Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.6
JEL: K12, K29, K40
Ewa Lotko ORCID: 0000-0001-6847-8308 , e-mail: e.lotko|uwb.edu.pl| |e.lotko|uwb.edu.pl

The principle of efficiency and competitiveness of public procurement market in Poland

Efficient and effective public procurement is an integral element of economy and a possibility to reach a broad range of contractors offering high quality products and services. The aim of this article is to discuss selected new legal solutions introduced by new Public Procurement Law, which application may increase the efficiency of public contracts. The article intends to answer the question whether statutory principle of efficiency will enhance the quality of public procurement, making Polish public contract market more competitive. The main research method is a dogmatic-legal method. The analysis conducted in the article indicated that the provisions of Public Procurement Law applicable from 1st January 2021 introduce new legal solutions being an incentive for contractors to participate in public contracts. The consequence of such solutions should be an increase in the number of tenders, giving the ordering parties a bigger chance to obtain maximum efficiency of the implemented contracts and making public procurement market more competitive.

Keywords: efficiency; competitiveness; public expenditure; public procurement

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Borowicz, A. (2021). Aspekty ekonomiczne i rynkowe nowego Prawa zamówień publicznych. Zamówienia Publiczne. Doradca, (1), 1–7.

Cilak, M. (2020). Komentarz do art. 44 ustawy o finansach publicznych. W: Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czyżewska, B. (2020). Z problematyki zasady efektywności zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (2), 140–152.

Dolecki, J. (2020). Kilka uwag o zasadzie efektywności. Zamówienia Publiczne. Doradca, (4), 1–10.

Dunaj, B. (red.) (1999). Popularny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Granecki, P., Granecka, I. (2021a). Komentarz do art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Granecki, P., Granecka, I. (2021b). Komentarz do art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Jaworska, M. (2021a). Komentarz do art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Jaworska, M. (2021b). Komentarz do art. 446 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Kania, M. (2020). Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (1), 1–10.

Koba, D. (2021). Raz jeszcze o tym, co wyszło, a co nie wyszło w nowym Prawie zamówień publicznych. Zamówienia Publiczne. Doradca, (2), 1–5.

Kocowski, T. (2012). Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych, a efektywność wykorzystania środków publicznych. W: E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (19–33). Gdańsk–Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

Matusiak, A. (2021). Komentarz do art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Nowicki, P. (2013). Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pawelec, J. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Pieróg, J. (2020). Czy warto udzielać efektywnych zamówień? Zamówienia Publiczne. Doradca, (1), 1–10.

UZP (2019). Raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. http://www.uzp.gov.pl (20.04.2021).

UZP (2020). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. http://www.uzp.gov.pl (12.02.2021).

Wieczerzyńska, B. (2016). Efektywność zamówień publicznych w wymiarze prawnym, ekonomicznym i społecznym. Rocznik Administracji Publicznej, (2), 558–570.

Wikariak, S. (2020). Stabilizacja na rynku zamówień. W przetargach (prawie) bez zmian. Dziennik. Gazeta Prawna. https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1488467, zamowienia-publiczne-rynek-raport-2019-jakie-zmiany. html (10.03.2021).

Winiarz, M. (2018). Efektywność finansów publicznych a efektywne zamówienia publiczne. W: M. Stręciwilk, A. Dobaczewska (red.), Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych (160–175). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

 

Akty prawne i inne źródła/Legal acts and other sources

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, Dz.U. UE L z 2014 r., nr 94, s. 65.

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305.

Ustawa z 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 2019 ze zm.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy — Prawo zamówień publicznych, Sejm VIII kadencji. Druk nr 3624. http://www.orka.sejm.gov.pl (15.03.2021).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription