Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The situation of young people on the local labour market as perceived by students

The main goal of this study is to show the perception of the local labour market from the perspective of young people and to present the current situation on the local labour market in the Łomża district. In the inference process, the results of qualitative research conducted among students from the Łomża poviat were used, and content analysis was chosen as the research technique. As the research results show, the connotations of young people related to the perception of the local labour market boil down to the description of subjective and objective factors influencing the causes, scale and scope of the phenomenon.

 

Download article
Keywords: local labour market; the situation of young people; content analysis

References

Bibliografia/References

Barometr Zawodów 2020. Bank Danych Lokalnych GUS. Białystok: WUP w Białymstoku.

Barometr zawodów 2021. Raport podsumowujący badanie w woj. podlaskim (2020). WUP Kraków. Opracowanie WUP w Białymstoku.

Buchwald, T. i Ginter, M. (2014), Analiza lokalnego rynku pracy powiatu Jarocińskiego. Optimum. Studia Ekonomiczne, (2).

Chung, H., Bekker, S. i Houwing, H. (2012). Young people and the post-recession labour market in the context of Europe 2020. Transfer: European Review of Labour and Research, 18(3).

Eichhorst, W., Boeri, T., Coen, A. D., Galasso, V., Kendzia, M. i Steiber, N. (2014). How to combine the entry of young people in the labour market with the retention of older workers? IZA Journal of European Labor Studies, 3(19).

Ginter, M. (2014), Lokalny rynek pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, (101).

Glińska-Neweś, A. i Escher, I. (2018). Analiza treści w badaniach zjawisk społecznych w organizacji. Zastosowanie programu IRAMUTEQ//Content analysis in the research of social phenomena in the organisation. Application of IRAMUTEQ software. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(3), 73–94.

GUS. (2020). Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2020 r. Warszawa: GUS.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Fourth Edition. SAGE.

Krot, K. i Glińska, E. (2011). Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościowych. Marketing i Rynek, (2).

Łopatka, A. (2016). Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce w kontekście założeń strategii Europa 2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417, 105–114

Mihailesu, M. (2019). Content analysis: a digital method. https://www.researchgate.net/publication/333756046_Content_analysis

Mizintseva, M. F., Romanovna Sardarian, A., Aleksandrovna Petrochenko, A., Aleksandrovna Chavykina, A. (2017). Problems and Trends of the Youth Labor Market and Youth Labor Mobility in the World. Revista Espacios, 38(54).

Ramio, S. (2011). Using Word Clouds to Visually Present Q Methodology data and Findings. Journal of Human Subjectivity, 9(2), 99–111.

Rostropowicz-Miśko, M. (2013). Sytuacja lokalnych rynków pracy województwa opolskiego w kontekście procesów migracyjnych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, (131) 151–160.

White, M. D. i Marsh, E. E. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. Library Trends, 55(1), 22–45.

Rożnowski, B., Markowski, K., Łobocki, J. i Konefał, K. (2007). Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy. Wyniki badań terenowych w wybranych powiatach województwa lubelskiego. Lublin: Instytut Rynku Pracy — Fundacja Nowy Staw.

Smółka-Dolecka, A. (2016). Chmura słów jako nowoczesna metoda prezentacji danych. Marketing i Rynek, (1), 18–36.

Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych — refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (42).

Załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS — 01 za lata 2019 i 2020. Dane WUP w Białymstoku.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription