Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2012

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
12.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 7/2012

 

Spis treści

 

Artur Świerczek
Zarys filozofii zarządzania łańcuchem dostaw

 

W artykule przedstawiono podstawowe założenia poznawcze filozofii zarządzania łańcuchami dostaw. Logikę rozważań podporządkowano „dwoistemu” i zarazem niejednorodnemu przedmiotowi zainteresowania formułowanej filozofii – organizacji, czyli łańcuchowi dostaw oraz zarządzaniu tymi łańcuchami. Omówiono podstawy paradygmatyczne łańcucha dostaw, sięgając do klasycznych metafor organizacji. W dalszej części artykułu przedstawiono integracyjną funkcję filozofii w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

 

Framework of the philosophy of supply chain management

 

The article presents the basic assumptions of cognitive approach to the philosophy of supply chain management. Its logic was subordinated to the dual and heterogeneous character of the objects of philosophy, namely – the supply chain perceived as an organization and the management of the supply chain. The paper discusses paradigmatic basis of the supply chain referring to the classical organizational metaphors. The remainder of the article presents integrative function of the philosophy in supply chain management

 

Magdalena Katarzyna Gąsowska
Światowy kryzys gospodarczy a procesy logistyczne przedsiębiorstw
– wyniki badań (cz. I)

 

Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, którego celem jest analiza zmian w procesach logistycznych badanych przedsiębiorstw północno-wschodniej Polski w warunkach światowego kryzysu gospodarczego i próba oceny ich wpływu na wyniki badanych firm. Zaprezentowano w nim teoretyczne aspekty zarządzania procesami logistycznymi w okresie kryzysu gospodarczego. Opisano metodologię badań i dokonano skrótowej charakterystyki badanej populacji. Przedstawiono wyniki badań dotyczące znaczenia logistyki w zarządzaniu badanymi przedsiębiorstwami w okresie światowego kryzysu gospodarczego.

 

The global economic crisis and logistics processes in enterprises
– research results (part I)

 

The article constitutes the first part of the study which aim is to analyze the changes in logistics processes in sur¬veyed enterprises of the north-eastern part of Poland under the circumstances of a global economic crisis and an attempt to assess their impact on the results of the surveyed enterprises. It presents the theoretical aspects of lo¬gistics process management during the economic crisis. In the article the research methodology was described and a brief characteristic of the analyzed population made. The results of research concerning the significance of the logistics in the management of the surveyed enterprises during the global economic crisis were presented.

 

Iwona Pisz, Iwona Łapuńka
Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach – przegląd badań

 

Zarządzanie projektami stanowi kompleksowe podejście, które właściwie wdrożone w przedsiębiorstwie może stanowić o jego sukcesie w konfrontacji z realiami gospodarki dotkniętej kryzysem. W niniejszym artykule dokonano przeglądu badań prowadzonych przez naukowców polskich i zagranicznych pod kątem zarządzania projektami, zwłaszcza w odniesieniu do sektora MSP. Na tle tych badań zaprezentowano wyniki autorskich badań dotyczących stanu zarządzania projektami w sektorze MSP, przeprowadzonych na grupie 25 przedsiębiorstw z województwa opolskiego. Celem tych badań była ocena wpływu wdrożenia podejścia projektowego w przedsiębiorstwach MSP na ich konkurencyjność.

 

Project management in small and medium-sized enterprises – state of art

 

Project management provides a comprehensive approach that properly implemented in the company, can provide for its success in confronting the realities of hard-hit economy. The article reviews the research carried out by Polish and foreign scientists in the direction of project management, in particular for SMEs. Against the background of this research the authors’ surveys on the state of project management performed on a specific group of enterprises in the province of Opole (25 companies) were presented. The purpose of completed surveys was to assess the impact of the project approach in companies on the their competitiveness.

 

Mirosław Antonowicz
Infrastruktura logistyczna jako instrument logistyki międzynarodowej w przewozach kolejowych

 

W artykule autor przybliża rolę infrastruktury transportowej w logistyce międzynarodowej

Problematyka przedstawiona na przykładzie infrastruktury logistycznej PKP Cargo S.A. na granicy wschodniej. Zaprezentowano potencjał infrastrukturalny dla transportu kolejowego.

 

Logistics infrastructure as an instrument of international logistics in rail transport

 

The author in his article presents a role of transport infrastructure in international logistics. The issues are described on the example of logistic infrastructure PKP Cargo S.A. on the east border. Moreover the infrastructural potential for rail transport is presented.

 

Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW

 

Bożena Gajdzik, Agnieszka Kurp
Polityka zapasów w systemie obsługi infrastruktury produkcji na przykładzie
elektrociepłowni – analiza ABC/XYZ

 

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące polityki zapasów w kontekście utrzymania ruchu w elektrociepłowni. Analizie poddano poszczególne kategorie zapasów, zapewniające ciągłość produkcji i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej. Na przykładzie stanu zapasów z dwóch elektrociepłowni wykonano analizę ABC/XYZ. Wyniki tej analizy pozwoliły uzyskać odpowiedź na pytanie, które kategorie zapasów wymagają szczególnego traktowania ze względu na dużą wartość i dużą dokładność prognoz (kategoria AX), a które stanowią element rutynowej polityki zakupu (CZ).

 

Inventory policy in the system of production infrastructure on example of power station – ABC/XYZ analysis

 

The article presents the importance of maintenance process ensures the energy production in power station. The particular stores were presented and characterized in analysis ABC/XYZ. Two electric power stations are a case study here. Results of analysis permit to answer the question: which stores have high value and have to be perfectly planned and supplied (AX), and which are elements of usual supply policy (CZ).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €