Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 08/2010

ISSN: 0032-6186
Pages: 48
Place publication: 2010 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
11.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Spis treści
 

Leszek Mitrus
Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Część II
Autor kontynuuje analizę statusu pracownika pozostającego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zwraca uwagę na możliwość skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Przedstawia kodeksowe przepisy dotyczące udzielenia pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy oraz skierowania go na nieplanowany urlop wypoczynkowy. Omawia możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Sygnalizuje również dopuszczalność bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę podczas okresu wypowiedzenia, a także konieczność równego traktowania pracowników zwalnianych oraz pracowników, którym umowy o pracę nie wypowiedziano. W pierwszej części, opublikowanej w poprzednim numerze PiZS, autor przedstawił charakter prawny okresu wypowiedzenia oraz cel tej instytucji. Omówił kodeksowe przesłanki ustalania długości okresu wypowiedzenia oraz wskazał kontrowersje wokół ustalenia początku biegu tego okresu. Przedstawił możliwości modyfikacji długości okresów wypowiedzenia na mocy porozumienia stron stosunku pracy lub wolą partnerów społecznych. Zwrócił uwagę na dopuszczalność jednostronnego skrócenia biegnącego okresu wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika.

The Situation of an Employee within the Period of Notice. Part II
Author continues the analysis of the legal status of an employee within the period of notice. He presents the possibility to shorten the running period of notice by mutual consent of the parties. He introduces the provisions of the Labour Code which directly concern an employee within the period of notice, i.e. the right for a leave for searching a new job and the competence of an employer to grant the holiday leave. Possibilities to suspend the carrying out employee duties with the entitlement to remuneration are presented as well.  Author indicates also admissibility of immediate termination of an employment contract within the period of notice and the principle of equal treatment with regard to a dismissed employee.
 

Studia i opracowania
 

Jacek Sych
Dodatek aktywizacyjny jako instrument rynku pracy
Przedmiotem artykułu jest analiza dodatku aktywizacyjnego, jednego z instrumentów rynku pracy, przewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który w obecnym stanie prawnym jest sui generis nagrodą za wykazanie przez osobę posiadającą status bezrobotnego inicjatywy świadczenia pracy zarobkowej. Obowiązujące uregulowanie jest adresowane do nielicznego grona osób, przez co ma charakter niszowy. Autor postuluje radykalne poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do świadczeń z tytułu dodatku aktywizacyjnego, co uczyniłoby ten instrument rynku pracy uniwersalnym narzędziem promocji szeroko rozumianego zatrudnienia.

The Activating Addition as the Instrument of Labour Market
The study presents the analysis of an activating addition of labour market instruments, which is provided in law about employment promotion and labour market institutions. In thought of definition contained in law, the activating addition is the sum which is paid the unemployed person with right to allowance. Further more, the person should undertake work by himself or herself in result of referral by district office of work. How it comes from introduced definition, the subject who can apply for the benefit is exclusively person who opts out of the employed person’s status to take the allowance in support of work which is undertaken on the strength of stipulation. Moreover, the activating addition as the instrument of labour market has assignment to activate unemployed people. However, it needs to be given some thought that the limitation of applying of this legal constructions for subjects is wide. In addition, the legislator did not decide to value the initiative of unemployed people without the right to allowance, who found the employment by themselves, without help of district work office and who did not increase catalogue of people, who the instrument of labour market is made for. Moreover, legislative passivity in this filed astonishes because the activating addition is the only instrument of labour market which is used obligatory. Taking everything into account, it can be affirmed the thesis that the activating addition promotes employment only for a few circle of subjects. The analysis of statistics data presents how large difference is between quantity of unemployed person with the right to allowance and unemployed people without the right. In year 2006, there were 310 828 unemployed people entitled to allowance on 2 309 410 unemployed registered people and in year 2007 there were suitably 250 633 entitled people on 1 746 537 registered. In 2008 year, the numerical relation was 271 269 to 1 473 752. It is hard to accept the fact that legislator appreciates initiative of undertaking work by people who can give up the right to take the allowance and creativity of people who do not have the right to allowance is unconcerned by legislator. In that connection, it is seemed that the idea of people circle, whose initiative of undertaking work will be reasonably promoted, is legitimate. That legislation more is essential the activating addition will promote ex lege employment and other paid work of all unemployed active people and which will not be only some prize for a few people.
 

Wykładnia i praktyka
 

Zdzisław Kubot
Właściwości przekształceń publicznych szpitali w spółki kapitałowe
„Właściwości przekształceń publicznych szpitali w spółki kapitałowe” to główne cechy charakterystyczne takich przekształceń. W artykule wskazano w szczególności na takie właściwości przekształceń publicznych szpitali w spółki kapitałowe jak: a) wyzbycie się przez władze publiczne przypisanych im zadań w ochronie zdrowia, b) prywatyzację zadań publicznych w ochronie zdrowia, c) pogorszenie sytuacji odbiorców świadczeń zdrowotnych, d) naruszenie interesów członków wspólnot samorządowych, e) przeniesienie własności skarbowej oraz własności samorządowej nieruchomości na własność korporacyjną, f) zmianę statusu świadczeniodawcy wykonującego zadania publiczne na świadczeniodawcę działającego w celu osiągnięcia zysku, g) uzyskanie przez urzędników organów administracji rządowej oraz samorządowej uprawnień do prywatyzacji mienia spółki. Ze względu na ograniczone ramy artykułu poza obszarem rozważań pozostały zmiany w zakresie odpowiedzialności świadczeniodawcy za wyniki ekonomiczne, zmiany w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających publicznymi szpitalami i osób zarządzających spółkami powstałymi po ich przekształceniu, a także zmiany w statusie personelu medycznego.

Characteristics of Transformation of Public Hospital into Companies
The paper indicates especially the following characteristic features of transformation of public hospitals into companies: a) release of the public authorities from the assigned tasks concerning health care, b) privatization of public tasks concerning health care, c) transfer of properties owned by the state budget and local governments to companies, d) national and local authorities' new right to privatise corporate property.
 

Janusz Żołyński
Urlop bezpłatny udzielany przez pracodawcę w trybie art. 174(1) k.p. – aspekty praktyczne
Pracodawca, który przejściowo nie ma możliwości zatrudniania pracownika zgodnie z umową o pracę ani nie ma potrzeby uzasadniającej powierzenie mu innej pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p., może - za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie - udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Mimo iż instytucja urlopu bezpłatnego udzielanego pracownikom w celu świadczenia pracy u innego pracodawcy, uregulowana w art. 174(1) k.p., obowiązuje w polskim systemie prawnym od wielu lat, nie poświęca się jej szerszej uwagi, chociaż w praktyce występują liczne wątpliwości co do zakresu i możliwości udzielania tego rodzaju urlopu. Autor podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, które pojawiają się na tle stosowania art. 174(1) k.p., sprowadzające się między innymi do ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzystających z omawianego urlopu, warunków, jakim powinno odpowiadać porozumienie zawarte między pracodawcami, a także warunków powrotu pracownika do pracy u macierzystego pracodawcy.

Unpaid Leave Granted by an Employer under Article 174(1) of the Labour Code – Practical Aspects
An employer who is temporarily unable to employ a worker under an employment contract, and who has no need to justify the assignment of other work on the basis of Article 42 § 4 of the labour code, may grant, on the written consent of the employee, an unpaid leave to work with another employer. Although the institution of the unpaid leave granted to employees for work with another employer has been binding in the Polish legal system for many years, the issue is not taken into broader consideration, although in practice there are many doubts as to the scope and the possibility of granting such leave. The author is attempting to answer the questions associated with this issue, including ensuring the continuity of the employment relationship of workers taking unpaid leave granted under Article 174(1) of the labour code, the conditions to which an agreement concluded between employers should correspond, and the conditions governing the return of the employee to work at the primary employer.
 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (urlop rodzicielski)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2009
 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
 

Dopuszczalność kwestionowania przez ZUS zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osobę ubezpieczoną z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

The Permissibility to Question by ZUS the Pledged Base Amount for Calculation of the Social Insurance Contributions by the Person Insured by Virtue of the Non-Agricultural Business Activity
  
Wojciech Pudełko
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 marca 2009 r. (II PK 202/2008) dotyczącego dopuszczalności zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Gloss to the Supreme Court Judgment of 4 March 2009, II PK 202/2008 Referring to the Problem of Dismissal from the Job Performance Duty
 

Konsultacje i wyjaśnienia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 113 z 25 czerwca 2010 r. do numeru 133 z 22 lipca 2010 r.
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 sierpnia 2010 r.
 

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €