Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Przedmiotem artykułu jest zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wprowadzony 1.01.2020 r. do ustawy z 8.08.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (po nowelizacji — ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Autorka poddaje analizie źródła uzasadnienia do wprowadzenia tego zakazu oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy. Celem artykułu jest ustalenie, czy konstrukcja prawna zakazu może pozwolić na osiągnięcie zamierzenia, jakim jest ograniczenie zatorów płatniczych.

Słowa kluczowe: nadmierne opóźnianie się; świadczenie pieniężne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bieżuński, P. (2013). Komentarz do art. 2. W: Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. LEX/el.

Cudny, Ł. (2019). Komentarz do art. 2. W: K. Osajda (red.), Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz, wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.

Duda, A. S. (2008). Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck.

Marcisz, E. (2014). Komentarz do art. 2. W: Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz, wyd. II. Warszawa: LexisNexis.

Jakimowicz, W. (2012). Wolność zabudowy w prawie administracyjnym. LEX/el.

Jakimowicz, W. (2006). Wykładnia w prawie administracyjnym. Kraków: Zakamycze.

Piszcz, A. (2020). Przepisy ustawowe mające zastosowanie do kar pieniężnych za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.12.4

Żurawik, A. (2013). Interes publiczny w prawie gospodarczym. Warszawa: C.H. Beck.

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.).

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.).

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649).

Inne źródła/Other sources

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475). Druk nr 3577 z 3.07.2019 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3475 (30.11.2019).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja, druk nr 3475, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3475 (30.11.2019).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę