Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 05/2008

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2008
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:
W numerze:

Cele rynkowe przedsiębiorstwa TSL i narzędzia ich osiągania w myśl koncepcji Balance Scorecard
Strategiczna Karta Wyników (BSC, ang. Balance Scorecard) zaproponowana przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona jest narzędziem służącym do określania celów ogólnych i szczegółowych istotnych dla obecnego i przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw, a także mierników kontrolnych służących ocenie skuteczności osiągania tych celów. Cele przedsiębiorstwa porządkuje się w czterech perspektywach czyli aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa - perspektywie finansowej, klientów, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Nie istnieje jedna uniwersalna karta wyników, którą można by zaimplementować w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego też BSC danego przedsiębiorstwa stanowi unikalną kompozycję celów, narzędzi wspomagających ich realizację oraz zestawu mierników rejestrujących efekty podejmowanych działań. W artykule zaproponowano uproszczoną listę celów ogólnych i szczegółowych stworzoną dla przykładowego modelu przedsiębiorstwa TSL.

Market Targets and Tools in TFL Companies according to the Balance Scorecard Concept
The Balance Scorecard (BSC) originally proposed by R.S. Kaplan and D.P. Norton is a tool allowing a company to define general and detailed corporate targets as well as controlling indicators important to its current and future activities. Corporate targets are viewed from four perspectives of the corporate activity that is its financial perspective, customers' perspective, internal processes perspective and development perspective. The BSC, however, is not a tool to create but a tool to precise, implement, explain, communicate and verify the corporate strategy. There is no one universal Balanced Scorecard that could be implemented in each particular company. This is why the BSC of a particular company is a unique set of targets, supporting tools and indicators. The article proposes a simplified list of general and detailed corporate targets of a TFL company (transport, forwarding or a logistics company).

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów logistycznych
Stale zwiększające się oczekiwania klientów zmuszają współczesne przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych, efektywniejszych form organizacji procesów logistycznych. W artykule autorka dokonuje przeglądu miar stosowanych do oceny organizacji procesów logistycznych. Stosowanie miar pozwala ukazać wpływ logistyki na działalność przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrany zestaw parametrów umożliwia integrację procesów logistycznych, a także określenie odchyleń występujących w realizacji planów operacyjnych.

Measures used in evaluation of logistics processes
Continuously rising expectations of customers require newer and more efficient form of logistics processes' organisation. The paper shows the review of measures used in evaluating the organisation of logistics processes. Efficient system of measurements enables the logistics processes' integration and points the departure from correct realization of operation plans.

Porady i Komentarze prawne

Marek Barowicz

Tryby udzielania zamówień publicznych - analiza porównawcza
Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, t.j.), przez zamówienia publiczne rozumie się odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Podstawowymi trybami udzielania zamówień, w myśl zasady prymatu trybu przetargowego są: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający po spełnieniu określonych warunków może udzielić także zamówień o charakterze pomocniczym. Do tej kategorii zamówień zalicza się: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytację elektroniczną.

Manners of giving of public orders - comparative analysis
Public orders mean payable agreements, signed between orderer and performer, the object of which are services, supplies and building works. Essential manners of giving of public orders are: public invitation to tender and limited invitation to tender. Orderer can, after fulfillment of some conditions, gives also auxiliary orders.

Edukacja ekonomiczna

Hanna Sroczyńska

Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro
Tradycyjna teoria optymalnego obszaru walutowego określa warunki, których spełnienie sprzyja harmonijnemu funkcjonowaniu unii walutowej. Są to elastyczność rynku pracy, wysoki poziom otwartości gospodarki, duży stopień asortymentowej dywersyfikacji produkcji i eksportu, a także transfery środków finansowych ze szczebla centralnego do rejonów obszaru jednowalutowego, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami szoków asymetrycznych. Analiza polskiej gospodarki pod kątem tych warunków pozwala stwierdzić, że Polska nie spełnia kryteriów optymalnego obszaru walutowego. Wprawdzie elastyczność rynku pracy jest większa w Polsce niż w większości krajów obszaru wspólnej waluty, jednak skłonność do migracji wśród polskiego społeczeństwa jest niższa niż w państwach strefy euro. Stopień otwartości polskiej gospodarki nie jest wysoki, ale należy pamiętać, że w niektórych krajach obecnego obszaru euro kształtuje się on również na niskim poziomie. Relatywnie niewielka wartość transferów z budżetu ogólnego UE w porównaniu do krajowego DNB sprawia, że nie mogą one stabilizować koniunktury w państwach odczuwających niekorzystne konsekwencji szoków asymetrycznych.

Prospects of Poland's accession to the euro area
The traditional theory of the optimum currency area presents the following criteria which define whether it is favourable to form a monetary union: flexible labour market, high degree of openness, well-diversified national economies as well as transfer of financial resources from the central level to areas affected by the adverse effects of asymmetric shocks. After analyzing the Polish economy in the light of these conditions one can draw a conclusion that Poland does not meet the criteria of the optimum currency area. Taking into consideration the employment protection legislation indicator (EPL) the labour market in Poland is more flexible than in majority of the euro area countries. However, the propensity for migrating is lower in Poland than in the euro area. Poland is not a highly open economy but it is worthwhile remembering that the degree of openness is also low in some euro zone member states. Moreover, financial transfers from the EU budget amount to relatively low percentage of GNI so they cannot serve to average out external shocks.

Konferencje

Bariery i perspektywy rozwoju przewozów multimodalnych
W dniach 7-8 maja br. praktycy z Europy Środkowo-Wschodniej, związani z branżą przewozów kolejowych oraz transportem morskim, spotkali się w Warszawie na pierwszej edycji międzynarodowej konferencji RailPort, aby dyskutować o problemach i możliwościach rozwoju przewozów multimodalnych

Barriers and perspectives of multimodal transport
Professionals from Eastern Europe, representing rail and sea transport, met on 7-8 May in Warsaw on the first edition of Railport Conference to discuss the problems and possibilities of multimodal transport development.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €