Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 06/2009

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2009 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
10.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:
W numerze:

Jarosław Witkowski

Modele struktur organizacyjnych w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw
Artykuł dotyczy zjawiska integrowania decyzji i działań z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw w strukturach organizacyjnych dużych i średnich przedsiębiorstw. Na podstawie badań S.W. Kima zaprezentowano uwarunkowania pięciu modelowych rozwiązań w różnych typach struktur organizacyjnych. Do podstawowych czynników determinujących te rozwiązana zaliczono poziom formalizacji i centralizacji władzy oraz układ hierarchiczny między wyspecjalizowanymi jednostkami organizacyjnymi. Z perspektywy logistyki uwarunkowania te nadal w dużym stopniu zależą od czynników strukturotwórczych zidentyfikowanych i spopularyzowanych przez J. Felsnera.

Models of organizational structures in logistics and supply chain management
The paper focuses on the process of a supply chain management decisions and activities integration in organizational structures of large and medium sized enterprises. The basic circumstances of the five model solutions within the different types of organizational structures are presented based on S.W. Kim research. The three structural components, such as: centralization and formalization level as well as hierarchical relationships between specialized departments, are the main factors determining the particular organizational solutions. From the business logistics perspective the organizational models are still very much depended on structural factors popularized by J. Felsner.

Katarzyna Piotrowska

Transakcje importowe w handlu z Chinami - elementy fazy przygotowania i realizacji transakcji
Zainteresowanie polskich przedsiębiorców nawiązaniem współpracy z partnerami chińskimi wzrasta, a przeważająca liczba transakcji realizowana jest na zasadzie importu. Proces zawierania i realizacji transakcji handlowych z Chinami determinowany jest przede wszystkim ryzykiem potęgowanym dużą odległością geograficzną oraz różnicami kulturowymi. W fazie przygotowania do zawarcia transakcji importowej z chińskim partnerem polski kontrahent powinien przede wszystkim skoncentrować się na wyszukaniu uczciwego partnera, co zmniejszy ryzyko niewywiązania się z postanowień umowy. W fazie realizacji, uwzględniając specyfikę negocjacji z chińskim partnerem, należy mieć na uwadze przede wszystkim odmienną kulturę, jaką reprezentuje chiński partner, która determinuje cały proces negocjacyjny. W społeczności chińskiej podobną rolę, jak kontrakt w przypadku zachodnich firm odgrywa Guanxi. Jest ono kluczowym słowem, które tłumaczy skomplikowaną sieć powiązań międzyludzkich.

Import from China - arrangements made for concluding a transactionand elements of implementation
Polish entrepreneurs are showing increasing interest in establishing trade relations with China. The overwhelming number of transactions are import contracts, concentrated on sourcing from China. The process of concluding the import transactions are determined mostly by risks originating from significant geographic distance and different culture, which is represented by Chinese trade partners. While searching for a trade partner, Polish entrepreneur should pay great attention to establish relations with honest and fair party. Helpful information concerning a potential partner is available on the Internet, on companies' websites and online forums. One could also make use of services offered by companies providing business and commercial information. The elements included in implementing and management of an import transaction comprises among others negotiations of contract clauses. While conducting the negotiations one should consider different culture represented by a Chinese partner. In Chinese society Guanxi, the wide net of mutual relations, plays as important role as official trade contract among western nations.

Wanda Dugiel

Rewizja Porozumienia w sprawie handlowych aspektów inwestycji w rokowaniach Rundy Doha
Polityczna debata na temat efektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) nie straciła na kontrowersyjności. Wprawdzie efektem BIZ jest wyższe zadłużenie państwa i stagnacja pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się, będącej często jedynym finansowym źródłem napływu kapitału, niemniej napływ BIZ przynosi krajom rozwijającym się korzyści polityczno-gospodarcze, takie jak samodzielność i tożsamość kulturowa, zagrożone dominacją korporacji transnarodowych. Z drugiej strony rządy krajów uprzemysłowionych narażają się na zarzut przesuwania produkcji do tzw. krajów o niskich kosztach pracy, co powoduje wzrost bezrobocia w kraju pochodzenia kapitału. Jednakże bezpośrednie inwestycje zagraniczne należą niewątpliwe do najistotniejszych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym i strumieniach wymiany handlowej krajów rozwijających się. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest rewizja przyjętego w Rundzie Urugwajskiej porozumienia TRIMS. Jak wynika z dotychczasowego przebiegu Rundy Rozwojowej Doha, szanse na zmiany polityki inwestycyjnej zależą od możliwości przetargu "coś za coś" między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

Revision of the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) in Doha Round
Political debate on FDI effects has not been less controversial. However, FDI resulted in higher state debt and stagnation of development aid for developing countries, which has been the only way of their capital income source. Nevertheless, FDI inflow benefits developing countries both in political and economical terms, such as self-sufficiency and cultural identity, which are endangered by the dominance of transnational corporations. On the other hand, the developed countries governments are blamed for allocation of their production to low-income countries, which brings higher unemployment rate in the capital origin country.

Radosław Winiczenko

Zastosowanie algorytmów genetycznych w nieliniowym zagadnieniu transportowym
W niniejszym artykule przedstawiono ogólną zasadę działania algorytmów genetycznych oraz ich zastosowanie w nieliniowym problemie transportowym. Algorytm genetyczny może być zastosowany do zadań związanych z kosztami stałymi, zmiennymi ograniczeniami w postaci równań i nierówności czy wymaganiami dotyczącymi źródeł zaopatrzenia. Powyższe zadania często występują w różnych gałęziach przemysłowych, gospodarce materiałowej i logistyce. W przypadku zadań funkcji nieciągłych, nieróżniczkowalnych czy losowych tradycyjne metody optymalizacji niekiedy zawodzą i dobrą alternatywą dla tej grupy zadań są algorytmy genetyczne zastosowane w niniejszej pracy.

Applications of genetic algorithms in nonlinear transportation problem
The genetic algorithms have more and more applications in scientific, engineering and management fields. The reason of this popularity is quite obvious: the genetic algorithms are simple, but also powerful tool for searching of better results. Genetic algorithms are biologically inspired search procedures that have been used to solve different problems. They try to extract ideas from a natural system, in particular the natural evolution, in order to develop computational tools for solving engineering problems. The paper presents a general principle of genetic algorithms operation and their application in nonlinear transportation problem.

Porady i Komentarze prawne

Marek Barowicz

Zagraniczny skład konsygnacyjny
Instytucja składu konsygnacyjnego powszechnie funkcjonuje w międzynarodowym obrocie gospodarczym w ramach Unii Europejskiej. W polskim systemie prawnopodatkowym zaimplementowano instytucję magazynu konsygnacyjnego, stanowiącego odmianę składu konsygnacyjnego. Celem artykułu jest omówienie istoty i prawnych aspektów funkcjonowania składów konsygnacyjnych i magazynów konsygnacyjnych zlokalizowanych za granicą na tle składów celnych.

Foreign consignment stock
Institution of consignment stock generally functions in international, economic turnover inside European Union. In polish tax system there was implemented the institution of call-off stock, that is the kind of consignment stock. The goal of this article is discussion of the core and legal aspects of consignment stocks and call-off stocks located abroad against a background of bonds.

Edukacja ekonomiczna

Lidia Danik

Transport morski
Artykuł ma na celu przybliżenie procesu importu towarów drobnicowych drogą morską. Omówiono w nim rodzaje kontenerów wykorzystywanych w transporcie morskim oraz pokazano, w jaki sposób transport może zostać zorganizowany. Zaprezentowano rolę, jaką w tym procesie odgrywa przedsiębiorstwo spedycyjne. Autorka zwróciła uwagę na to, jakie informacje powinny się znaleźć w zapytaniu ofertowym, ofercie, zleceniu spedycyjnym i konosamencie. W artykule przedstawiono również terminologię stosowaną w transporcie morskim.

Process of importing goods by sea transport
The aim of this paper is to present the process of importing goods by sea. There were described the types of containers used to transport goods by sea. It was presented, how sea transport can be organized. The article points out the tasks of the freight forwarder and discusses the contents of enquiry, offer and bill of lading. The author discussed also the sea transport terminology.

Konferencje

Problemy współczesnej logistyki podczas WSL Forum
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €