Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2014

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Ewa Stawiarska

 

Sektor TSL w obsłudze łańcuchów i sieci dostaw

 

TSL sector to operate supply chains/networks

 

Łańcuchy ewaluują w kierunku sieci dostaw, integratorzy łańcuchów dostaw oddają koordynowanie czynności logistycznych w ręce operatorów logistycznych typu 4PL. 4PL integrują TSL i wdrażają innowacje w tym sektorze, co usprawnia przepływy, podnosi skuteczność zarządzania infrastrukturą logistyczną, ogranicza emisję zanieczyszczeń, optymalizuje koszty. Celami artykułu są:
• prześledzenie ewaluowania łańcucha dostaw w kierunku sieci dostaw,
• zidentyfikowanie ogniw, które pełnią funkcje zarządzającą logistyką w sieci,
• rozpoznanie narządzi informatycznych, jakimi dysponują operatorzy logistyczni sieci,
• podkreślenie potrzeby klastrowania TSL dla wzrostu innowacyjności/elastyczności synchromodalnych sieci logistycznych.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie, łańcuchy dostaw, sieci dostaw, sieci logistyczne, klastry sektora TSL.

 

Chains evolve in the direction of supply networks; integrators of supply chains give the responsibility to coordinate logistical operations to the type of 4PL providers. The TSL 4PL integrate and implement innovations in the sector, which improves cash flow, the efficiency of logistics infrastructure management, reduces emissions and optimize costs. The objectives of the article are:
• trace evaluation of the supply chain in the direction of the supply network,
• identify cells that perform the functions of logistics management in the network,
• diagnose of tools of information available to logistics operators network,
• emphasize the need for Clustering TSL for the growth of innovation/flexibility of logistics networks.

 

Keywords: management, supply chains, supply chains, logistics networks, clusters TSL sector.

 

Dominik Zimon, Kamil Czaja

 

Wykorzystanie giełdy Trans do optymalizacji procesów transportowych

 

The usage of freight exchange Trans in order to optimize transport processes

 

Głównym celem publikacji była charakterystyka giełdy transportowej Trans, czyli narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji procesów transportowych. W pracy skupiono się na omówieniu podstawowych zasad funkcjonowania giełdy transportowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wbudowanego w program komunikatora internetowego. Ponadto opracowano procedurą systemową ułatwiającą wdrożenie giełdy w przedsiębiorstwach transportowych

 

Słowa kluczowe: giełda, transport, procedura, optymalizacja.

 

The main aim of the publication was to characterize the transport exchanges Trans, that is a tool used to optimize transport processes. The paper focuses on discussing the fundamental principles of the freight exchange with particular reference to the built-in instant messaging program. Moreover, procedure was developed to facilitate the implementation of the
exchange system in transport enterprises.

 

Keywords: stock market, transport, procedure optimization.

 

Jan Więcek, Andrzej Wojcieszak

 

Import używanych samochodów do Polski w latach 2006–2012

 

Import of Used Cars to Poland in 2006–2012

 

Od czasu przystąpienia do UE Polska bije rekordy w imporcie samochodów osobowych z drugiej ręki. Najczęściej do Polski sprowadza się samochody z Niemiec i niewiele wskazuje na zmianę tej tendencji (mimo zapowiedzi wzrostu importu z Wielkiej Brytanii). W statystykach dominują też samochody niemieckich producentów. Pierwsza piątka najczęściej sprowadzanych marek to kolejno: Volkswagen, Opel, Renault, Audi, Ford. Rekord padł w 2008 roku, kiedy Polacy sprowadzili ponad 1,1 mln sztuk używanych samochodów osobowych. Wśród importowanych samochodów jest coraz więcej mocno wyeksploatowanych pojazdów, w złym stanie technicznym, które nie spełniają współczesnych standardów bezpieczeństwa i ekologii.

 

Słowa kluczowe: import, samochody używane, struktura wiekowa pojazdów

 

Since joining the EU, Poland is breaking records in the import of second-hand cars. Most often imported to Poland cars come from Germany and there is a little evidence to change this trend (even announced an increase in imports from the United Kingdom). The statistics also dominated by German car manufacturers. The top five most imported brands in order, Volkswagen, Opel, Renault, Audi, Ford. Record was in 2008, when the Poles brought more than 1.1 million cars. Among the imported cars are more and more heavily worn vehicles in poor technical condition - do not meet modern safety and environmental standards.

 

Key words: import, used passenger cars, age of vehicles

 

Radosław Pytlak, Wojciech Stecz

 

Modele dla potrzeb rozwiązywania zadań optymalizacji taryf

 

Models for solving the tariff optimization problem

 

W artykule zaprezentowano metody optymalizacji stawek taryfowych telefonii komórkowej z punktu widzenia klienta. Klient stara się minimalizować swoje miesięczne obciążenia rachunkami poprzez dobór optymalnej taryfy telekomunikacyjnej. Zaprezentowano model przydatny dla klientów firm telekomunikacyjnych, które są większymi spółkami, i dla których konstrukcje taryf są bardziej złożone. Opisano przykładowe modele całkowitoliczbowe (MIP) i ich rozszerzenia na programowanie z ograniczeniami (CLP). Podano przykłady w językach ECLiPSe i ILOG CLP.

 

Słowa kluczowe: optymalizacja taryf, programowanie z ograniczeniami, minimalizacja kosztu.

 

We present the methods of telecommunication tariff optimization from a point of client’s view. A client which wants to minimize his monthly fees tries to choose a proper tariff model. In case of large companies these models are more complicated and the optimization models should be used. We describe a simple MIP models and their modifications solved with CLP solvers. All the examples were solved with ILOG and ECLiPSe MIP and CLP solvers.

 

Key words: tariff optimization, constraint logic programming, cost minimization.

 

Artykuły na płycie CD

 

Spis treści

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Sławomir Dorosiewicz

 

Wahania cykliczne w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce. Analiza punktów zwrotnych

 

Cyclical fluctuations in the truck road transport in Poland. Turning points analysis

 

W pracy przytoczono szereg własności wahań cyklicznych wielkości charakteryzujących rynek samochodowych przewozów ładunków w Polsce. Wyznaczono punkty zwrotne cykli i zbadano ich relacje z cyklami referencyjnymi, którymi są wahania PKB, importu oraz eksportu.

 

Słowa kluczowe: transport, koniunktura, punkty zwrotne.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €