank statements, account and sub-account history.

 

Key words: joint account, cash settlement, exploration and extraction of hydrocarbons from the deposit.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €