Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 12/2011

ISSN: 0032-6186
Pages: 48
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
11.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Rozszerzony spis treści 12/2011
 

Daniel Eryk Lach

Transgraniczna opieka zdrowotna – pomiędzy harmonizacją a ujednoliceniem
24 kwietnia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Jednym z przewodnich jej celów wskazanych w preambule jest wspieranie mobilności pacjentów, co w istocie sprowadza się do umożliwienia im korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w dowolnym, wybranym przez pacjenta państwie na koszt organizatora systemu, w ramach którego dana osoba jest uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej. Autor analizuje i ocenia dyrektywę na tle regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 
Cross-Border Healthcare – Between the Harmonization and the Unification
On 24 April 2011 entered into force the directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare. The subject of this study is the analysis and evaluation of the preamble and the normative text of the directive against the regulations of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems.
 

Studia i opracowania
Marta Madej, Agnieszka Zwolińska
Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - sprawozdanie z XVIII Zjazdu Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
W dniach 26–28 maja 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się XVIII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem obrad były „Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Tak sformułowany temat to nawiązanie do opracowania Z. Salwy, W. Szuberta i M. Święcickiego „Podstawowe problemy prawa pracy” z 1957 r., którego wydanie uznaje się za początek rozwoju nauki prawa pracy w nowych warunkach społecznych okresu powojennego. Podobnie obecnie, wobec zachodzących przemian gospodarczych i cywilizacyjnych przedstawiciele nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stoją przed wyzwaniem stworzenia takich rozwiązań prawnych, które będą odpowiadały nowej rzeczywistości. W trakcie zjazdu wygłoszono sześć referatów głównych w trzech blokach tematycznych. Obejmowały one zagadnienia dotyczące stosunku pracy i jego przemian, czynników wpływających na naukę prawa pracy oraz otwartych funduszy emerytalnych jako części ubezpieczenia emerytalnego. Ideą zjazdu było przeznaczenie znacznej części obrad na dyskusję. Przeszło czterdzieści referatów opublikowano w opracowaniu pozjazdowym „Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, pod redakcją prof. Ludwika Florka i prof. Łukasza Pisarczyka.
 

Contemporary Issues in Employment and Social Security Law. Report on the XVIIIth Employment and Social Security Departments and Institutes Convention
The XVIIIth Employment and Social Security Departments and Institutes Convention was held on 26-28th May 2011 at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw. “Contemporary Issues in Employment and Social Security Law” was the subject of the debate. It refers to Z. Salwa, W. Szubert and M. Święcicki’s paper on “Basic Problems of Labour Law” (1957). The publication of the above–mentioned paper is recognized as the beginning for the development of the labour law science in new social considerations of the postwar period. At present, researchers also face a challenge of creating such legal solutions that will meet the requirements of the occurring economic and civilization changes. In the course of the convention, six main papers were presented in three sessions. They covered issues related to the employment relationship and its changes, factors affecting labour law science and open pension funds as a part of the old-age pension insurance. The convention was accompanied by the publication of over 40 papers in a book titled “Contemporary Issues in Employment and Social Security Law” edited by prof. Ludwik Florek and prof. Łukasz Pisarczyk.
 

Wykładnia i Praktyka
Eliza Maniewska
Jeszcze o odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy za wypadki przy pracy
W praktyce przyjmuje się bezdyskusyjnie dopuszczalność pociągania pracodawcy przez pracownika do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy na zasadach prawa cywilnego. Autorka przedstawia, że w samej doktrynie prawa pracy jednolitość taka nie występuje. Referując dwa skrajne poglądy co do omawianej materii, podejmuje próbę wskazania dalszych argumentów, które mogą przemawiać tak za jednym, jak i poza drugim stanowiskiem. W konkluzji wskazuje, że pewną drogą rozstrzygnięcia tego sporu mogłaby być wypowiedź Sądu Najwyższego, który stojąc jednoznacznie na stanowisku o dopuszczalności uzupełniającej odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, jak dotąd w żadnym ze swoich orzeczeń nie skonfrontował swojej argumentacji z argumentacją przeciwników jego poglądu. 
 

Once Again About Civil Responsibility of Employer in Case of Accident at Work
In case of employee complaint against employer for the accident at work practical application of the low implies adoption of the civil law. Author states, that such a compatibility does not exist in the labor law doctrine. Describing two opposing standpoints undertakes effort to list additional arguments supporting each of them. In conclusions author presents possible solution, which could be the judgments of the Supreme Court who confirms supporting usage of the civil law in above cases, but till now never confronted opposing arguments.
 

Łukasz Graczyk
Odwołanie od decyzji organu rentowego
Artykuł dotyczy problemu odwołania od decyzji organu rentowego, który jest istotny dla szerokiego kręgu osób. Praktycznie każda osoba fizyczna i prawna może być adresatem takiej decyzji i dochodzić ewentualnych roszczeń przed sądem. Autor przedstawia najważniejsze elementy odwołania, które mają wpływ na szybkie wszczęcie postępowania sądowego i jego sprawny przebieg, w tym konieczność uzasadnienia zarzutów, przedstawienia wniosków formalnych i merytorycznych. Przybliża także tryb postępowania odwoławczego w przypadku niewydania decyzji w ustawowym dwumiesięcznym terminie. Omawia inne niezbędne kwestie dotyczące odwołania, tj. bezwzględną konieczność własnoręcznego podpisania go przez odwołującego się albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz zachowania terminu do wniesienia odwołania.
 

The Appeal Against a Decision of the Social Insurance Institution
The subject of the article are the problems connected with an appeal against the administrative decision of the Social Insurance Institution. That issue is of great importance for the wide circle of readers. Almost every natural and legal person can be an addressee of such a decision and assert his claims in court. The author presents the most important elements of the appeal and their influence on the speed and efficiency of proceedings, among others the necessity of justifying the claims and presenting all the formal and substantive requests.  The article brings also the appeal procedure in the event of lack of decision within the statutory period of two months. The author discusses also other important issues connected with the appeal such as handwritten signature of the appellant or the term for lodging an appeal. 
 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Wiek jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy – cz. 2
Age as the Reason for Termination of Employment Relationship. Part 2
 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
The Notice of the Contract of Non-Competition After Employment Relation Ends
 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
Uprawnienia rodzicielskie
 

Konsultacje i wyjaśnienia
Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy
 

Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw od numeru 229 z 25 października 2011 r. do numeru 253 z 24 listopada 2011 r.
 

Przegląd wydawnictw
Zbigniew Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy
rec. Aleksandra Ziętek
Zbigniew Góral, About the Catalogue of Principles of Individual Labour Law Stipulated in the Labour Code
Reviewed by Aleksandra Ziętek
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 grudnia 2011
Roczny spis treści 2011

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €