Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.7
JEL: K39

Tenders for sale of agricultural properties on the basis of the act on real estate management

The issue of sale of agricultural properties in tender procedures on the basis of legislation regulating the principles of real estate management is associated with a number of interpretation problems. These arise from the fact that the legislator has failed to distinguish clearly between these regulations and the legislation on shaping of the agricultural system. This issue has not been subjected to a thorough analysis in legal texts so far. Sale of agricultural properties should, in such case, take place on the basis of an open tender, with potential modifications justified by the specific nature of statutory requirements with regard to consent to the purchase of agricultural property, issued by the Managing Director of the KOWR (National Support Centre for Agriculture). There is no basis to state that under the current state of law, it is not possible to sell agricultural properties on the basis of the act on real estate management in the course of a tender procedure, or that in such case, a restricted tender procedure must be carried out, allowing only for participation of individual farmers.

Keywords: agricultural property; open tender; agricultural system; Managing Director of the National Support Centre for Agriculture; consent to the purchase of real estate

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bender, P. (2019). Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. I). Rejent, (11), 9–66.

Bieluk, J. (2019). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Czech, T. (2020). Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Iwaszkiewicz, P. (2018). Komentarz do art. 29. W: P. Czechowski, (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

KOWR (2020). Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r., Warszawa, https://www.kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania (20.02.2021).

Łobos-Kotowska, D., Stańko, M. (2020). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Maj, K. (2016). Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r. Krakowski Przegląd Notarialny, (2), 49–106.

Maj, K. (2019). Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r. Krakowski Przegląd Notarialny, (2), 63–92.

Padrak, R. (2010). Sprzedaż nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wrocław: Presscom Sp. z o.o.

Popardowski, P. (2021). Komentarz do art. 1a. W: K. Osajda, (red.), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Legalis.

Szostak, R. (2006). Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych (część I). Rejent, (12), 21–41.

Szostak, R. (2007). Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych (część II), Rejent, (1), 50–72.

Trzaskowski, R. (2013). Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem. Warszawa: LexisNexis.

Wojciechowski, P. (2021). Komentarz do art. 2a. W: K. Osajda, (red.), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Legalis.

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. poz. 109 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 2243).

Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990).

Ustawa z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1655).

Ustawa z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription