Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.6
JEL: K12, K29, K40
Ewa Lotko ORCID: 0000-0001-6847-8308 , e-mail: e.lotko|uwb.edu.pl| |e.lotko|uwb.edu.pl

Zasada efektywności a konkurencyjność polskiego rynku zamówień publicznych

Sprawne i efektywne zamówienia publiczne są nieodłącznym elementem gospodarki i dają możliwość dotarcia do szerokiego grona wykonawców oferujących produkty i usługi wysokiej jakości, stąd celem artykułu jest omówienie wybranych nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych nową ustawą — Prawo zamówień publicznych, których stosowanie może wpłynąć na zwiększenie efektywności zamówień publicznych. Artykuł zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy ustawowa zasada efektywności poprawi jakość zamówień publicznych, czyniąc polski rynek zamówień publicznych bardziej konkurencyjnym. Główną metodą badawczą opracowania jest metoda dogmatycznoprawna. Dokonana w artykule analiza pozwala stwierdzić, że przepisy obowiązującej od 01.01.2021 r. ustawy — Prawo zamówień publicznych wprowadzają nowe rozwiązania prawne stanowiące zachętę dla wykonawców do uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Konsekwencją tych rozwiązań powinien być wzrost liczby ofert składanych w postępowaniach, co zwiększy szanse zamawiających na uzyskanie maksymalnej efektywności realizowanego zamówienia, czyniąc rynek zamówień publicznych bardziej konkurencyjnym.

Słowa kluczowe: efektywność; konkurencyjność; wydatki publiczne; zamówienia publiczne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Borowicz, A. (2021). Aspekty ekonomiczne i rynkowe nowego Prawa zamówień publicznych. Zamówienia Publiczne. Doradca, (1), 1–7.

Cilak, M. (2020). Komentarz do art. 44 ustawy o finansach publicznych. W: Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czyżewska, B. (2020). Z problematyki zasady efektywności zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (2), 140–152.

Dolecki, J. (2020). Kilka uwag o zasadzie efektywności. Zamówienia Publiczne. Doradca, (4), 1–10.

Dunaj, B. (red.) (1999). Popularny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Granecki, P., Granecka, I. (2021a). Komentarz do art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Granecki, P., Granecka, I. (2021b). Komentarz do art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Jaworska, M. (2021a). Komentarz do art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Jaworska, M. (2021b). Komentarz do art. 446 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Kania, M. (2020). Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (1), 1–10.

Koba, D. (2021). Raz jeszcze o tym, co wyszło, a co nie wyszło w nowym Prawie zamówień publicznych. Zamówienia Publiczne. Doradca, (2), 1–5.

Kocowski, T. (2012). Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych, a efektywność wykorzystania środków publicznych. W: E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (19–33). Gdańsk–Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

Matusiak, A. (2021). Komentarz do art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych. W: M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Nowicki, P. (2013). Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pawelec, J. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Pieróg, J. (2020). Czy warto udzielać efektywnych zamówień? Zamówienia Publiczne. Doradca, (1), 1–10.

UZP (2019). Raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. http://www.uzp.gov.pl (20.04.2021).

UZP (2020). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. http://www.uzp.gov.pl (12.02.2021).

Wieczerzyńska, B. (2016). Efektywność zamówień publicznych w wymiarze prawnym, ekonomicznym i społecznym. Rocznik Administracji Publicznej, (2), 558–570.

Wikariak, S. (2020). Stabilizacja na rynku zamówień. W przetargach (prawie) bez zmian. Dziennik. Gazeta Prawna. https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1488467, zamowienia-publiczne-rynek-raport-2019-jakie-zmiany. html (10.03.2021).

Winiarz, M. (2018). Efektywność finansów publicznych a efektywne zamówienia publiczne. W: M. Stręciwilk, A. Dobaczewska (red.), Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych (160–175). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

 

Akty prawne i inne źródła/Legal acts and other sources

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, Dz.U. UE L z 2014 r., nr 94, s. 65.

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305.

Ustawa z 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 2019 ze zm.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy — Prawo zamówień publicznych, Sejm VIII kadencji. Druk nr 3624. http://www.orka.sejm.gov.pl (15.03.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę