Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 03/2009

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2009 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
10.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:
W numerze:

Jacek Szołtysek

Logistyka akcji humanitarnych
Celem artykułu jest prezentacja specyfiki łańcuchów dostaw w pomocy humanitarnej na tle tradycyjnych łańcuchów dostaw, zdefiniowanie logistyki akcji humanitarnych oraz zainicjowanie dyskusji na tym nowym obszarem badawczym logistyki.

Logistics in humanitarian actions
The aim of his paper is to present specifics of humanitarian aid chains logistics in comparison to business supply chains, to define humanitarian logistics itself and to start discussions over this new research area of logistics.

Katarzyna Gapska
Barbara Ocicka


Ewaluacja najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw
W zarządzaniu łańcuchami dostaw kluczową rolę odgrywa stosowanie właściwego systemu pomiaru osiąganych efektów. Brak odpowiednich mierników może bowiem skutkować niespełnieniem oczekiwań klientów, suboptymalizacją osiągnięć poszczególnych jednostek biznesowych, sytuacjami konfliktowymi między partnerami lub utraconymi możliwościami uzyskania przewagi nad konkurentami. Istnieje zatem wyraźna potrzeba poprawnego wyboru metod oceny wyników. Pomiar efektów staje się więc istotnym elementem integrującym łańcuch dostaw. Celem artykułu jest ocena roli zrównoważonej karty wyników jako narzędzia ewaluacji najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Best practices evaluation in supply chain management
Due to constantly changing business environment (global competition, networks, uncertainty, innovations, sustainable development), there is a strong need to improve methodology of supply chain performance measurement. Authors aimed at assessing the role of Balanced Scorecard as the tool for evaluation of best practices in supply chain management. Moreover, recommendations on set of key performance indicators for extended enterprises were suggested, after the detailed analysis of various metrics. The results presented are based on the research conducted within The College of Business Administration (Warsaw School of Economics) in 2008, in which Department of Logistics took part. According to the research theme - "Best Business Practices versus requirements of companies' shareholders" - the emphasis is placed on identification and evaluation of practices, that are based on three dimensions: economic, environmental and the social one.

Ewa Stawiarska

Klastry meblowe jako ważne ogniwa dystrybucji towarów eksportowanych
W artykule opisano międzynarodowe kanały dystrybucji polskiej branży meblowej, zidentyfikowano czynniki wpływające na rozwój polskich klastrów meblowych jako ważnych ogniw pośredniczących w dystrybucji towarów eksportowanych. Wskazano na potrzebę sformułowania i wdrożenia polityki eksportowej (z udziałem klastrów) dla branży meblowej, podkreślono, że powoływanie klastrów poprawi skuteczność działań promocyjnych zgrupowanych producentów.

Furniture clusters assisted by the state as important links of the exported distributions of goods
In the article international delivery channels of the Polish furniture industry were described, factors affecting the development of Polish furniture clusters as important links mediating in the distribution of goods exported were identified. They pointed out to the need of formulating and implementing the export politics (with the participation of clusters) for the furniture industry, they emphasized that appointing clusters would improve the effectiveness of promotional measures of producers grouped together.

Paweł Lesiak

Problemy PKP Cargo a sytuacja w branży
Kryzys gospodarczy dotknął szczególnie mocno przewoźników kolejowych, których portfel zleceń jest z natury rzeczy stosunkowo mało elastyczny (największe znaczenie mają przewozy dość ograniczonej grupy ładunków masowych i duzi załadowcy). Dane za 2008 r. potwierdzają, że większość liczących się w Polsce przewoźników kolejowych odnotowała bądź spadek tonażu przewiezionych ładunków, bądź spadek pracy przewozowej.

Maciej Kaźmierak

Branża TSL w 2008 r.
Ubiegłego roku polska branża TSL nie może zaliczyć do najlepszych. Dysproporcja pomiędzy podażą usług transportowych a popytem na nie doprowadziła do wyniszczającej walki cenowej. Pod koniec roku rynek odczuł skutki spowolnienia gospodarczego i w tradycyjnie jednym z najlepszych miesięcy - listopadzie - zanotowano gorsze wyniki niż w latach ubiegłych. Cechą charakterystyczną polskich firm transportowych stają się kilkutygodniowe przerzuty towarów po całej Europie, którymi przewoźnicy rekompensują sobie gorsze stawki za kilometr. Apreo Logistics - spedytor i dostawca usług na terenie Polski i Europy, zarządzający flotą ponad 500 samochodów, na podstawie własnych danych statystycznych zdecydował się na podsumowanie ubiegłego roku.

Transport-Logistics-Shipping (TSL) branch in 2008
The previous year in the Polish TSL branch cannot be classified as a good one. Disproportion between supply and demand for transport services has led to devastating price battle. At the end of the year, the market suffered an impact of a economic slowdown and, in November, which is traditionally one of the best months, an even worse performance than in previous years was recorded. Transfer of goods across all over Europe, thanks to which freighters want to compensate for lower rates per kilometer, are becoming a new characteristic feature of Polish transport companies. On the basis of its own statistical data, Apreo Logistics - forwarding agent and a transport service provider, which manages the fleet of more than 500 cars, has decided to sum up year 2008 in Polish transportation.

Adam  Sadowski

Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. I)
Pojęcie logistyki zwrotnej w dostępnych opracowaniach krajowych i zagranicznych jest definiowane przez różnych autorów w sposób często bardzo odmienny, zarówno w odniesieniu do istoty, jak i zakresu koncepcji. W wielu pracach można znaleźć terminy takie, jak: logistyka odpadów, logistyka odwrotna, logistyka odzysku, logistyka powtórnego zagospodarowania czy dystrybucja odwrotna, które są stosowane najczęściej do opisu odwrotnego kierunku przepływu strumieni rzeczowych, związanego z przepływami odpadów. Stosowanie różnych pojęć powoduje brak ścisłości w rozumieniu koncepcji logistyki zwrotnej.

Factors determining the development of reverse logistics in the economy (part I)
The article presents the notion of reverse logistics, drawing attention to inaccuracies in defining this field. It gives more information on the concept of ecologistics and explains differences between reverse logistics and ecologistics, while highlighting the problems with setting formal boundaries between these two concepts. Another discussed area is the evolution of supply chains into closed-loop supply chains and redirection of business strategy to managing the ecological lifecycle of a product. Further, the article raises the question of circulation of goods in the economy, accentuating management at the reduction phase that presents a huge challenge to modern civilization.

Wiktor Jaślan

Specjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczne zaczęły powstawać w Polsce w 1994 r. Podstawą prawną organizowania, a następnie funkcjonowania specjalnych stref jest ustawa z 20 października 1994 r. Obowiązuje także ustawa z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Poszczególne strefy ekonomiczne są ustanawiane rozporządzeniami Rady Ministrów.

Porady i Komentarze prawne

Special economic zones
There are 14 special economic zones (SEZ) in Poland. The management of each zone issues permits to do business in the given SEZ and helps in the investment process, for example by facilitating contacts with local authorities or central administration in such areas as purchase of land and others. A special economic zone is a designated area in which manufacturing or distribution activities can be conducted on preferential terms. The purpose of SEZs is to support regional development.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €