Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.1
JEL: K23

Prohibition of excessive delay in payment

The subject of this article is the prohibition of excessive delay in payment introduced as of 1 January 2020 to the Act of 8 March 2013 on payment deadlines in commercial transactions (after amendment - the Act on combating late payment in commercial transactions). The author analyzes the sources of justification for this prohibition as well as the subjective and objective scope of it. The purpose of this paper is to determine whether the legal structure of the prohibition may allow to achieve the intention, which is to combat late payment in commercial transactions.

Keywords: excessive delays; payment

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bieżuński, P. (2013). Komentarz do art. 2. W: Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. LEX/el.

Cudny, Ł. (2019). Komentarz do art. 2. W: K. Osajda (red.), Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz, wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.

Duda, A. S. (2008). Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck.

Marcisz, E. (2014). Komentarz do art. 2. W: Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz, wyd. II. Warszawa: LexisNexis.

Jakimowicz, W. (2012). Wolność zabudowy w prawie administracyjnym. LEX/el.

Jakimowicz, W. (2006). Wykładnia w prawie administracyjnym. Kraków: Zakamycze.

Piszcz, A. (2020). Przepisy ustawowe mające zastosowanie do kar pieniężnych za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.12.4

Żurawik, A. (2013). Interes publiczny w prawie gospodarczym. Warszawa: C.H. Beck.

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.).

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.).

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649).

Inne źródła/Other sources

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475). Druk nr 3577 z 3.07.2019 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3475 (30.11.2019).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja, druk nr 3475, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3475 (30.11.2019).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
83.00 €
75.00
get subscription