Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 06/2016

ISSN: 0032-6186
Pages: 48
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 06/2016

 

Numer 06/2016 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Walerian Sanetra
Potrzeby rewolucji a służba publiczna

 

Dla przemian o charakterze rewolucyjnym znamienne jest między innymi to, że często rodzą one potrzebę wymiany lub przeciągnięcia na swoją stronę funkcjonariuszy zatrudnionych przez poprzedni reżim. Jest to jednak utrudnione w warunkach, w których służba publiczna jest ukształtowana według modelu kariery, wyrażającego się głównie w przyjęciu zasady, że zatrudnienie funkcjonariuszy publicznych następuje na podstawie mianowania. W czasach rewolucyjnych nowa władza, dysponująca odpowiednią siłą, na ogół jest w stanie – mimo formalnie wcześniej ustanowionej stabilizacji zatrudnienia funkcjonariuszy publicznych – wprowadzając do systemu prawnego radykalne zmiany, pozbyć się niechcianych urzędników. Taki cel i charakter mają zmiany wprowadzone ostatnio do ustawy o służbie cywilnej przewidujące wygaśnięcie stosunków pracy osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach w tej służbie. Poza tym zmiany te oznaczają rezygnację w stosunku do tych pracowników z modelu kariery i nie dają się pogodzić z wymaganiami Konstytucji RP.

 

Słowa kluczowe: rewolucja, służba publiczna, wyższe stanowiska w służbie cywilnej, model kariery, mianowanie.

 

The needs of the revolution and the civil service

 

For the transformation of the revolutionary is characterized by, among other things, that often are born to be replaced or drag the size of your officers employed by the previous regime. However, this is difficult in circumstances where the public service is configured to model career, expressing itself mainly in the adoption of principle that the employment of public officials by appointment. In times of revolutionary new authority has sufficient force is generally able – despite formally established stabilization of employment of public officials – to bring the legal system radical changes to dismiss unwanted officials. Such a purpose and character have recently introduced amendments to the Law on Civil Service, providing for termination of labor relations of people employed in senior position in the ministry. In addition to crush these mean in relation to the employees resigned from the model career and can not be reconciled with the requirements of the Constitution of Republic of Poland.

 

Keywords: revolution, civil service, senior positions in civil service, model career, appointment.

 

Studia i opracowania

 

Barbara Surdykowska
Wpływ zmiany technologicznej na przyszłość pracy. Czy działanie platform internetowych zmieni rozumienie pojęcia zatrudnienia?

 

Autorka przedstawia niektóre aspekty wpływu szeroko rozumianej zmiany technologicznej na sferę zatrudnienia. Jednym z wątków jest kwestia zaniku oraz kreacji miejsc pracy. Coraz powszechniejszy dostęp do szerokopasmowego Internetu, popularność urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy tablety oraz możliwość wykorzystywania urządzeń przetwarzających zbiory danych (big data) powodują nieodwracalne zmiany w klasycznym rozumieniu pojęcia zatrudnienia. Przedmiotem uwagi jest w szczególności działanie platform operujących w ramach tzw. ekonomii na żądanie (on demand economy) takich jak Uber, Airbnb, TaskRabit czy Upwork.

 

Słowa kluczowe: zmiana technologiczna, zatrudnienie, ekonomia na żądanie, pracownik.

 

The impact of technological change on the future of work. Will the effect of internet platforms will change the understanding of the concept of employment?

 

The aim of the article is to present some aspects of the impact of technological change on employment. The issue of the disappearance and the creation of jobs is one of the topics. More and more widespread access to fast Internet, popularity of mobile devices such as smartphones and tablets and the possibility of using data processing equipment sets cause irreversible changes in the traditional meaning of employment. Special attention is focused on platforms operating in the so-called economy on demand such as Uber, Airbnb, TaskRabit or Upwork.

 

Keywords: technological change, employment, economy on demand, worker.

 

Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania - sprawozdanie z konferencji

 

Wykładnia i praktyka

 

Michał Skąpski
Obowiązek pracodawcy wypłaty należności z tytułu podróży służbowych kierowców i zakres swobody jego kształtowania

 

Autor omawia kwestię obowiązkowego charakteru świadczeń z tytułu podróży służbowych kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem ryczałtu za nocleg spędzony przez kierowcę w kabinie ciężarówki, a także zakres swobody kształtowania należności pracowników z tytułu podróży służbowych w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania i umowach o pracę. W uchwale składu siedmiu sędziów z 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14) Sąd Najwyższy orzekł, że zapewnienie kierowcy możliwości odbycia bezpłatnego noclegu w przygotowanej do tego kabinie ciężarówki nie stanowi „zapewnienia bezpłatnego noclegu” w rozumieniu odnośnych przepisów, co implikuje nabycie przez kierowcę prawa do ryczałtu za nocleg. Autor krytycznie odnosi się do dokonanej przez Sąd Najwyższy wykładni prawa w tym zakresie, przedstawiając faktyczne i prawne przesłanki skłaniające do przyjęcia poglądu przeciwnego. Wskazuje także na przyjmowanie w orzecznictwie zawężonego zakresu swobody stron co do kształtowania świadczeń z tytułu podróży służbowych w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania i umowach o pracę.

 

Słowa kluczowe: podróż służbowa, kierowcy ciężarówek, ryczałt za nocleg, swoboda regulacji.

 

Truck driver’s compulsory financial benefits for travel expenses and the scope of freedom in regulating them

 

The article undertakes the problem of compulsory character of employers payments for truck drivers compensating travel expenses, with particular concern to lump sum for accommodation expanses in case of sleeping in a vehicle cabin. Within this issues a separate thread is devoted to scope of freedom in regulating those payments in collective agreements, wage regulations and labour contracts. In the resolution of 7 judges from 12.06.2014 (II PZP 1/14) the Supreme Court stated, that offering a driver a possibility of sleeping in a vehicle cabin - properly prepared for that purpose - cannot be understood as ensuring the unpaid overnight accommodation, so the employer is obliged to pay a lump sum for the cost of accommodation. The article expresses critical point of view towards this Supreme Court judgment, pointing at arguments leading to opposite conclusions. The article also shows, how the Supreme Court is narrowing the scope of freedom of labour contract parties in regulating travel benefits in labour contracts, wage regulations and collective agreements.

 

Keywords: business trip, truck drivers, lump sum for accomodation, freedom of regulation.

 

Irmina Miernicka
Dyskryminacja pracownika ze względu na wygląd na przykładzie orzecznictwa sądów amerykańskich i polskich regulacji prawnych

 

Pracodawcy coraz częściej wymagają od pracowników zachowania określonych reguł dotyczących zarówno ich stroju, jak i uczesania, makijażu, ozdób ciała czy nawet wagi. Nie ulega jednak wątpliwości, że taka ingerencja pracodawców nie powinna być nieograniczona. Granicą może tu być nałożony na pracodawcę obowiązek przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Autorka na podstawie przykładów ze stosunkowo bogatego w tej kwestii orzecznictwa sądów amerykańskich oraz przepisów polskiego prawa pracy podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy szeroko rozumiany wygląd pracownika może stanowić kryterium dyskryminacyjne.

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu, wygląd pracownika, dress code.

 

Appearance-based discrimination in employment. Examples from U.S. case law and Polish regulations

 

Employers more often oblige employees to follow certain rules concerning their clothing, grooming, make-up, body art or even weight. There is no doubt, however, that such interference cannot be unlimited. One of the fundamental restriction is the obligation imposed on employers to respect the principle of equal treatment and non-discrimination in employment. In this article author tries to answer the question whet her appearance of an employee in its broadest sense can be a discrimination cause. This issue will be analyzed using examples from U.S. case law and regulations of Polish labour law.

 

Keywords: labour law, discrimination in employment, appearance of an employee, dress code.

 

Andrzej Szybkie
Podleganie w Polsce ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców w świetle zasady równego traktowania wynikającej z prawa UE i umów o zabezpieczeniu społecznym

 

Zawieranie umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym przyczynia się do rozszerzania zakresu podmiotowego osób objętych polskim systemem ubezpieczeń społecznych. Dokonując oceny statusu prawnego w zakresie ubezpieczeń społecznych cudzoziemca podejmującego aktywność zawodową w Polsce należy uwzględnić zarówno przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak i postanowienia łączących Polskę umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przepisy prawa UE i umów dwustronnych mogą nakazywać równe traktowanie cudzoziemców przy przystępowaniu do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wątpliwości budzi treść art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych. Zdaniem autora należałoby w przepisie tym uwzględnić jako warunek jego zastosowania fakt bycia objętym przez cudzoziemca innym niż polski systemem zabezpieczenia społecznego.

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, umowa o zabezpieczeniu społecznym, cudzoziemiec, równe traktowanie.

 

Coverage by social insurance in Poland of foreigners in the light of principle of equal treatment deriving from EU law and social security agreements

 

Signing of international social security agreements results in extension of personal scope of persons covered by the Polish social insurance system. Analysing legal status in social insurance of foreigner taking up activity in Poland we must take into consideration Social Insurance Act and provisions of social security agreements in force in Poland. EU law and bilateral agreements may force to treat equally foreigners for affiliation to the Polish social insurance system. There are some doubts on art. 5 par. 2 of Social Insurance Act in the light of international and constitutional standards, so this provisions should be changed in order to take into account, as a condition of its application, fact that a foreigner is covered by social security system in other country.

 

Keywords: social insurance, coordination of social security schemes, social security agreement, foreigner, equal treatment.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą – najnowsze orzecznictwo

 

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał dwa istotne orzeczenia dotyczące wykładni przepisów o ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność gospodarczą. Jedno z nich dotyczy szerszej problematyki ustania dobrowolnego ubezpieczenia w związku z naruszeniem obowiązku opłacania składki, drugie zaś przybliża zagadnienie podstawy wymiaru świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Opracowanie jest poświęcone szerszej prezentacji tych judykatów.

 

Słowa kluczowe: stosunek dobrowolnego ubezpieczenia społecznego, podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

The sickness insurance of persons engaged in economic activities - the latest case-law

 

Summary Recently, the Supreme Court issued two important judgments concerning the interpretation of the provisions of the sickness insurance of persons engaged in economic activities. One of them refers to the broader issue of termination of voluntary insurance in breach of the obligation to pay contributions; secondly brings the issue of the basis of benefits from voluntary sickness insurance. The paper is devoted to a broader presentation of these rulings.

 

Keywords: relationship of voluntary social insurance, basis of sickness insurance benefits, sickness insurance of persons engaged in economic activities.

 

Jarosław Witkowski
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2015 r., II UK 443/14 – opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w niepełnej wysokości

 

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2015 r., II UK 443/14, dotyczy kwestii opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w niepełnej wysokości. W ocenie Sądu Najwyższego takie zdarzenie nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Stanowisko Sądu Najwyższego jest przełomowe i trafne.

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie chorobowe, składki na ubezpieczenia chorobowe, opłacanie składek.

 

Judgment of the Supreme Court of 8 December 2015, II UK 443/14 – commentary – the payment of voluntary sickness insurance contributions in incomplete height

 

Commented judgement of the Supreme Court of 8 December, II UK 443/14 concerns the payment of voluntary sickness insurance contributions in incomplete height. This occurrence, in the opinion of Supreme Court does not cause cessation of voluntary sickness insurance. The Supreme Court’s point of view is groundbreaking and relevant.

 

Keywords: sickness insurance, sickness insurance contributions, payment of contributions.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Urlop w pierwszej pracy

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2016 r. od poz. 613 do poz. 749

 

W czasopismach (11)

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €