Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.5
JEL: K12, K22, K23

The scope of register court cognition in respect of declarations of intent made under the influence of error or threat

The article is focused on the cognition of the registry
court in cases in which one of the participants has made a
declaration of evasion of the legal effects of a declaration
of his intent, due to the fact that it was made under the
influence of an error or threat. In this context, it is
important whether the court is entitled to examine the
effectiveness of such a statement, to what extent it can
conduct evidentiary proceedings, who is burdened with
demonstrating its effectiveness. It is also important how
the court verifies the truthfulness of the documents
submitted in register proceedings.

Download article
Keywords: registration proceedings; material examination; declaration of intent; error; threat

References

Dumkiewicz, M. (2019). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Gudowski, J. W: Ereciński, T. (red.). (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie za-
bezpieczające, Warszawa.

Hopt, K. W: Baumbach, A. Hopt, K. (2010). Handelsgesetzbuch, München.

Ignatowicz, J., Wasilkowski, J. W: Ignatowicz, J. (red.). (1977). System prawa cywilnego. Tom II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Jedliński, A. W: A. Kidyba, A. (red.). (2012). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa.
Koch, J. W: Staub, H. (red.). (2009). Handelsgesetzbuch. Grosskommentar, Berlin, t. 1.
Łukowski, W. (2012). Krajowy Rejestr Sądowy 2.0. Czas na zmiany? Iustitia, 10, s. 169–187.
Michnik, A. (2013). Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa.
Pęczyk-Tofel, A., Tofel, M. (2010). Sądowa kontrola uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych w postępowaniu rejestrowym. Przegląd Prawa
Handlowego, 2, s. 31–39.
Pruś, P. W: Manowska, M. (red.). (2015). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506–1217, Warszawa.
Rudnicki, S. (2010). Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa.
Wrzołek-Romańczuk, M. (1992). Rejestr handlowy — postępowanie w sprawach z zakresu rejestru handlowego. Część II. Palestra, 7–8, s. 19–28.
Zamojski, Ł. (2008). Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa.

Article price
4.00
Journal of Business Law 3/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription