Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.10.1
JEL: K34, H71

The tax consequences of the share exchange transactions in a limited company in organization in case law of administrative courts

This article aims to present and assess the views of the administrative court doctrine concerning the tax consequences of a share exchange transaction based on personal income tax in the case where a limited liability company under organisation is involved in the exchange. This issue is the subject of numerous judgments with two competing lines of jurisprudence. Primarily, administrative courts differently interpret the legal status of a limited liability company under organisation. Some courts argue that this company may be involved in a share exchange transaction as both a limited liability company under organisation and a limited liability company constitute the same legal entity which is in different constitutional stages (phases), whereas others claim that a limited liability company under organisation is a legal entity with an independent legal capacity, separate from a limited liability company. This means that in certain cases a natural person who is a personal income taxpayer may take advantage of the exemption from the exchange of shares as referred to in Article 24(8a) of the Personal Income Tax Act in a situation where a limited liability company under organisation is involved in the exchange of shares, while in other cases the transaction is not tax neutral for them.

Keywords: limited company in an organization; a limited company; Personal Income Tax; tax neutrality; case law of administrative courts

References

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Bartosiewicz, A., & Kubacki, R. (2015). PIT. Komentarz. LEX. A Wolters Kluwer business.

Duniewska, Z. (2016). Wykładnia prawa administracyjnego. W: M. Stahl (Red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wolters Kluwer.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2018). Komentarz do art. 158. W: A. Kidyba (Red.), Kodeks spółek handlowych. Tom 2. Komentarz do art. 151–300. SIP Lex.

Kondej, M., & Wicher M. (2022). Wymiana udziałów po 1.01.2022 r., Przegląd Podatkowy, (9).

Mastalski, R. (1989). Interpretacja prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego i jego wykładnia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mastalski, R. (1995). Wprowadzenie do prawa podatkowego. C.H.Beck.

Mazurkiewicz, A. (2023). Neutralność podatkowa wymiany udziałów nie taka oczywista. 02.06.2023. https://www.prawo.pl/podatki/neutralnosc-podatkowa-wymiany-udzialow-w-polskim-ladzie,521501.html

Rzucidło, I. (2020). Uzasadnienie orzeczenia sądowego. SIP Lex.

Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Wolters Kluwer.

Zieliński, R. (2022) Transakcja wymiany udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Adminstracyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r., I SA/Bk 379/21. Orzecznictwo Sądów Polskich, (12).

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Rady 90/434/EWG z 23.07.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Pastw Członkowskich (Dz. Urz. WE L 225 z 20.08.1990 r.).

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z 19.10.2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310 z 19.10.2009 r., ze zm.), dyrektywa 2009/133/WE.

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647), u.p.d.o.f.

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.), u.p.d.o.p.

Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), k.s.h.

Ustawa z 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 93, poz. 894).

Ustawa z 25.11.2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2010 nr 226, poz. 1478).

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA w Warszawie z 29.11.1988 r., IV SA 790/88, Lex nr 11547.

Wyrok NSA z 21.04. 2016 r., II FSK 657/14, CBOSA.

Wyrok NSA z 28.04. 2016 r., II FSK 648/14, CBOSA.

Wyrok NSA z 21.04.2017 r., II FSK 657/14, CBOSA.

Wyrok NSA z 28.04.2017 r., II FSK 648/14, CBOSA.

Wyrok NSA z 28.04.2017 r., II FSK 649/14, CBOSA.

Wyrok NSA z 13.03.2018 r., II FSK 1426/16, CBOSA.

Wyrok NSA z 22.07.2021 r., II FSK 2416/20, CBOSA.

Wyrok NSA z 22.07.2021 r., II FSK 2417/20, CBOSA.

Wyrok NSA z 6.04.2022 r., II FSK 977/20, CBOSA.

Wyrok NSA z 20.05.2022 r., II FSK 2985/20, CBOSA.

Wyrok NSA z 24.06.2022 r., II FSK 2968/19, CBOSA.

Wyrok NSA z 20.01.2023 r., II FSK 1443/20 CBOSA.

Wyrok TS z 17.07.1997 r., C-28/95, A. Leur-Bloem vs. Inspecteur Der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, „Przegląd Podatkowy” 2005, nr 6.

Wyrok TS z 5.07.2007 r., C-321/05, Hans Markus Kofoed vs. Skatteministeriet, „Monitor Podatkowy” 2007, nr 10. Wyrok WSA w Poznaniu z 15.05.2014 r., I SA/Po 1212/13, CBOSA.

Wyrok WSA w Poznaniu z 5.06.2014 r., I SA/Po 1211/13, CBOSA.

Wyrok WSA w Białymstoku z 20.10.2021 r., I SA/Bk 343/21, CBOSA.

Wyrok WSA w Białymstoku z 20.10.2021 r., I SA/Bk 379/21, CBOSA.

Wyrok WSA w Białymstoku z 20.10.2021 r., I SA/Bk 380/21, CBOSA.

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 157.00
get subscription