Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2015

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jacek Szołtysek

 

Kształtowanie decyzji w logistyce miasta w perspektywie interdyscyplinarnej

 

Creating decisions in city logistics – an inter-disciplinary approach

 

Streszczenie:

 

Logistyka społeczna zmieniła poglądy logistyków na charakter decyzji w logistyce miejskiej. Decyzje związane są z udziałem przedstawicieli różnych nauk innych niż logistyczne, co spowodowało, że ich charakter jest aktualnie interdyscyplinarny. Takie podejście umożliwia udział obywateli w procesie podejmowania decyzji i zwiększa efektywność projektów logistycznych, które są realizowane w życiu miasta.

 

Słowa kluczowe: logistyka miasta, podejście interdyscyplinarne, kształtowanie decyzji, istota logistyki.

 

Summary:

 

Social logistics has changed logisticians' views on the nature of decisions in city logistics. The decisions are connected with involving representatives of different than logistics sciences so that their character could be of inter-disciplinary nature nowadays. Such an approach enables involving citizens into decision making process and increases effectiveness of city logistics projects that are implemented into the city life.

 

Key words: city logistics (urban logistics), inter-disciplinary approach, creating of decisions, essence of logistics.

 

Kiełbowski Arkadiusz, Rokicki Tomasz

 

Ocena wykorzystania powierzchni magazynowej w przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą bezpośrednią

 

Rating of warehouse surface use in an enterprise engaged in direct sales

 

Streszczenie:

 

Magazyny spełniają ważne funkcje we współczesnej gospodarce. Na początku XXI wieku zakres funkcji magazynu został poszerzony o dodatkowe czynności manipulacyjne i organizacyjne. W artykule oceniono potencjał statyczny magazynu wybranego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Wykorzystanie powierzchni i przestrzeni magazynu oceniono jako niskie. Duży był udział powierzchni strefy kompletacji w całkowitej powierzchni magazynu. Wskaźniki oceniające pracę magazynu były na wysokim poziomie. Wskaźniki kosztowe były zróżnicowane, ale najgorszy wynik osiągnięto w czasie kryzysu gospodarczego w 2009 r.

 

Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa, ocena magazynu, wskaźniki, przedsiębiorstwo dystrybucyjne.

 

Summary:

 

Warehouses serve important functions in the modern economy. At the beginning of the XXI century warehouse functionality has been expanded by an additional handling operations and organization. The paper rated the static warehousing potential in selected distribution enterprise. The use of surface and space magazine rated as low. Large surface area of warehouse was involved in order-picking. Rating indicator the work of the warehouse were high. Cost ratios were very varied, but the worst result achieved during the economic crisis in 2009.

 

Key words: warehousing, rating of warehouse, indicators, distribution enterprise.

 

Tymoteusz Radlak

 

Technologie informatyczne a procesy organizacji zakupowych

 

Information technology vs. processes in purchasing organizations

 

Streszczenie:

 

W artykule w sposób systematycznych przedstawione zostało to w jaki sposób technologie informatyczne wspierające procesy zakupowe zmieniały się na przestrzeni lat, oraz jak wpływało to na kształt procesów biznesowych. Zmiany te przedstawione zostały w postaci tabelarycznej na przykładzie trzech wymiarów: centralizacji, doskonałości operacyjnej oraz kontroli. Wykorzystując opisane w artykule relację między dojrzałością struktury informatycznej, a dojrzałością operacyjną działów zakupów, autor przedstawia zarys metodologii oceny dojrzałości operacyjnej funkcji zakupów na podstawie analizy wykorzystywanych technologii informacyjnych.

 

Słowa kluczowe: zakupy, technologie informacyjne, KPI, procesy biznesowe, analiza.

 

Summary:

 

Article describes and structures in systematic manner how information technology supporting purchasing organizations was changing over the recent years and how this changes influenced business processes. The changes have been presented in tabular layout based on three dimensions: centralization, operational excellence, and control. Using presented in article relations between information technology maturity and operational maturity of purchasing departments author constructs draft purchasing organizations maturity assessment based on information technologies analysis.

 

Key words: purchasing, information technology, KPI, business process, analyses.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Paweł Ślaski

 

Inventory stocks management under the limited capital conditions – nonlinear analysis

 

Zarządzanie zapasami towarów w warunkach ograniczonego kapitału – analiza nieliniowa

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania mnożników Lagrangea do zarządzania zapasami w warunkach ograniczonego kapitału. Zaproponowano weryfikację ww. metody w oparciu o programowanie nieliniowe i aplikację Solver.

 

Słowa kluczowe: mnożniki Lagrangea, ograniczony kapitał, programowanie nieliniowe, zarządzanie zapasami.

 

Summary:

 

The article presents the use of Lagrange multipliers functions to inventory stocks management under the limited capital conditions. The example verified the method based on the process analysis, the nonlinear programming and the Solver application.

 

Key words: lagrange multipliers, limited capital, nonlinear programming, inventory stocks Management.

 

 

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. (Spis treści)

 

Teoria i praktyka (płyta CD)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Arkadiusz Kawa

 

Podejście do współpracy w branży TSL na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej

 

Approach to cooperation in the logistics industry on the example of the electronic freight exchange

 

Streszczenie:

 

Obecnie dzięki technologiom internetowym w każdej chwili i miejscu menedżerowie mają dostęp do informacji biznesowych. Przykładem są elektroniczne giełdy transportowe, z których coraz chętniej korzystają logistycy. Szacuje się, że ok. 90% przedsiębiorstw przewozowych w Europie korzysta z internetowego pośrednictwa transportowego. Relacje między użytkownikami giełd kojarzą się często z nietrwałością lub jednorazowością. Przykład Trans.eu pokazuje, że mimo wielu barier środowisko giełdy umożliwia budowanie relacji długoterminowych. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do współpracy przez użytkowników elektronicznej giełdy transportowej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania empiryczne.

 

Słowa kluczowe: branża TSL, elektroniczne giełdy transportowe, współpraca.

 

Summary:

 

Nowadays, thanks to Internet technologies, business information can be accessed anytime and anywhere. One example are electronic freight exchanges, which are increasingly used by logistics specialists. It is estimated that approx. 90% of freight companies in Europe use transport agencies on the Internet. The relations between users of freight exchanges are often associated with instability or one-off nature. The example of Trans.eu shows that, despite many barriers, the freight exchange environment allows to build long-term relationships. This article presents an approach to co-operation between electronic freight exchange users. For the purpose of the article, empirical research was carried out.

 

Keywords: logistics industry, electronic freight exchanges, cooperation.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €