Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 02/2009

ISSN: 0032-6186
Pages: 48
Place publication: 2009 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
10.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

W numerze:

Kazimierz Jaśkowski

Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. na odpowiedzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę
Autor aprobuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. wprowadzający "cywilną" odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Co do zasady przyjmuje odpowiedzialność kontraktową z art. 471 k.c. Podkreśla, że odmiennie niż w stosowanej do art. 58 k.p. odpowiedzialności za sam skutek w postaci sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o pracę przesłanką odpowiedzialności z art. 471 k.c. jest niedołożenie przez pracodawcę należytej staranności przy rozwiązywaniu umowy (art. 472 w związku z art. 355 k.c.). Rozważa także kwestie rozkładu ciężaru dowodu, przyczynienia się pracownika do szkody i odliczenia od odszkodowania korzyści uzyskanych przez pracownika. Przyjmuje, że wyrok Trybunału odnosi się do nieprzedawnionych szkód powstałych przed jego wejściem w życie. Podnosi też sprawę ewentualnych zmian ustawodawczych co do różnych rodzajów odpowiedzialności odszkodowawczych pracodawcy.

The Influence of the Judgment of the Constitutional Tribunal of 27 November 2007 on the Indemnity for Dissolution of an Employment Contract without Notice
The Constitutional Tribunal ruled on 27 November 2007, that the art. 58 of Labour Code, providing a lump sum as an indemnity for dissolution of an employment contract without notice is contrary to the constitutional provisions regarding the social justice (art. 2) and the protection of property (art. 64), if it is understood as excluding a further liability of an employer in accordance with Civil Code. The author shares that view and discusses certain problems of the latter liability.

Studia i opracowania

Marta Madej

Monitorowanie systemu informatycznego w zakładzie pracy a ochrona danych osobowych pracownika
Wobec faktu, iż monitorowanie systemów informatycznych jest zjawiskiem coraz powszechniejszym w polskich zakładach pracy, powstaje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie o zgodność stosowania przez pracodawcę tego typu praktyk z przepisami o ochronie danych osobowych. Autorka definiuje pojęcie monitoringu, przedstawia jego społeczne uwarunkowania, a także wskazuje i omawia przepisy kreujące prawną ochronę danych osobowych pracownika przed zagrożeniami związanymi z inwigilacją jego aktywności w systemie komputerowym pracodawcy.

The Legal Relationship between
IT Monitoring in the Workplace and Employee Personal Data ProtectionDue to the fact that IT monitoring in the workplace is becoming more and more common, the question of such employer practices' compliance with personal data protection regulations needs to be answered. The Authoress defines the notion of monitoring, presents its social considerations, indicates and comments on provisions that create legal protection of the employee's personal data against threats related to computer activity monitoring.

Wykładnia i praktyka

Jakub Szmit

Powierzenie innej pracy chronionemu działaczowi związkowemu na podstawie art. 42 § 4 k.p.
Ustawa o związkach zawodowych ustanawia dwie formy szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych. Jedną z nich jest zakaz jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika. Powstaje pytanie, jak ta regulacja koresponduje z art. 42 § 4 k.p., czyli z uprawnieniem pracodawcy do czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy, a w konsekwencji - kiedy pracodawca może skorzystać z tego uprawnienia wobec chronionego działacza związkowego. Zdaniem autora, powierzenie innej pracy mieści się w zakresie ochrony przewidzianej w ustawie związkowej. Tym samym, jeśli nie zachodzi ustawowe wyłączenie szczególnej ochrony, pracodawca może samodzielnie powierzyć inną pracę jedynie wówczas, gdy nie będzie ona oceniana jako niekorzystna. W przeciwnym razie pracodawca jest zmuszony do uzyskania uprzedniej zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

Assignation of Different Work to Protected Trade Union Activist under Art. 42 § 4 of Labour Code
Act on trade unions lays down two forms of special protection for employment relationship of trade union activist. One of them is prohibition of unilateral, unfavourable change to conditions of work or remuneration. There is a question how that regulation corresponds with art. 42 § 4 of Labour Code, which gives employer right to temporary assign other work than that specified in a contract of employment. And, as a consequence, when employer can exercise his law towards trade union activist. In my opinion protection established in act on trade unions includes assignation of different work. And so, if there is no legal abrogations of special protection, employer is allowed to do it on his own only when change can not be consider as unfavourable. Otherwise he is obligated to obtain previous consent of the board of company trade union organization.

Agnieszka Zwolińska

Powołanie polskich członków specjalnego zespołu negocjacyjnego w ramach procedury utworzenia spółki europejskiej
Utworzenie i organizację spółki europejskiej oraz zasady zaangażowania pracowników w tejże spółce reguluje rozporządzenie 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, a w prawie polskim dodatkowo ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami warunkiem utworzenia spółki europejskiej jest powołanie specjalnego zespołu negocjacyjnego. Zespół ten tworzą przedstawiciele pracowników spółek lub zakładów biorących udział w utworzeniu spółki europejskiej. Celem artykułu jest analiza przepisów ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej w zakresie procedury wyboru/wyznaczenia polskich przedstawicieli do specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz zasygnalizowanie problemu zgodności tych przepisów z konstytucją.

The Appointment of Polish Members of the Special Negotiating Body within the Process of Creating a European Company
The creation and organisation of a European company as well as the employees' involvement in this company is regulated by the Council Regulation No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company and for Poland also by the Act of 4 March 2005 on the European economic interest grouping and the European company. Pursuant to those regulations the creation of European company depends on the establishment of a special negotiating body. The special negotiating body consists of the representatives of employees of companies and/or establishments which take part in the creation of a European company. The aim of the article is to analyse the provisions of the Act on the European economic interest grouping and the European company concerning the procedure of the election/appointment of 'Polish' representatives to a special negotiating body and signalise a problem of its conformity with the Constitution.

Wojciech Morawski
Jacek Wantoch-Rekowski

Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - problematyka intertemporalna
Instytucja przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza w związku ze zmianą treści art. 24 (od 1 stycznia 2003 r.) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Powodem wątpliwości jest brak przepisów intertemporalnych. Przedmiotem opracowania jest rozstrzygnięcie problemu, czy do należności, które powstały przed 1 stycznia 2003 r., ma zastosowanie obowiązujący do tego dnia 5-letni termin przedawnienia, czy nowy dłuższy termin 10-letni? Autorzy analizują tę kwestię w kontekście analogicznych problemów występujących na gruncie prawa podatkowego. W artykule odwołano się do bogatego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych.

Time-Barring of Social Security Premium - Intertemporal Issues
Legal provisions regulating time-barring of social security premium cause numerous problems with their interpretation, especially due to the change of Article 24 of the Law on the System of Social Security (effective from 1 January 2003). Lack of intertemporal provisions is the cause of the above-mentioned problems. In this paper authors undertake an attempt to answer the question whether 5 years long or 10 years long time-barring period is applicable to premium, where obligation to pay arose before 1 January 2003. The authors analyze this issue referring to similar problems occurring in the field of tax law. Numerous references to the judgements of administrative and civil courts have been made in the article.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (zasada równego traktowania pracowników - cd.)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2008

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Odpowiedzialność odszkodowawcza za utratę przez pracownika prawa do nieodpłatnych akcji

Financial Liability for the Loss of Employee's Right to Free Share

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Czas pracy (1)

Konsultacje i wyjaśnienia

Delegowanie pracowników

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 1 z 7 stycznia 2009 r. do numeru 16 z 30 stycznia 2009 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Wskaźniki i składki ZUS według stanu na dzień 1 lutego 2009.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €