Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.7
JEL: K39

Przetargowa sprzedaż nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zagadnienie zbywania nieruchomości rolnych w trybie przetargowym na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami napotyka szereg problemów interpretacyjnych. Ich źródłem jest zaniechanie przez prawodawcę wyraźnego wyznaczenia relacji między tą regulacją a przepisami z zakresu kształtowania ustroju rolnego. Problematyka ta nie była dotąd przedmiotem szczegółowej analizy w piśmiennictwie prawniczym. Zbywanie nieruchomości rolnych powinno odbywać się w takim przypadku w trybie przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem modyfikacji uzasadnionych specyfiką ustawowych wymogów w zakresie zgody na nabycie nieruchomości rolnej wydawanej przez Dyrektora Generalnego KOWR. Brak jest podstaw dla utrzymywania, że w obecnym stanie prawnym niemożliwe jest zbywanie przetargowe nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami czy też że obligatoryjnym trybem jest w takim przypadku przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni.

Słowa kluczowe: nieruchomość rolna; przetarg nieograniczony; ustrój rolny; Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; zgoda na nabycie nieruchomości

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bender, P. (2019). Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. I). Rejent, (11), 9–66.

Bieluk, J. (2019). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Czech, T. (2020). Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Iwaszkiewicz, P. (2018). Komentarz do art. 29. W: P. Czechowski, (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

KOWR (2020). Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r., Warszawa, https://www.kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania (20.02.2021).

Łobos-Kotowska, D., Stańko, M. (2020). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Maj, K. (2016). Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r. Krakowski Przegląd Notarialny, (2), 49–106.

Maj, K. (2019). Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r. Krakowski Przegląd Notarialny, (2), 63–92.

Padrak, R. (2010). Sprzedaż nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wrocław: Presscom Sp. z o.o.

Popardowski, P. (2021). Komentarz do art. 1a. W: K. Osajda, (red.), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Legalis.

Szostak, R. (2006). Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych (część I). Rejent, (12), 21–41.

Szostak, R. (2007). Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych (część II), Rejent, (1), 50–72.

Trzaskowski, R. (2013). Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem. Warszawa: LexisNexis.

Wojciechowski, P. (2021). Komentarz do art. 2a. W: K. Osajda, (red.), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Legalis.

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.01.2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. poz. 109 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 2243).

Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990).

Ustawa z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1655).

Ustawa z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę