Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Admissibility to conclude an employment contract with a majority shareholder of a limited liability company in the light of case law

The rules of employing managerial staff, despite numerous voices in the literature about the need to regulate them, have not yet been included in the regulation eliminating the existing state of uncertainty. The article presents an analysis of the admissibility of employee employment of majority partners of limited liability companies based on the judicature statements. The existing jurisprudence consistently accepts the inadmissibility of employing an employee partner of a single-person limited liability company in this company. On the other hand, situations where, in addition to the dominant partner, are also problematic in terms of legal classification, there is also a partner or partners whose total share in the company is so small that it can be assumed that it does not affect the functioning of the company. In the latest judgments there is a noticeable tendency to use the so-called "Illusory partner", which requires the adoption of the legal fiction of the existence of a one-person partnership despite the formally multi-person entity. The question is, therefore, what is the ratio of shares in the company's capital that a shareholder becomes almost the sole shareholder, and the remaining shareholder becomes an "illusory" shareholder.

Keywords: employment contract; limited liability company; employment of managerial staff; illusory shareholder; jurisdiction

References

Bibliografia/References

Bilewska, K. i Chłopecki, A. (2017). Prawo handlowe. Warszawa.

Bury, B. (2006), Podporządkowanie pracownika pracodawcy. Państwo i Prawo, (9).

Duraj, T. (2014). Koncepcja „autonomicznego podporządkowania” — konflikt pomiędzy autonomią pracownika a jego podporządkowaniem pracodawcy.

W: M. Skąpski i K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznań.

Giaro, M. (2010). Członek zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9).

Gładoch, M. (2010). Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a ochronna funkcja prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).

Hajn, Z. (2000). Glosa do wyroku SN z dnia 16 grudnia 1998 r., sygn. akt: II UKN 394/98. Orzecznictwo Sądów Polskich, (12).

Hajn, Z. (2011). Zatrudnienie (się) we własnym zakładzie pracy. W: L. Florek i Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Koczur, S. (2005). Skutki zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej z naruszeniem zasad reprezentacji spółki. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Latos-Miłkowska, M. (2003), Telepraca jako sposób upowszechniania zatrudnienia. W: L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie. Warszawa.

Musiała, A. (2009). Glosa do wyroku SN z dnia 7.3.2006 r. (I PK 146/05). Gdańskie Studia Prawnicze — Przegląd Orzecznictwa, (1).

Nazaruk, P. (2019). W: J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa.

Pisarczyk, Ł. (2006). Glosa do wyroku SN z dnia 6 października 2004 r., I PK 488/03. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Prusinowski, P. (2012). Ubezpieczenie społeczne pracownika — dopuszczalność zawarcia umowy o pracę ze wspólnikiem dominującym — nawiązanie stosunku pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., II UK 177/09. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription