Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek Nr 04/2008

ISSN: 1231-7853
Pages: 40
Publication date: 2008
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

W numerze:

Dariusz Doliński
Tomasz Grzyb

Wykorzystanie wiedzy o procesach percepcji w konstruowaniu komunikatu marketingowego
Artykuł prezentuje wybrane elementy wiedzy dotyczącej procesów percepcji człowieka i możliwości zastosowania ich w trakcie konstruowania przekazu marketingowego. Pokazano w nim badania z zakresu psychologii poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem percepcji wizualnej. Przedstawione wyniki mogą być interesujące dla osób zajmujących się tworzeniem komunikatów marketingowych, zwłaszcza tych osób, które wykorzystują jako narzędzia komunikacji reklamy prasowe, strony internetowe oraz opakowania produktów. Artykuł pokazuje także przykłady wykorzystania teoretycznej wiedzy w praktyce marketingowej.

Using the knowledge of perception processes in marketing message construction
The article presents chosen elements of knowledge of human perception processes and possibilities of using them during marketing message construction. Researches from the field of cognitive psychology are shown, mainly those connected with visual perception. Results can be perceived as interesting for people professionally involved in the construction of marketing messages, especially for those, who use press advertising, web pages and product containers as a means of communication. The article also shows examples of using theoretical knowledge in marketing practice.

Włodzimierz Sroka

Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansów
Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansów jest przedmiotem zainteresowania praktyków i teoretyków zarządzania, a badaniom w tym zakresie poświęcono wiele publikacji. Pojęcie organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą wykracza poza sferę jednej dyscypliny naukowej, obejmując swym zasięgiem obszar zarządzania strategicznego, ekonomii, systemów informacyjnych, psychologii czy socjologii. Ta różnorodność przyczyniła się do szybkiego postępu wiedzy w zakresie różnych aspektów organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą. Pojęcia zorientowane na wiedzę, które wcześniej były mało znane - "kompetencja organizacyjna", "organizacyjne uczenie się", "aktywa niematerialne", "potencjał organizacyjny" czy "wiedza ukryta" - stały się powszechnie używane, na stałe wchodząc do literatury przedmiotu, a kluczowe kompetencje organizacji są oparte na poszukiwaniu i kreowaniu wiedzy.

Knowledge management in alliance networks
The article deals with the management of knowledge in alliance networks. The main concepts associated with knowledge management were presented, with concentration on three key processes, i.e. knowledge transfer among partners, knowledge creation and practical utilization of knowledge gained. Based on group led by Toyota, the impact of knowledge transfer on competitive advantage of the company was described, too. The last part of the text presents the aspects of organizational learning in the network, and, on the basis of German Aircraft industry, the "learning ladder" was presented.

Katarzyna Sempruch
Jacek Kall

Zarządzanie portfelem marek w polskich firmach odzieżowych
Potencjał polskiego rynku odzieżowego implikuje jego rosnącą konkurencyjność. Wiele podmiotów, walcząc o udział w rynku, wprowadza nowe marki do swojego portfolio. Tym samym, staje przed wyzwaniem, jakim jest zarządzanie portfelem marek. Celem tego procesu jest zapewnienie wewnętrznej synergii, wzajemnego wsparcia oraz przejrzystości przy jednoczesnym ułatwieniu kreowania pełnych energii marek. Zarządzanie kilkoma markami nie jest zadaniem łatwym. W odniesieniu do rynku mody, na którym bardzo szybko zmieniają się trendy, a warunkiem odniesienia sukcesu jest szybkość odpowiedzi na preferencje konsumentów, dodatkowo się komplikuje. Artykuł prezentuje podejście polskich podmiotów odzieżowych do zarządzania portfelem marek. Autorzy, opierając się na wynikach badań własnych, analizują działalność przedsiębiorstw odzieżowych, odnosząc ją do praktyk stosowanych przez firmy zagraniczne. Analizy zostały uzupełnione o teoretyczne podstawy zarządzania portfelem marek.

Brand Portfolio Management in Polish fashion companies
Potential of polish fashion market implicates its increasing competitiveness. Fighting for the market share many of fashion companies introduce new brands into their portfolios. Thereby standing in for challenge of brand portfolio management. Providing convenience of vigorous brands creation process most important targets are internal synergy assurance, mutual support and transparency. It is not an easy task taking up the management of several brands. It is even more complicated in relation to fashion market which is characterized by dynamic trends and need of fast response to consumers preferences as the condition of success. The article presents the approach to brand portfolio management of polish fashion companies. In relation to own research results authors analyze the activity of polish fashion industries in relation to management of abroad companies. Results of undertaken research are fulfilled by brand portfolio management theory.

Marketing w praktyce

Patryk Gałuszka

Wykorzystanie różnych form promocji przez branżę fonograficzną w Polsce
Artykuł prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w 2006 r. na wszystkich aktywnie działających wówczas polskich firmach fonograficznych. Zanalizowano w nim wykorzystanie różnych form promocji przez firmy fonograficzne w Polsce. W tekście zwrócono szczególną uwagę na promocyjne wykorzystanie Internetu, jako że to medium najsilniej wpływa obecnie na branżę fonograficzną.

Use of various forms of promotion by the recording industry in Poland
The article presents results of the research that was carried out in 2006 on all the active Polish record companies. It analyses various forms of promotion that are employed by record companies in Poland. Special attention is paid to promotional use of the Internet, as nowadays this medium influences the recording industry in the most radical way.
Katarzyna Łazowska-Widz Proces generowania treści przez użytkowników w Internetu jako uwarunkowanie marketingu przedsiębiorstwaWykorzystanie zjawisk społecznych zachodzących w Internecie jest wyzwaniem dla marketingu. Z analizy trendów i dynamiki rozwoju Internetu wynika, że należy się spodziewać zwiększenia siły oddziaływania treści generowanych przez użytkowników na działalność przedsiębiorstw. Z jednej strony tworzenie treści przez internautów może być użyteczne w procesie zbierania informacji zwrotnej o firmie i produkcie. Z drugiej strony opinie generowane przez konsumentów mogą zastąpić lub zdominować oficjalne informacje publikowane przez firmy, co w konsekwencji oznacza utratę kontroli nad informacją o produkcie przez przedsiębiorstwo.

The opportunities and impacts of user generated content on marketing
There are many ways to express an opinion to the general public. For example: a letter to a newspaper, a call to the radio or television and also content created on the internet. The latter is referred to as user generated content (is produced by the internet user and available on the internet) and is growing very rapidly. As a result of this phenomena user generated content has increasingly important in the exchange of opinion between users in different fields. This paper describes what user generated content is, what the scope and different forms are and what the implications for marketing are likely to be.

Realia rynku

Przemysław Łukasik

Model wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych
Zaproponowany w artykule model wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych stanowi formę odpowiedzi na zgłaszane przez praktykę gospodarczą zapotrzebowanie na narzędzia mogące służyć do wyjaśniania zachowań nabywców charakteryzujących się dużym skomplikowaniem. Literatura przedmiotu oraz praktycy często podkreślają konieczność analizowania zachowań konsumentów w powiązaniu z otoczeniem rynkowym, gdyż od jego uwarunkowań w znacznym stopniu zależą decyzje podejmowane przez konsumentów na rynku. Rosnąca wiedza firm handlu detalicznego na temat prawidłowości rządzących zachowaniami nabywców powinna być przez te firmy wykorzystywana w procesie tworzenia skutecznych sposobów oddziaływania na konsumentów. Rezultaty przeprowadzonych w artykule analiz stanowią jednocześnie kolejny głos w dyskusji na temat racjonalności zachowań konsumenta.

Consumer's grocery store choice model
Consumer's grocery store choice model that is proposed by the author is a response to demand declared by firms for tools than may serve them in explaining very complicated consumer behavior. Theoreticians and practitioners often emphasize the need to analyze consumer behavior with reference to market environment because it is responsible for consumer market decisions in a considerable degree. Retailers' broadening knowledge of factors that rule consumer behavior should be used by retail firms in a process of creating successful and effective ways to influence consumers. The paper is also another comment in discussion on customers' rationality.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Neuromarketing oczami laika
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. "Neuromarketing: A Layman's Look at Neuroscience and Its Potential Application to Marketing", którego autorem jest Douglas L. Fugate, opublikowanego w "Journal of Consumer Marketing" w 2007 r.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €