Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2016

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treścI

 

Marzenna Cichosz

 

Proces innowacji w relacjach operatorów logistycznych z klientami

 

Innovation process in logistics outsourcing relationships

 

Streszczenie:

 

Innowacje są kluczowym czynnikiem sukcesu wielu firm, w tym operatorów logistycznych. Zarządzanie procesem ich kreowania i adaptacji może dostarczyć firmie przewagę konkurencyjną, która pozwoli najpierw pozyskać, następnie zatrzymać, a w końcu zwiększyć udział w wydatkach klienta na usługi logistyczne. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia innowacji logistycznych, w tym innowacyjnych usług logistycznych (tj. radykalnych innowacji), prześledzenie procesu tworzenia innowacji w relacjach operatorów logistycznych z klientami oraz zwrócenie uwagi na aspekty wzmacniające wskaźnik innowacji, zarówno radykalnych jak i przyrostowych. W artykule wykorzystane zostaną wyniki wstępnych etapów badań prowadzonych wśród operatorów logistycznych na rynku amerykańskim.

 

Słowa klucze: innowacja, operator logistyczny, współpraca, sojusz, outsourcing.

 

Summary:

 

Innovations are a key success factor for many firms including logistics service providers (LSPs). The management process of innovation creation and adaptation can deliver LSP a competitive advantage which allows them to get, to keep and to grow a customer. The purpose of this paper is to investigate how logistics innovations in general and logistics service innovations in particular (i.e. radical innovations) occur in LSP outsourcing relationships and which aspects may enhance innovation performance, whether radical or incremental service improvements. Preliminary field research results’ conducted among US LSPs will be presented.

 

Key words: innovation, logistics service provider (LSP), relationship, alignment, outsourcing.

 

Aneta Pluta-Zaremba

 

Transgraniczny handel elektroniczny – perspektywy rozwoju i wyzwania logistyczne

 

Cross-border e-commerce – development drivers and logistical challenges

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem czynników sprzyjających umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw obecnych w Internecie. Pokazane są wyzwania biznesowe, prawne i logistyczne oraz różnice kulturowe, z którymi muszą zmierzyć się firmy chcące sprzedawać i dystrybuować produkty na skalę europejską czy globalną. Ponadto podjęta została próba odpowiedzi na pytanie czy małe i mikro przedsiębiorstwa mogą poradzić sobie z tymi wyzwaniami i czy warto, aby podejmowały ryzyko sprzedawania on-line zagranicą. W artykule przedstawione są także oczekiwania e-klientów dotyczące obsługi logistycznej przesyłek międzynarodowych, w tym rozwiązania dla dostaw produktów w ramach „ostatniej mili” oraz usługi wspierające obsługę zwrotów towarów kupionych w Internecie.

 

Słowa kluczowe: transgraniczny handel elektroniczny, logistyka „ostatniej mili”, zwroty.

 

Summary:

 

The development of cross-border e-commerce enables companies to buy and sell on a global scale. The article presents factors that contribute to the internationalization of companies, as well as business, legal and logistical challenges faced by e-retailers in changing business environment. The findings of the study show whether small companies can cope with these challenges and expand its domestic internet business on an European or global scale. Moreover the paper shows trends in the logistics market, as well as solutions, dedicated to "last and first mile" logistics, that enhance e-retailers’ efficiency and effectiveness and increase consumers’ choice or convenience.

 

Key words: cross-border e-commerce, last mile logistics, returns.

 

Joanna Żukowska, Dagmara Miąsek

 

Innowacje organizacyjne i kooperacja a rozwój przedsiębiorstwa - opis przypadku Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 

Organizational innovation and cooperation and the development of the company - a case report of Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu, w oparciu o analizę literatury i opis przypadku, jest odpowiedź na następujące pytania badawcze:

 

● w jaki sposób innowacje organizacyjne mogą wspierać rozwój przedsiębiorstwa?

 

● w jaki sposób kooperacja może pobudzać wdrażanie innowacje organizacyjnych?

 

Uzyskane dane pozwalają wysnuć wnioski podkreślające znaczenie innowacji organizacyjnych w rozwijaniu firm, często stanowiących punkt wyjścia do budowania przewagi konkurencyjnej. Jednym z głównych czynników ułatwiających wdrażanie innowacji organizacyjnych jest kooperacja, zarówno wewnętrzna w firmie, jak i z zewnętrznymi partnerami. Determinuje ona implementowanie nowych rozwiązań na poziomie funkcjonowania organizacji.

 

Słowa kluczowe: innowacje organizacyjne, kooperacja.

 

Summary:

 

This article, on the analysis of literature and case, aims to answer the following research questions based:

 

● how innovation can support the organizational development of the company?

 

● how cooperation can stimulate the implementation of organizational innovation?

 

The obtained data allow draw conclusions highlighting the importance of organizational innovation in the development of businesses, which are often the starting point for building a competitive advantage. One of the main factors facilitating the implementation of organizational innovation is cooperation, both inside the company and with external partners. It determines implement new solutions in the functioning of the organization.

 

Key words: organizational innovation, cooperation.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Anna Burduk, Dagmara Górnicka

 

Usprawnienie przepływu materiałów i rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Improving of the materials flow and production layout based on the example of a small manufacturing company

 

Streszczenie:

 

Sprawny przepływ materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala między innymi na redukcję kosztów związanych z transportem wewnętrznym. Aby osiągnąć taki stan, należy poddać analizie rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych, przy czym kryterium optymalizacyjnym powinien być swobodny i możliwie krótki przepływ materiałów. W artykule analizie poddano zagadnienie minimalizacji czasu transportu materiałów między magazynem a halą produkcyjną oraz pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi. Jako metody wspomagające wyznaczenie optymalnego rozmieszczenia stanowisk przyjęte zostały: metoda ścieżki krytycznej, metoda trójkątów Schmigalli oraz wykres Sankey’a. Poprzedzone analizą teoretyczną badania potwierdzają duże znaczenie dokładnej analizy już na etapie projektowania rozmieszczenia stanowisk w świetle powstawania kosztów produkcyjnych. Artykuł został napisany na podstawie badań zrealizowanych we współpracy z przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym PAKCER w Tułowicach (województwo opolskie).

 

Słowa kluczowe: przepływ materiałów, rozmieszczenie stanowisk roboczych, metoda ścieżki krytycznej, metoda trójkątów Schmigalli, wykres Sankey’a.

 

Summary:

 

The efficient materials flow allows to reduce costs connected to internal transport in manufacturing company. This should be preceded by an analysis of machine system design, based on effortless and quick materials flow. The author focuses on the minimization of the materials transport time, not only between machines but also between warehouse and the production hall. She uses three methods, which are critical path method, Schmigalla method of triangles and Sankey diagram. Researches, preceded by and theoretical analysis, show that proper analysis of layout is essential task in minimizing costs that do not generate the added value. The article is based on researches and cooperation with the manufacturing company, PAKCER, which is placed in Tułowice in the opolskie province.

 

Key words: materials flow, machine system design (layout), critical path method, Schmigalli method of triangles, Sankey diagram.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Agnieszka Grzelczak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Znaczenie Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie – wyniki badań

 

The importance of Lean Management in the modern enterprise – research results

 

Streszczenie:

 

Lean Management jest to koncepcja zarządzania, kreującą taką kulturę pracy w przedsiębiorstwie, która sprawia, że wszyscy pracownicy dążą do ustawicznego obniżenia kosztów, podnoszenia poziomu jakości i skracania cyklu dostawy, aby maksymalnie spełnić oczekiwania klientów oraz dostosować się do warunków otoczenia poprzez eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa oraz integrację działań wokół strumienia tworzącego wartość dla klienta. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących koncepcji Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie, które zostały prowadzone wśród pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: Lean Management, zasady Lean Management.

 

Summary:

 

Lean Management is a management concept, creating such a work culture at a company that makes all employees strive to continuously reduce costs, improve the quality and shorten delivery cycle to maximally meet customers' expectations and adapt to the environment by eliminating any waste identified and the integration of activities connected with the stream creating customer value. This article presents the results of research related to the concepts of lean management in the modern enterprise, which were conducted among employees of Wielkopolska businesses.

 

Key words: Lean Management, principles of Lean Management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €