Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.3.2
JEL: M31, L3

Image and identity of church marketing — part I

This article is devoted to the topic of church marketing as a developing paradigm of a
holistic marketing concept. The study is cognitive in the scope of contemporary use of
church marketing and is valuable in the context of its usefulness for the church's
activity. The purpose of the first part of the article is primarily to characterize the
Catholic as an addressee of church marketing activities using new media in pastoral

ministry. Theoretical considerations will be presented in the first article, while part II
will be enriched with the results of own research conducted in the Roman Catholic
parishes of Silesia and the surrounding area. Research intentions crystallized as a
consequence of identifying insufficient knowledge about the concept of religious
marketing in Polish reality.

Download article
Keywords: non-profit organizations (third sector organizations); religious marketing (church; Christian); Catholic consumer; new media in the process of communication between the Church and the faithful

References

Bręczewska, D. (2016). Media społecznościowe w marketingu organizacji
pozarządowych. Świat Marketingu, listopad. http:swiatmarketingu.pl/116–2/
(01.01.2018).
Cymanow-Sosin, K. (2015). Dialogowość i komunikacja społeczna z młodymi w
działaniach współczesnego Kościoła katolickiego. Studia Socialia Cracoviensia, t. 7,
1(12), 49–60.
Dmowski, Ł. (2010). Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa. Zeszyty
Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52),
371–385.
GUS. (2014). Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty
wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w
2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
GUS. (2016). Wyznania religijne w Polsce w 1912–2014. Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny.
Hamilton, J. B. (1879). Empty Churchers, and How to Fill Them. New York: Philips
& Hunt.
Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 97, 385–398.
Jan Paweł II. (2001). Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu, https://www.paulus.org.pl/232,35-sdssp-jan-pawel-ii-2001 (04.04.2018).
Keller, K. L. i Kotler, P. (2006). Marketing Management. Upper Saddle River:
Pearson Prentice Hall.
Krzepicka, A. (2016). Współczesny konsument — konsument digitalny. Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (255),
207–214.
Largo, S. i Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing.
Journal of Marketing, 68(1), 1–17.
Maciejewski, G. (2013). Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług
czasochłonnych i czasooszczędnych. Handel Wewnętrzny, t. II, lipiec–sierpień, 4–25.
Mazurek-Łopacińska, K. (2009). Marketing wobec wyzwań postmodernizmu. W: R.
Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu. Warszawa: PWE.
Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w
kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta. Konsumpcja i
Rozwój, (1), 47–57.
McDaniel, S. W. (1986). Church Advertising: Views of the Clergy and General
Public. Journal of Advertising, 15(1), 24–29.

Oficjalna strona Twitter Papieża Franciszka: https://twitter.com/pontifex_pl
(23.03.2020).
Oficjalna witryna Stolicy Apostolskiej: http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
(23.03.2020).
Oficjalny profil Papieża Franciszka w serwisie społecznościowym Instagram:
https://www.instagram.com/franciscus/ (3.03.2020).
Oficjalny fun page Papieża Franciszka na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/PapaFrancescoJorgeBergoglio/ (23.03.2020).
Pabian A. (2018). Paradygmat marketingu kościelnego. Marketing i Rynek, (10), 3–9.
Pawlina, K. (2010). Ambicje i rozczarowania polskiej młodzieży u początku XXI wieku
— materiały zmieszczone na stronie internetowej Parafii NMP Matki Zbawiciela.
http://warszawa.sds.pl/ambicje-i-rozczarowania-polskiej-modziey-u-pocztku-xxi-
wieku/ (25.08.2018).
Pawłowska, B. (2015). „Polak-katolik” — czyli o religijności współczesnych
Polaków. Władza Sądzenia, (6), 77–92. http://wladzasadzenia.pl/nr/6-2015/
(25.08.2018).
Pluta, A. (2016). Zachowania współczesnych konsumentów a funkcjonowanie
organizacji. Studia i Prace WNEiZ US, 43(3), 351–359.
Smołucha, D. (2013). Kościół katolicki wobec współczesnych mediów — szanse i
zagrożenia. EPISTEME, (19), 95–109.
Szul, E. (2015). Obrazowanie współczesnego konsumenta — ujęcie socjologiczne.
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (42), 174–186.
Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości
dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach.
Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty.
Warszawa: Wolters Kluwer.
Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów —
konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1(6),66-74.
WBG. (2018). Młodzi Polacy najbardziej religijni w Europie. Ale rzeczywistość jest
inna niż deklaracje. Gazeta.pl,
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23184711,ponad-polowa-mlodych-
polakow-uwazajacych-sie-za-katolikow-nie.html (25.08.2018).
Witryna Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów oraz Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Katowicach, http://koszutka.pl/ (23.03.2020).
Zaręba, S. H. (2003), Dynamika świadomości religijno-moralnej w warunkach
przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa: Zakład Wydawnictw
Statystycznych.
Zaręba, S. H. (2007). W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej
młodzieży. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Article price
4.00
Journal of Marketing and Market Studies 3/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription