Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.5
JEL: K12, K22, K23

Zakres kognicji sądu rejestrowego w odniesieniu do oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby

Artykuł dotyczy kognicji sądu rejestrowego w sprawach,
w których uczestnik postępowania złożył oświadczenie

o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia wo-
li z uwagi na to, że zostało ono złożone pod wpływem

błędu lub groźby. W tym kontekście istotne jest, czy sąd
jest uprawniony do badania skuteczności takiego

oświadczenia, w jakim zakresie może prowadzić postę-
powanie dowodowe, na kim ciąży ciężar wykazania jego

skuteczności oraz czy sąd rejestrowy może uzależniać
wpis od rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: postępowanie rejestrowe; badanie materialne; oświadczenie woli; błąd; groźba

Bibliografia

Dumkiewicz, M. (2019). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa.

Gudowski, J. W: Ereciński, T. (red.). (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie za-
bezpieczające, Warszawa.

Hopt, K. W: Baumbach, A. Hopt, K. (2010). Handelsgesetzbuch, München.

Ignatowicz, J., Wasilkowski, J. W: Ignatowicz, J. (red.). (1977). System prawa cywilnego. Tom II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Jedliński, A. W: A. Kidyba, A. (red.). (2012). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa.
Koch, J. W: Staub, H. (red.). (2009). Handelsgesetzbuch. Grosskommentar, Berlin, t. 1.
Łukowski, W. (2012). Krajowy Rejestr Sądowy 2.0. Czas na zmiany? Iustitia, 10, s. 169–187.
Michnik, A. (2013). Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa.
Pęczyk-Tofel, A., Tofel, M. (2010). Sądowa kontrola uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych w postępowaniu rejestrowym. Przegląd Prawa
Handlowego, 2, s. 31–39.
Pruś, P. W: Manowska, M. (red.). (2015). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506–1217, Warszawa.
Rudnicki, S. (2010). Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa.
Wrzołek-Romańczuk, M. (1992). Rejestr handlowy — postępowanie w sprawach z zakresu rejestru handlowego. Część II. Palestra, 7–8, s. 19–28.
Zamojski, Ł. (2008). Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę