Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2011

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
11.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 3/2011
 
Spis treści
 
Czesław Skowronek
Wspomnienie o doc. dr. Zdzisławie Sarjuszu-Wolskim
 
Sabina Kauf, Anna Bruska
System magazynowy jako ogniwo łańcucha dostaw w obsłudze rynków lokalnych
Przemiany łańcucha dostaw sprawiają, że ewoluują także cele i funkcje jego składowych logistycznych, m.in. magazynów. System magazynowy rozpatrywany jest w łańcuchu logistycznym przede wszystkim jako element zapewniający odpowiedni poziom wypełnienia kanału dystrybucji i optymalizowany zgodnie z kryteriami efektywności ekonomicznej. Na poziomie obsługi rynku lokalnego system magazynowy może być postrzegany dwojako: w perspektywie łańcucha dostaw, poddanego rynkowym kryteriom zaspokajania popytu na określonego typu produkty oraz w kontekście lokalnej infrastruktury, tworzonej zgodnie z celami i wymogami formułowanymi przez jednostki terytorialne. Wydaje się istotne, by zwrócić większą uwagę na rolę czynników lokalnych w powstawaniu infrastruktury węzłowej zintegrowanych łańcuchów dostaw i tworzeniu warunków dla jej rozwoju.
Warehousing system as a node of supply chain in local market providing
The supply chain modifications impacts also some changes in its logistics components (especially their goals and functions), as for example in warehousing. The warehousing system is perceived in the supply chain mainly as an element securing the right level of saturation in the distribution channel and it is optimized accordingly to economic performance criteria. On the local market level, the warehousing system could be perceived from two perspectives: firstly as an element of supply chain, evaluated by market criteria of demand satisfaction for each product offered, and secondly as an element of local infrastructure, created in relation to goals and requests of  local authorities. It seems important to give more attention to the role of local factors in the creation and development process of node infrastructure for integrated supply chains. 
 
Agata Mesjasz-Lech
Model Wagnera–Withina jako narzędzie optymalizacji strumieni zwrotnych w systemach logistycznych
Podstawowym celem ekologicznie zorientowanej koncepcji logistyki jest zwiększenie ilości surowców wtórnych w produkcji i konsumpcji, a tym samym ograniczenie ilości odpadów trafiających do środowiska, przy czym warunkiem jest ekonomiczność realizowanych w tym kierunku działań. Tak postawiony cel skłania do budowania modeli matematycznych umożliwiających właściwe sterowanie przepływami pozostałości w systemach gospodarczych. Oprócz modeli, które zostały stworzone specjalnie dla konkretnych systemów, w literaturze znaleźć można modele uniwersalne, takie jak model Wagnera–Withina. Po pewnej modyfikacji modele te można zastosować w różnorodnych warunkach funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
Wagner-Within model as a tool to optimize the return streams in logistic systems
Waste is an effect of any economic system activities. In the past few years, there has been a very dynamic development of the logistics concept in the direction of waste management. Interest in the waste and its flow in the logistic system has led to the creation of environmentally-oriented logistics concept. The variety of optimization methods and the complexity of the processes incline to creation of mathematical models that can support decision-making process in the area of waste and pollution. Reverse Wagner-Within model and its modifications reflect the processes of reverse logistics in the enterprise and enable optimal development of waste material flows in the logistics system.
 
Rafał Matwiejczuk
Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle najnowszych badań (cz. I)
W artykule przedstawiono podstawowe założenia oraz ogólne wyniki badań dotyczących identyfikacji kompetencji logistyki i łańcucha dostaw, przeprowadzonych w Uniwersytecie Stanowym w Michigan w USA. Pierwszy etap badań poświęcony był rozpoznaniu kompetencji związanych z koncepcją logistyki klasy światowej. W efekcie badań wyróżniono następujące kompetencje logistyki: pozycjonowanie, integrację, operatywność i pomiar. W drugim etapie kompetencje logistyki rozszerzono do kompetencji łańcucha dostaw, podkreślając kluczowe znaczenie integracji między partnerami łańcucha. W rezultacie wyróżniono kompetencje: integracji z klientem, integracji wewnętrznej, integracji z dostawcami materiałów i usług, integracji technologii i planowania, integracji pomiaru oraz integracji relacji.
Logistics and supply chain competencies in the light of latest research studies (part I)
The article presents the key assumptions and general results of research, which concern identification of logistics and supply chain competencies conducted by Michigan State University (USA). The initial research deals with recognition of competencies regarding the concept of World Class Logistics. As a result the following logistics competencies have been identified: positioning, integration, agility and measurement. In the next step of Michigan State University research stream logistics competencies have been broadened to supply chain competencies. The key importance of supply chain integration has been highlighted. In consequence, the following competencies have been identified: customer integration, internal integration, material and service supplier integration, technology and planning integration, measurement integration and relationship integration.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel

Pomoc wspólnotowa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pomocy wspólnotowej dla przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem firm  transportowych – w okresie przedakcesyjnym oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Artykuł zawiera również wyniki badań na temat stopnia wykorzystania tych środków finansowych przez przedsiębiorstwa.
The utilisation of the financial resources by the small and medium enterprises sector in Poland
The authors in their article presented deliberations concerning using financial resources by the sector of Small and Medium Enterprises in Poland, with a special emphases on the transport firms. These problems are presented in a chronological cross-section, from the pre-accession funds, up to the present sources of financing.
 
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €