Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2016

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 02/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treścI

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 

Aleksandra Laskowska –Rutkowska

 

Rola logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką

 

The Logistics role in brand management strategy

 

Streszczenie:

 

Rolą współczesnego marketingu jest kreowanie i dostarczanie wartości wszystkim interesariuszom firmy. Marka zaś stanowi płaszczyznę, która odzwierciedla skuteczność starań zmierzających w tym kierunku. Istotny udział w kreowaniu silnej marki mają działania związane z dystrybucją i ceną (Dudzik, 2011, s. 134). Można je uznać za zbiór wspólny dwóch istotnych obszarów działań każdej firmy: marketingu i logistyki. Zależnościom pomiędzy tymi obszarami zarządzania warto poświęcić nieco miejsca, gdyż związki pomiędzy nimi oraz spójność strategii marketingowej i logistycznej przesądzają w dużej mierze o sukcesie przedsiębiorstw i ich marek. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką oraz zilustrowanie jej przy pomocy krótkich opisów rozwiązań stosowanych przez wybrane firmy. W artykule przedstawiono rys historyczny dotyczący związku marketingu z logistyką oraz koncepcję zarządzania marketingowo-logistycznego, omówiono rolę i znaczenie dystrybucji w działaniach przedsiębiorstw oraz zaprezentowano miejsce dystrybucji w strategiach marek: Coca-Cola, Zara oraz marek należących do konglomeratu Kering (do konglomeratu należą m.in. takie marki jak: Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron czy Bottega Veneta). Artykuł jest zakończony krótkim podsumowaniem.

 

Słowa kluczowe: marka, logistyka, dystrybucja.

 

Summary:

 

The role of modern marketing is to create and deliver value to all stakeholders of the company. Brand is a field that reflects the effectiveness of efforts in this area. Price and distribution play a significant role in creating a strong brand (Dudzik, 2011, p. 134). They can be considered a part of the common of two major areas of activity of each company: marketing and logistics. The relationship between them and the coherence of the marketing strategy and logistics prejudge largely to the success of companies and their brands. The purpose of this article is to present the role of distribution in brand management, and illustrate it with short descriptions of the solutions used by the selected companies. The article presents the historical background of the relationship of marketing and logistics terms and the concept of marketing - logistics management. It discusses the role and importance of distribution in the activities of enterprises and presents distribution strategies of Coca-Cola, Zara, and KERING (The conglomerate includes, among others, brands such as Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron and Bottega Veneta).

 

Key words: brand, logistics, distribution

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 

Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Hanna Radke-Kozłowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu

 

Kształtowanie portfela marek detalisty i asortymentu sieci detalicznej na rynku międzynarodowym: standaryzacja czy adaptacja

 

Shaping the portfolio of private brands and products of retail chains in the international market: standardization vs. adaptation

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie badawcze: czy sieci detaliczne działające na rynku międzynarodowym standaryzują, czy też adaptują w skali międzynarodowej asortyment produktów oraz portfel marek własnych detalisty?

 

W celu odpowiedzi na to pytanie badawcze, wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych z zastosowaniem techniki CATI, w ramach których zidentyfikowano grupę 23 działających w Polsce sieci detalicznych o zasięgu międzynarodowym. Po analizie wyników stwierdzono, że większość badanych sieci detalicznych o zasięgu międzynarodowym standaryzuje portfel marek detalisty oraz asortyment produktów oferowanych przez w sieci w skali międzynarodowej.

 

Słowa kluczowe: sieci detaliczne, portfel marek detalisty, portfel produktów detalisty, strategie rozwoju, rynek międzynarodowy.

 

Summary:

 

The aim of this paper is to answer the following research question: whether retail chains operating in the international market standardize or adapt the range of products and portfolio of private brands?

 

CATI technology methods were employed to collect data and 23 telephone interviews with respondents from international retail chains operating in Poland were completed.

 

As a result of empirical research, it has been confirmed that the majority of the surveyed international retailers standardize portfolio of private brands and a range of products offered internationally.

 

Key words: retail chains, retail brands portfolio, retail products portfolio, development strategies, international market.

 

Paweł Lesiak

 

Wpływ polityki ekologicznej i klimatycznej UE na pozycję rynkową polskich samochodowych przewoźników ładunków

 

The Impact of EU’s Environmental and Climate Policy on the Market Position of Polish Road Freight Hauliers

 

Streszczenie:

 

W literaturze z zakresu ekonomiki transportu analizuje się wpływ polityki ekologicznej i klimatycznej UE na polski transport samochodowy ładunków głównie przez pryzmat narzędzi bezpośrednio adresowanych do tej gałęzi transportu, takich jak opłaty drogowe. Celem niniejszego opracowania było poszerzenie tego schematu badawczego. Autor dowodzi, że polityka ekologiczna i klimatyczna oddziałuje na transport także pośrednio – poprzez przemysł i handel, które to dziedziny gospodarki tworzą istotną część podaży ładunków.

 

Autor przekonuje ponadto, że niektóre działania proekologiczne podejmowane w różnych krajach UE służą nieoficjalnie do legitymizacji wsparcia udzielanego rodzimym przewoźnikom, nawet kosztem przewoźników zagranicznych. Dlatego sugeruje on, że w celu zachowania wysokiej międzynarodowej konkurencyjności polskiego transportu samochodowego ładunków, który ma przecież istotny wkład w tworzenie wpływów z eksportu całości naszych usług transportowych, Polska powinna usztywnić stanowisko w zakresie kształtowania celów i środków polityki ekologicznej i klimatycznej UE.

 

Słowa kluczowe: transport samochodowy ładunków, transport kolejowy ładunków, konkurencyjność polskich przewoźników ładunków, polityka ekologiczna i klimatyczna, zrównoważony rozwój.

 

Summary:

 

Routinely transport economics literature analyses the impact of the EU‘s environmental and climate policies on Polish road haulage sector through the prism of political tools directly addressed to this mode of transport such as road pricing. On the contrary this article presents a broader spectrum of interactions between the environmental and climate policies of the EU and the freight transport sector in Poland. The author gives some evidence that these two policies can influence the transport sector also if addressed to industry, trade and distribution of goods. It is so because the mentioned sectors are responsible for a considerable share of cargo transported by railways and especially by road.

 

The author has questioned some environmental policy initiatives in different EU member countries because of legitimizing informal support for domestic carriers at foreign competitors‘ expense. This is why Poland should toughen its position when discussing within the EU family the future shape and set of tools of the environmental and climate policies. Policy makers in Poland should wisely keep in mind that maintaining a high level of international competitiveness of Polish road hauliers pays off in terms of substantial revenues generated by export of transport services.

 

Key words: road freight haulage, rail freight transport, competitiveness of Polish freight transport operators, environmental and climate policies, sustainable development.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Agnieszka Skowrońska, Tomasz Kołakowski

 

Logistyczne uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw w Polsce (część 2)

 

Logistic Conditions for the Development of Supply Chains in Poland (part 2)

 

Streszczenie:

 

Logistyka zaczyna odgrywać nie tylko istotną rolę w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw, ale rośnie także jej znaczenie w skali makroekonomicznej. Zaczyna eksponować się jej oddziaływanie na cały system gospodarczy danego kraju, kontynentu, a nawet świata. Coraz częściej mówi się o wyodrębniającym się i nabierającym znaczenia sektorze logistycznym, jako jednym z sektorów mających udział w funkcjonowaniu przedsiębiorstw/łańcuchów dostaw i w konsekwencji w generowaniu dochodu narodowego.

 

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie logistycznych uwarunkowań rozwoju zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i łańcuchów dostaw. Analizą i oceną objęto infrastrukturalne uwarunkowania związane z:

 

• transportem przesyłowym;

 

• publiczną infrastrukturą magazynową, w tym z centrami logistycznymi;

 

• intermodalnością.

 

Zasadnicza teza, której weryfikacji ma służyć treść wywodów, sprowadza się do następującego sformułowania: ilość i jakość infrastruktury logistycznej kraju jest jednym z istotnych warunków wpływających na rozwój łańcuchów dostaw.

 

Słowa kluczowe: transport, łańcuchy dostaw, uwarunkowania logistyczne, infrastruktura logistyczna, rurociągi, intermodalność, centra logistyczne.

 

Summary:

 

Logistics is beginning to play an important role not only in the operation of individual companies, but also at the macroeconomic level. Its impact on the entire economic system of a country, a continent and even the world is being exposed more and more. The separate and increasingly significant logistics sector is more and more often seen as one of the sectors participating in the functioning of enterprises/supply chains and, consequently, in generating national income.

 

The main aim of this article is to present logistic conditions for the development of both individual companies and supply chains. The analysis and evaluation cover the following infrastructural conditions including:

 

• pipeline transport;

 

• public storage infrastructure, including logistics centres;

 

• intermodality.

 

While presenting and describing the transport conditions, the authors shift their attention to the aspect of freight transport. Due to the subject of the article, issues related to passenger transport have been treated marginally.

 

The main thesis, which is intended to verify the content of the arguments, boils down to the following statement: quantity and quality of logistic infrastructure of a country is one of the essential conditions affecting the development of supply chains.

 

Key words: transport, supply chain, logistic conditions, logistic infrastructure, pipelines, intermodality, logistics centres.

 

LOGISTYKA PRODUKCJI I ZAOPATRZENIA

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Jolanta Łopatowska

 

Trendy rozwoju systemów produkcyjnych

 

Trends of development of production systems

 

Streszczenie:

 

Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego uwzględniającego jego informacyjny charakter.

 

Słowa kluczowe: system produkcyjny, produkcja, rozwój systemów produkcyjnych, model systemu produkcyjnego.

 

Summary:

 

The article presents features that determine development of production systems, which result from the expectations and requirements of the market. It identifies major trends of development, on which also affect internal pressures to improve operational efficiency. This made it possible to distinguish four stages of development of production systems and identify related solutions. It also shows the model of production system that takes into account its informative character.

 

Key words: production system, production, development of production systems, the production system model.

 

Ireneusz Gania

 

Analiza metod planowania produkcji w elastycznych systemach produkcyjnych

 

Analyze of production planning methods in flexible manufacturing systems

 

Streszczenie:

 

W poniższym artykule autor dokonał przeglądu i analizy metod wykorzystywanych do planowania produkcji w różnych obszarach funkcjonalnych elastycznych systemów produkcyjnych, polskich przedsiębiorstw. Wyniki analizy mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu lub nie systemu elastycznego w przedsiębiorstwie.

 

Słowa kluczowe: elastyczne systemy produkcyjne, planowanie produkcji.

 

Summary:

 

In the following article the author have made a review and analysis of method used in production planning in different functional areas of flexible manufacturing systems polish enterprises. The results of the analysis can be helpful in making decisions at divination or not of flexible system in the enterprise.

 

Key words: flexible manufacturing systems, production planning.

 

Bogusław Węgrzyn

 

Uwarunkowania efektywności eksploatacji technologicznych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia

 

Conditionings of effective high voltage technological electrical devices exploitation

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono problematykę efektywności eksploatacji transformatorów wysokiego napięcia ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych ekonomicznych sposobów urządzeń elektrycznych o dużej wartości kapitałowej. Kryterium podstawowym efektywności jest tu ich niezawodność na kolejnych etapach czasowych ich użytkowania. Ma to istotny wpływ na pracę systemów przesyłowo-dystrybucyjnych krajowych sieci elektroenergetycznych oraz utrzymanie ciągłości zasilania energią elektryczną odbiorców i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Określono metody utrzymania ruchu i diagnostyki transformatorów wysokiego napięcia. Określono warunki wyboru optymalnego czasu remontu urządzeń elektrycznych na przykładzie transformatorów wysokiego napięcia. Określono kroki proceduralne wyboru optymalnego czasu pracy poprzez analizę ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia awarii potencjalnej oraz możliwość pogorszania się parametrów eksploatacyjnych i w efekcie kosztów pośrednich związanych ze stratami produkcyjnymi.

 

Słowa kluczowe: niezawodność eksploatacji, czas życia urządzenia elektrycznego, badania diagnostyczne transformatorów.

 

Summary:

 

Paper presents problems concerning high voltage transformers effectiveness of exploitation with focus on optimal economical aspects and schedules of maintenance, overhauls and closing-down from use of infrastructures electric al devices with large amount of investment value. Main criterion is here their reliability on following time stages of usage. It has significant impact on electric al energy transfer-distribution of domestic networks and providing continuous supply to receivers and energetic safety for whole country. Methods of keeping in motion and diagnostics of high voltage transformers have been elaborated. Conditions of choosing optimal time schedule for general overhauls for high voltage transformers have been predicted. Określono kroki proceduralne wyboru optymalnego czasu pracy poprzez analizę ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia awarii potencjalnej oraz możliwość pogorszania się parametrów eksploatacyjnych i w efekcie kosztów pośrednich związanych ze stratami produkcyjnymi.Procedural steps for optimal working time by risk’s analyze (probability) of potential failure have been established and possibility of exploitation parameters of devices impoverish and final indirect costs concerning production loses.

 

Key words: exploitation reliability, time of electric al devices usage, diagnostics researchers of transformers.

 

Anna Mazur, Justyna Bilach

 

Analiza i ocena procesu zakupów w wybranym przedsiębiorstwie

 

Analysis and evaluation of the purchasing process in the selected company

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano ocenę procesu zakupów, który może być realizowany z użyciem platformy zakupowej lub z jej wyłączeniem, czyli w sposób klasyczny. Ocena miała na celu wskazanie bardziej efektywnego rozwiązania w zakresie realizacji zakupów. Biorąc pod uwagę fakt, że zakupy stanowią dużą część kosztów całkowitych wszystkich przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw produkcyjnych, w artykule omówiono istotę oceny efektywności procesu zakupów. Zaprezentowano zastosowane metody badawcze, a następnie poddano analizie dwa warianty przebiegu procesu zakupów w przedsiębiorstwie, którego kluczową działalnością jest produkcja tramwajów. Analiza procesu zakupu została dokonana pod względem kosztów, czasu realizacji oraz przejrzystości informacji. Sprawdzono również rodzaj i ilość błędów występujących w procesie oraz ilość wykonywanych czynności w zależności od wybranego wariantu realizacji procesu. Autorki w wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowały usprawnienia w zakresie dwóch obszarów jakimi są koszty oraz przejrzystość informacji.

 

Słowa kluczowe: zakupy, efektywność procesu zakupów, platforma zakupowa.

 

Summary:

 

In the article it is presented the evaluation of purchasing process, which may be carried out with the use of purchasing platform or with its exclusion, that is, in the conventional way. The purpose of this evaluation was to point out more effective solution in field of purchasing. Considering the fact that the purchasing represents a large part of the total costs of all enterprises, especially production companies, the article discusses the essence of effectiveness evaluation of the purchasing process. The paper presents the research methods and analysis of two variants of the purchasing process in the company that core business is production of trams. Analysis of the purchasing process has been made in terms of cost, lead time and clarity of the information. There was also examined the type and number of errors in the process, and the amount of performed activities depending on chosen variant of the process. Authors, as a result of analysis, have proposed improvements in the two areas which are costs and clarity of information.

 

Key words: purchasing, the efficiency of purchasing process, purchasing platform.

 

Józef Frąś, Norbert Kanswohl, Mathias Schlegel, Sebastian Dettman, Thomas Geick

 

Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych

 

Total Productive Maintenance in Production Systems

 

Streszczenie:

 

W pracy zaprezentowano kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Przedstawiono rozwój efektywnych systemów utrzymania maszyn oraz współczesną strategię utrzymania maszyn, do której należy TPM. Zasadnicze rozważania dotyczą implementacji maszyn w przedsiębiorstwie. Pracę kończy pomiar i ocena oraz efekty funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie.

 

Słowa kluczowe: utrzymanie maszyn, TPM, systemy produkcyjne.

 

Summary:

 

The study presents a comprehensive Total Productive Maintenance issues in production systems. The paper presents the importance of the nature and the efficient maintenance of machines in production. Also approximated the issue of machine failures and the way to optimize the efficiency of their work. The final section studies included development trends machine maintenance by implementing the concept of TPM production systems of modern enterprises. The volume ends with conclusions.

 

Key words: maintenance of machines, TPM, production systems.

 

DOSKONALENIE

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Jan Myszewski

 

O wrodzonym upośledzeniu doskonalenia w organizacji zarządzanej przez cele

 

On the inherent impairment of improvement in the organization managed by objectives

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem rozważań są związki między doskonaleniem i procesami rutynowymi w organizacji zarządzanej przez cele. Celem jest określenie uwarunkowań skuteczności doskonalenia procesów rutynowych.
Metodologia: Przyjęto założenie, że

 

- podstawowym warunkiem koniecznym skuteczności procesu jest odpowiednia ilość, odpowiednich i odpowiednio użytych zasobów;

 

- przydział zasobów do procesów opiera się na racjonalnych przesłankach;

 

- doskonalenie funkcji organizacyjnych polega na eliminowaniu mechanizmów awarii funkcji.

 

Podstawowe wyniki: w organizacji zarządzanej przez cele (MBO) skuteczność projektów uruchomianych w celu eliminowania mechanizmów awarii funkcji organizacyjnych jest upośledzona w porównaniu do rutynowych procesów w organizacji zarządzanej przez cele.

 

Znaczenie: skuteczność funkcjonowania organizacji w burzliwym otoczeniu wymaga skutecznego doskonalenia organizacji. Nieskuteczność doskonalenia może upośledzić zdolność organizacji do adaptacji i jej odporność na zakłócenia.

 

Słowa kluczowe: doskonalenie, skuteczność, MBO, zasoby.

 

Summary:

 

The subject of the discussion is the relationship between improvement and routine processes in an organization managed by objectives. The aim is to determine the conditions of effectiveness of the improvement of a routine process.
Methodology: It is assumed that

 

- The basic conditions of the process effectiveness is the right amount of appropriate and properly used resources.

 

- The allocation of resources to processes is based on rational assumptions;

 

- Improving organizational functions consist in eliminating mechanisms of their failures.

 

Key results: In the organization managed by objectives (MBO) the effectiveness of the projects launched to eliminate failure mechanisms of organizational functions is smaller than that of routine processes.

 

Importance: The effectiveness of the organizational functions in a turbulent environment depends on the effectiveness of improvement function . The ineffectiveness of improvement may impair the organization's ability to adapt and its resistance to interferences.

 

Key words: improvement, effectiveness MBO, resources.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyka Społeczna

 

Dominujące formy koordynacji w obszarach stosowania logistyki

 

Dominant forms of coordination in the field of logistics application

 

Streszczenie:

 

Celem tego artykułu jest przeprowadzenie rozważań na temat przystawania dominujących form koordynacji do modelu wyznaczającego obszar delimitacji stosowania logistyki. Te rozważania zostały uplasowane w warstwie refleksji o naturze integracji i koordynacji oraz w warunkach paradygmatu i pryncypium logistyki.

 

Słowa kluczowe: koordynacja, integracja, logistyka, zarządzanie logistyczne, paradygmat logistyki.

 

Summary:

 

This work predominantly aims at discussing the way dominant forms of coordination match a model that defines the area of delimitation of logistics application. The discussion undertaken is placed in a layer of considerations referring to the very nature of integration and coordination under the logistics paradigm and principles.

 

Key words: coordination, integration, logistics, logistics management, logistics paradigm.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €