Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 09/2009

ISSN: 0032-6186
Pages: 48
Place publication: 2009 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
10.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

W numerze:

Jan Jończyk

Pracowniczy pakiet medyczny
Pracowniczy pakiet medyczny jest oferowany przez pracodawcę w dwóch formach: prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub quasi-ubezpieczenia bezpośrednio na podstawie umowy ze świadczeniodawcą usług zdrowotnych. Adresatami oferty są na ogół wyżej kwalifikowani zatrudnieni (niekiedy także członkowie ich rodzin). Podstawowa kontrowersja w tym przedmiocie dotyczy opodatkowania tego świadczenia. Administracja podatkowa i niektóre sądy administracyjne stanęły na stanowisku, że pakiet medyczny jest niepieniężnym świadczeniem ze stosunku pracy podlegającym podatkowi jak wynagrodzenie za pracę. Ubezpieczyciele i świadczeniodawcy usług zdrowotnych uważają, że takie ubezpieczenie nie jest świadczeniem ze stosunku pracy, a wartość udzielanych świadczeń zdrowotnych jest trudna do ustalenia. Oczekiwane jest rozstrzygnięcie spornej kwestii prawnej przez NSA. Spór o pakiet medyczny ma związek z szerszą problematyką prywatyzacji ochrony zdrowia i obawy przed selekcją ryzyka niezdrowia. Autor przedstawia argumenty na rzecz tezy, że pracowniczy pakiet medyczny podlega podatkowi (PIT) jako świadczenie z tytułu zatrudnienia.

The Employee Medical Package
The employee medical package in Polish firms is offered voluntarily by the employer in two forms: regular private health insurance or "health insurance" provided for by medical care organizations (MCOs). Beneficiaries are usually higher qualified employees (exceptionally also family members) and the scope of coverage depends on the employee status of the beneficiary. The most controversial point became the taxability of the benefit as the personal (employee) income . The tax administration and a few administrative court decisions view the benefit as a non-monetary remuneration and therefore taxable like wage income. Private insurers and MCOs as well as some lower administrative courts take the opposite view. A High Administrative Court decision is needed and expected. The discussed issue reflects the general controversy over the future of public and private health insurance and the fear of risk selection by both, insurers and MCOs. The Author's point is that the employer financed "health package" is a part o the employment relationship and that the taxable benefit relates to the cost of the insurance (in both forms) and not to the fact of providing health care in individual cases.

Studia i opracowania

Piotr Bocianowski

Dyskryminacja pracowników ze względu na wiek w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
W najnowszej linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) zaprezentowano odmienne od dotychczasowego podejście do problematyki dyskryminacji ze względu na wiek. Autor analizuje najważniejsze orzeczenia ETS ilustrujące zmianę w linii orzeczniczej, tj. C-144/04, Mangold v. Helm; C-411/05, Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA; C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform. W ocenie autora nowy kierunek orzecznictwa ETS stanowi racjonalne i uzasadnione podejście do omawianego zagadnienia. Na aprobatę zasługuje zaakcentowanie prawa państw członkowskich do kształtowania polityki społecznej. Istotne jest uznanie, że zmienne warunki społeczne i gospodarcze na rynku pracy mogą stanowić przyczyny uzasadniające odmienne traktowanie ze względu na wiek, a także dostrzeżenie szczególnego charakteru dyskryminacji ze względu na wiek w stosunku do innych form dyskryminacji. Analiza orzecznictwa jest przedstawiona na tle regulacji państw członkowskich Unii Europejskiej implementujących zapisy dyrektywy Rady 2000/78 ustanawiającej ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

The Age Discrimination of Employees
According to the Most Recent Judgments of the Court of Justice of the European CommunitiesIn the most recent judgments of the Court of Justice of the European Communities different approach to age discrimination was presented. The article includes the review of the most essential judgments of the ECJ which illustrate the above-mentioned change in the approach i.e. C-144/04, Mangold v. Helm; C-411/05, Félix Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA ; C-388/07, The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform. According to the author of the article, a new direction presented by the ECJ constitutes rational and justified attitude to the problem. It should be welcomed that the right of the Member States of European Union to create their own social policy was noticed. However, the most significant was the recognition that variable economic and social conditions within labour market justify different treatment on the basis of age. It was also noticed that age discrimination alters from other forms of discrimination. The analysis of judgments included in the article was supplemented by the presentation of the Member States` regulations which implements the provisions of the Council Directive 2000/78 establishing a general framework for an equal treatment in employment and occupation. The article contains also various comments presented by European employment law doctrine regarding judgments commented in the article.

Wykładnia i praktyka

Krzysztof Wojciech Baran

Ogólna charakterystyka ustawodawstwa antykryzysowego na tle funkcji prawa pracy
22 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje w stosunkach przemysłowych spełniają rozwiązania normatywne wprowadzone tą ustawą do systemu prawa pracy.
The Anti-Crisis-Act in the Functions of Polish Labour Law System BackgroundThe purpose of the anti-crisis act, which was passed 22nd August 2008, is redeeming the economic crisis effects in the industrial relations. In this article the author analyses anti-crisis regulations in the functions of Polish labour law system background.
Maciej Giaro Forma rozwiązania umowy o pracę - koncepcja alternatywnaArtykuł przedstawia alternatywną koncepcję formy rozwiązania umowy o pracę, która w przeciwieństwie do formy pisemnej odpowiadałaby warunkom społeczeństwa informacyjnego. Mimo iż podjęta problematyka wpisuje się w ogólne zagadnienie prywatnoprawnego charakteru pisemności, jej samodzielne opracowanie uzasadnione jest specyfiką prawa pracy, dostarczającą szczególnych argumentów. Artykuł komentuje zarazem zwięźle orzecznictwo Sądu Najwyższego wykształcone na gruncie art. 30 § 3 k.p. w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Termination Form of Labour Contract - Alternative Concept
The article presents a new approach to the form requirement of the termination of labor contracts. The approach is based on modern trends in defining the legal concept of "writing". In this context, the traditional notion of written form, defined in art. 78 polish civil code, does not match with the demands of information society, leading to unwanted social consequences, which descend from ignoring today's popular technologies, such as electronic mail, fax or SMS. The article argues that the traditional requirement of written form should not be maintained any longer and needs to be replaced with a new, more flexible form. Such a dynamic interpretation of the termination form of labor contracts is possible due to the formulation of art. 30 § 3 Polish labor code, which does not refer directly to "written form" but to "writing". Finally, the article comments on the judgments of polish Supreme Court, concerning the use of new technologies in the termination of labor contracts.

Aleksandra Wiącek

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Autorka przedstawia relacje dwóch rozporządzeń określających szkolne i pozaszkolne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Dokonując analizy przepisów tych rozporządzeń w zakresie prawnych form kształcenia pracowników, szczególną uwagę skupia na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Wobec braku określenia statusu tych form kształcenia oraz licznych wątpliwości wynikających z porównania treści obydwu rozporządzeń w artykule podjęto próbę ich zaszeregowania, co z punktu widzenia uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy ma zasadnicze znaczenie. Trudności w określeniu poszczególnych form kształcenia skłaniają ku postulowaniu wprowadzenia nowej, przejrzystej i bardziej precyzyjnej regulacji omawianej kwestii, co powinno nastąpić w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. o niezgodności z Konstytucją art. 103 kodeksu pracy.

Legal Forms of Improving Employees' Professional Qualifications
The article introduces relations of two regulations defining forms of improving employees' professional qualifications by schools and other training institutions. While analysing indicated legal acts within the scope of legal forms of employees' training, the author is focused on postgraduate and doctorate studies. In default of definition of the status of these forms of training and also because of numerous doubts resulting from the comparison between both regulations' contents, the author of this article made an attempt to classify these forms, which from the aspect of the rights and duties of the employment relation parties has an essential meaning. Difficulties in defining the particular forms of training induce to implement new, intelligible and more precise regulation of the objective issue which should take place regarding the Constitutional Court Ruling dated on 31st of March 2009 concerning the art. 103 of Labour Code being non-compliant with Polish Constitution.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Wpływ zmiany reżimu ustawowego na stosunek pracy

Impact of Legislative Regime Change on the Employment Relation (Labour Relation)

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Urlopy wypoczynkowe

Konsultacje i wyjaśnienia

Umowy na zastępstwo

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 117 z 27 lipca 2009 r. do numeru 137 z 27 sierpnia 2009 r.

Wskaźniki i składki ZUS

według stanu na 1 września 2009 r.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €