Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.5.3
JEL: G38, K39

Selected aspects of the procedure on the recovery of EU funds based on the example of the Regional Operational Programme for Podlaskie Voivodeship 2014–2020

The purpose of this article was an attempt to identify and evaluate normative regulations defining the procedure for the return of EU funds under Polish law in the 2014–2020 financial perspective and to investigate whether this procedure enables the effective recovery of EU funding paid to beneficiaries in an unjustified manner. The research was based on the example of the Regional Operational Program for Podlaskie Voivodeship 2014–2020 and covered the years 2014–2021. The essential elements of the return procedure are regulated in Art. 207 of the Public Finance Act. As regards the decision to return the cofinancing from EU funds, the beneficiaries had the right to use the appeal procedure. Subsequently, they had the opportunity to lodge a complaint with the competent voivodeship administrative court, as well as a cassation appeal to the Supreme Administrative Court. The legal situation shaped in this way resulted in a low percentage of decisions discontinuing the proceedings, which was not favourable from the point of view of the beneficiaries. The rigorous nature of the procedure for the return of EU funds was to some extent offset by the judicial activity of administrative courts.

Download article
Keywords: EU funds; recovery of funds; beneficiaries; financial corrections; individual irregularities

References

Bibliografia/References

Bieluci, K., Lemańska, E., & Siemieniako, J. (2017). Szkoda jako przesłanka zwrotu środków europejskich przez beneficjenta. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (3), 72–90.

Brysiewicz, K. (2014). System wyboru i oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Przegląd Prawa Publicznego (10), 7–24.

Cieślak, R. (2015). Nieprawidłowości związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Finanse Komunalne, (10), 6–22.

Karwatowicz, G., & Zawiślańska, A. (2013). Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unjnych. Presscom.

Kopeć, M. (2021). Dopuszczalny zakres badania umowy w administracyjnej sprawie o zwrot dofinansowania projektu z funduszy europejskich. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 maja 2020 r., I GSK 1820/19. Przegląd Prawa Publicznego, (7–8), 159–170.

Krzykowski, P. (2016). Nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Krzykowski, P. (2017). Postępowanie administracyjne w sprawie odzyskiwania wypłaconych środków unijnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Łacny, J. (2017). Skutki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE w świetle prawa UE i orzecznictwa sądów UE, cz. I. Temidium, (3), 27–32.

Łacny, J. (2019). Fundusze Unii Europejskiej. W: S. Biernat (Red.), Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wolters Kluwer Polska.

Miemiec, W. (2020). Komentarz do art. 207. W: Z. Ofiarski (Red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Lex.

Ostałowski, J. (2016). Komentarz do art. 2. W: R. Poździk (Red.), Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Wydawnictwo Sejmowe.

Ostałowski, J. (2014). Postępowanie w sprawie zwrotu środków Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Przegląd Prawa Publicznego, (2), 30–53.

Pahl, B., & Radziłowicz, M. (2018). Niezwrócenie środków europejskich w terminie jako przesłanka wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych. Samorząd Terytorialny, (12), 42–50.

Poździk, R. (2013a). Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Samorząd Terytorialny, (7–8), 105–116.

Poździk, R. (2013b). Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Wydawnictwo Sejmowe.

Snarski, S. J., & Martyniuk, M. (2021). Zasady weryfikacji i efekty wymierzania korekt finansowych beneficjentom w związku z udzielaniem zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6), 40–50. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.6.6

Michalik, M. (2021). Procedura zwrotu środków z perspektywy unijnej. W: K. Brysiewicz, M. Porzeżyńska, & R. Poździk (Red.), Efektywność procedur zwrotu środków unijnych. https://bbs-legal.pl/wp-content/uploads/2021/03/efektywnosc-procedur-zwrotu-srodkow-unijnych.pdf (dostęp: 20.06.2022).

Szewczuk, Z. (2021). Procedura zwrotu środków w Polsce. W: K. Brysiewicz, M. Porzeżyńska, & R. Poździk (Red.), Efektywność procedur zwrotu środków unijnych. https://bbs-legal.pl/wp-content/uploads/2021/03/efektywnosc-procedur-zwrotu-srodkow-unijnych.pdf (dostęp: 15.06.2022).

Szewczyk, M., & Szewczyk, E. (2014). Charakter prawny korekt finansowych oraz decyzji określających kwoty dofinansowania przypadające do zwrotu. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (6), 32–42.

Walenia, A. (2018). Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014–2020. Difin.

Wyszomirski, Ł. M. (2013). Zwrot środków europejskich przez beneficjenta. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (1), 77–94.

Woźniak, M. (2021). Droga cywilna w sprawach dotyczących zwrotu środków. W: K. Brysiewicz, M. Porzeżyńska, & R. Poździk (Red.), Efektywność procedur zwrotu środków unijnych. https://bbs-legal.pl/wp-content/uploads/2021/03/efektywnosc-procedur-zwrotu-srodkowunijnych.pdf

Zarząd Województwa Podlaskiego. (2021). Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/regionalny-program-operacyjnywo.html (dostęp: 15.06.2022).

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 157.00
get subscription