Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 07/2006

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Edward Mendyk

Międzynarodowe przewozy towarów niebezpiecznych transportem kolejowym
Niektóre towary przewożone transportem kolejowym ze względu na swe właściwości są niebezpieczne i wymagają zachowania określonych warunków w czasie procesu transportowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładunku i otoczenia. Warunki te wynikają z przepisów międzynarodowego kolejowego prawa przewozowego (art. 5 COTIF/CIM, art. 5 SMGS) oraz z innych specjalistycznych unormowań, które muszą być przestrzegane w każdej fazie procesu przewozowego, od przyjęcia przesyłki do przewozu, aż do jej wydania odbiorcy. W artykule przedstawiono wielkości transportu towarów niebezpiecznych w Polsce oraz unormowania dotyczące ich przewozu.

Danuta Surówka-Marszałek

Znaczenie kontraktów w relacjach partnerskich na rynkach high-tech
Celem artykułu jest ukazanie roli kontraktów handlowych jako mechanizmu działania wykorzystywanego w procesie uprawomocnienia specyfikacji produktów high-tech. Autorka na wstępie sięga do znanych światowych rozwiązań innowacyjnych, które, zapewniając strategiczne korzyści uczestnikom wymiany, zrewolucjonizowały zarówno rynki przemysłowe, jak i konsumpcyjne. Następnie charakteryzuje istotę i złożoność procesów umożliwiających ich funkcjonowanie. Podejmuje próbę zdefiniowania specyfikacji nowego produktu, koncentrując swoją uwagę na sposobach jej opracowywania na rynkach zaopatrzeniowych, a także na udziale dostawców w procesie jej tworzenia. W artykule podniesiono również ważki problem walidacji specyfikacji nowego produktu, rozumiany jako uznanie określonego zespołu czynności prawnych dokonujących się w relacjach między dostawcą a odbiorcą za niezbędne dla zaprojektowania i powstania wyrobu.

Dariusz Milewski

Modele logistyczne jako narzędzie optymalizacji złożonych problemów logistycznych
Jednym z najistotniejszych zadań logistycznych jest optymalizacja, czyli szukanie najkorzystniejszych rozwiązań przy zadanym kryterium (koszty, zysk). Sterowanie zapasami stanowi jedno z najważniejszych i najczęściej spotykanych w literaturze logistycznej zagadnień. Wynika to ze szczególnej roli zapasów i ich miejsca w systemie logistycznym. Znajdują się one na styku różnych sfer systemu logistycznego, które stoją ze sobą w tzw. konflikcie celów. Rozwiązanie tego konfliktu jest jednym z podstawowych zadań logistycznych, ponieważ logistyka dąży m.in. do znajdowania rozwiązań, które są najlepsze (optymalne) z punktu widzenia całości systemu. Jednym z największych problemów (przeszkód) w stosowaniu matematycznych metod optymalizacji zapasów jest nieliniowy charakter powiązań między poziomem zapasów a efektywnością systemu logistycznego. W celu opisania tych powiązań zaproponowano w tym artykule model matematyczny, który może być narzędziem optymalizacji zapasów.

Marzenna Cichosz

Logistyka w firmach usługowych - rozważania teoretyczne (1)
Praktyka krajów rozwiniętych pokazuje, iż wraz z rozwojem gospodarki i wzrostem przychodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca podział na zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle i usługach zmienia się drastycznie na korzyść sfery usług. Zmiana charakteru rynku krajów rozwiniętych sprawiła, iż pojawiło się zapotrzebowanie na fachową wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami usługowymi. W związku z tym ośrodki akademickie i firmy konsultingowe poświęciły wiele uwagi zagadnieniom dotyczącym marketingu usług, zarządzania operacjami i zasobami ludzkimi w firmach usługowych, łącznie z próbami integrowania wiedzy z tych dziedzin. Na początku lat 90., wraz z nasilonym zainteresowaniem logistyką, pojawiło się także pytanie o miejsce logistyki w zarządzaniu firmą usługową.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Dyrektywa o usługach na rynku wewnętrznym
Zawarte w artykule opracowanie zostało sporządzone na podstawie tekstu projektu dyrektywy oznaczonej numerem 9350/1/05 REV 1 i datą 30 maja 2005 r. W lutym 2006 r. Parlament Europejski po trwającej od dłuższego czasu dyskusji wprowadził zmiany, m.in. zdecydowano większością głosów o usunięciu z dyrektywy korzystnej dla polskich usługodawców zasady państwa pochodzenia. Przyjęcie dyrektywy przez Parlament Europejski nie oznacza, że w takiej postaci wejdzie ona w życie. Swoje stanowiska muszą teraz zająć rządy państw członkowskich.

Edukacja ekonomiczna

Marek Barowicz

Forfaiting jako źródło finansowania
Forfaiting stanowi jedno z prawnych narzędzi obrotu wierzytelnościami pieniężnymi. Polega na zakupie przez instytucję forfaitingową (forfaitera - jest nim najczęściej bank, rzadziej wyspecjalizowana spółka finansowa), średnio- lub długoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej (leasingowej lub wekslowej) przed upływem terminu jej zapadalności z pobraniem na rzecz forfaitera wynagrodzenia i z całkowitym przejęciem przez niego ryzyka niewypłacalności dłużnika. Efektem zawarcia umowy forfaitingu jest zmiana dotychczasowego wierzyciela (forfetysty - zbywcy wierzytelności, dostawcy towarów i usług), w miejsce którego wstępuje instytucja forfaitingowa.

Przegląd wydawnictw

Michał Kizyn

Słownik terminologii logistycznej - nowa pozycja wydawnicza dla logistyków
Konieczność modernizacji polskich przedsiębiorstw wynika obecnie z pilnej potrzeby ich szybkiego dostosowania do warunków i normatywów obowiązujących w UE. Procesy modernizacyjne są stymulowane możliwościami wprowadzania nowoczesnych technologii i koncepcji zarządzania opartych na najnowszych trendach logistycznych. Rozumienie podstawowych pojęć i relacji pomiędzy koncepcjami zarządzania a zagadnieniami skoncentrowanymi wokół systemów logistycznych przedsiębiorstw, zapasów, kosztów, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, marketingu itp. wymaga ukierunkowanej wiedzy opartej na znajomości specyficznej terminologii logistycznej. Terminologia ta wraz z dynamicznym rozwojem logistyki podlega ciągłym zmianom poprzez wprowadzanie nowych definicji, terminów, pojęć i symboli. Aktualną wiedzę z tego zakresu zawiera nowe wydanie Słownika terminologii logistycznej.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €