Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 07/2016

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treścI

 

Milena Ratajczak-Mrozek, Filip Nowacki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Międzynarodowego

 

Kształtowanie ryzyka w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw

 

Risk formation in national and international supply chains

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest analiza sposobu postrzegania przez przedsiębiorstwa ryzyka i jego czynników w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz wskazanie stosowanych rozwiązań dla ich minimalizowania. Na podstawie przeprowadzonego badania na grupie 281 przedsiębiorstw, autorzy dokonują analizy postrzegania ryzyka przez przedsiębiorstwa w zależności od ich wielkości, branży w jakiej działają oraz posiadanych relacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. W artykule dokonano identyfikacji czynników ryzyka postrzeganych przez przedsiębiorstwa przy kontaktach z dostawcami oraz klientami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, a także metod minimalizacji potencjalnego ryzyka, jakie wykorzystują w swojej działalności badane podmioty. Analiza wykazała wyższy poziom ryzyka w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a także wyższy poziom ryzyka w kontaktach przedsiębiorstw z klientami niż dostawcami.

 

Słowa kluczowe: krajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw, ryzyko w łańcuchach dostaw.

 

Summary:

 

The aim of the article is to analyze the companies’ perception of the risk and its factors in domestic and international supply chains as well as to identify applicable solutions to minimize this risk. Based on the study conducted on a group of 281 companies, the authors analyze companies’ risk perception depending on their size, the industry in which they operate and their relations with national and foreign entities. The article identifies risk factors perceived by companies in their relations with domestic and foreign suppliers and customers, as well as applied solutions to minimize the potential risk. The analysis showed a higher level of risk in international supply chains and also a higher level of risk for enterprises dealing with customers than suppliers.

 

Key words: national and international supply chains, supply chain risk.

 

Marzenna Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Logistyki

 

Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce

 

Reverse logistics process in B2C e-commerce

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia proces logistyki zwrotnej w e-commerce w segmencie B2C ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań w obsłudze logistyki „pierwszej mili” oraz kolejnych etapów procesu związanych z przyjęciem zwróconych towarów, ich oceną oraz ponownym wprowadzeniem do sprzedaży. Pokazuje znaczenie operatorów logistycznych dla efektywnej i sprawnej obsługi zwrotów. Ponadto zwraca uwagę na usługi, wprowadzane przez operatorów KEP i pocztowych na polskim rynku, które nie tylko usprawniają odbiór zwracanych produktów od indywidualnych klientów, lecz przede wszystkim zwiększają wybór i wygodę konsumentów.

 

Słowa kluczowe: zwroty, zarządzanie zwrotami, logistyka zwrotna, B2C, handel elektroniczny.

 

Summary:

 

Dynamic development of e-commerce in Poland induces increasing demand for efficient and effective reverse logistics. The article concentrates on the five stage process of reverse logistics in B2C e-commerce. The most challenging “first mile” logistics and other stages as: products quality control and reuse or disposal of returned goods are analyzed. Moreover the paper shows how increasing demand for product returns has forced, CEP service providers and postal companies to develop services dedicated to returns that enhance e-retailers’ efficiency and effectiveness as well increase consumers’ choice and convenience.

 

Key words: returns, returns management, reverse logistics, B2C e-commerce.

 

Justyna Majchrzak-Lepczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Benedykt Bober
Wyższa Szkoła Gastronomii i Hotelarstwa w Warszawie

 

Aspekty logistyczne funkcjonowania aptek szpitali publicznych w Polsce

 

Logistical aspects of pharmacies functioning in public hospitals in Poland

 

Streszczenie:

 

W ostatnich latach warunki funkcjonowania aptek szpitalnych publicznych oraz hurtowni farmaceutycznych uległy istotnej zmianie. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, jak również globalizacja przemysłu farmaceutycznego, integracja organizacyjna, rozwój IT determinują wzrost zainteresowania koncepcjami zarządzania zaopatrzeniem, pozwalającymi uzyskać podmiotom medycznym przewagę konkurencyjną. Kompleksowe zarządzanie ukierunkowane jest przede wszystkim na procesy, czas, jakość, czy współpracę partnerską z innymi podmiotami (zwłaszcza z hurtowniami farmaceutycznymi). Celem niniejszych rozważań jest zwrócenie uwagi na konieczność szerokiego podejścia do zarządzania procesami przepływu materiałów medycznych oraz leków, informacji, czynnika ludzkiego w ramach podmiotów medycznych, zintegrowanych w łańcuchu dostaw.

 

Słowa kluczowe: logistyka, proces logistyczny, apteka, łańcuch dostaw, bezpieczeństwo, sprawność.

 

Summary:

 

In recent years, the conditions for the functioning of the public hospital pharmacies and pharmaceutical wholesalers have substantially changed. Rapidly changing environment, as well as the globalization of the pharmaceutical industry, the integration of organizational development of the IT determine the growth of interest in concepts of supply management, allowing operators to obtain medical competitive advantage. Comprehensive management is directed primarily at processes, time, quality, and partnerships with other entities (especially from pharmaceutical wholesalers). The purpose of this discussion is to draw attention to the need for a broad approach to process management flow of medical supplies and medicines, information, human factor within the medical entities integrated in the supply chain.

 

Key words: logistics, logistics process, pharmacy, supply chain, security, efficiency.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Agnieszka Grzelczak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Znaczenie Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie – wyniki badań

 

The importance of Lean Management in the modern enterprise – research results

 

Streszczenie;

 

Lean Management jest to koncepcja zarządzania, kreującą taką kulturę pracy w przedsiębiorstwie, która sprawia, że wszyscy pracownicy dążą do ustawicznego obniżenia kosztów, podnoszenia poziomu jakości i skracania cyklu dostawy, aby maksymalnie spełnić oczekiwania klientów oraz dostosować się do warunków otoczenia poprzez eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa oraz integrację działań wokół strumienia tworzącego wartość dla klienta. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących koncepcji Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie, które zostały prowadzone wśród pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: Lean Management, zasady Lean Management.

 

Summary:

 

Lean Management is a management concept, creating such a work culture at a company that makes all employees strive to continuously reduce costs, improve the quality and shorten delivery cycle to maximally meet customers' expectations and adapt to the environment by eliminating any waste identified and the integration of activities connected with the stream creating customer value. This article presents the results of research related to the concepts of Lean Management in the modern enterprise, which were conducted among employees of Wielkopolska businesses.

 

Key words: Lean Management, principles of Lean Management.

 

Joanna Hałacz
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

 

Analiza ergonomiczna dotycząca rozmieszczenia i użytkowania elementów wyposażenia wybranych typów samochodów pożarniczych.

 

Ergonomic analysis concerning the arrangement and exploitation of elements of equipment of selected types of fire-fighting vehicles

 

Streszczenie:

 

Celem badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu była ocena funkcjonalności elementów armatury pożarniczej oraz rozmieszczenia i użytkowania elementów wyposażenia badanych typów samochodów pożarniczych (wozów strażackich). Wozy strażackie biorą bezpośredni udział akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także służą do transportu sprzętu pożarniczego i osób obsługujących takie akcje. Ze tego względu muszą być nieustannie w stanie gotowości oraz najwyższej sprawności technicznej. Wszelkie rozwiązania, które podnoszą poziom ergonomiczny związany z obsługą tych samochodów oraz sprzętu mogą wpływać na skuteczność działań operacyjnych oraz bezpieczeństwo strażaków.

 

Słowa kluczowe: samochody pożarnicze, transport sprzętu pożarniczego, ergonomia, bezpieczeństwo.

 

Summary:

 

The aim of the study presented in this paper was to assess the functionality of the elements of fire-fighting fitting, and the arrangement and exploitation of elements of the equipment of the studied types of fire-fighting vehicles (fire engines). Fire-fighting vehicles participate directly in fire-fighting and rescue actions. They are also used to transport fire-fighting equipment and personnel. For this reason, they have to be ready for action and to maintain top technical performance all the time. All solutions which raise the ergonomic level connected with operating the vehicles and equipment may influence the effectiveness of operational actions, and the safety of fire-fighting personnel.

 

Key words: fire-fighting vehicles, transport fire-fighting equipment, ergonomics, safety.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Maciej Szacowny, Łukasz Hadaś
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Praktyczne aspekty zarządzania zapasem wyrobów gotowych z użyciem metody Traffic Light Analogy

 

Practical aspects of inventory management of finished goods using the Traffic Light Analogy method

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule zaprezentowano praktyczne aspekty zarządzania zapasem wyrobów gotowych z użyciem metody Traffic Light Analogy. Badania zrealizowano w przedsiębiorstwie z branży FMCG, gdzie ze względu na wysoką konkurencyjność, priorytetem był wysoki poziom logistycznej obsługi klienta. W artykule dokonano porównania klasycznej metody odnawiania zapasów - modelu poziomu zamawiania z metodą TLA. W celu przeprowadzenia licznych symulacji dla analizy zróżnicowanych charakterystyk popytu dla różnych pozycji asortymentowych opracowana została prosta i intuicyjna aplikacja w oparciu o MS Excel. Wyniki przeprowadzonych symulacji pokazały skuteczność metody TLA oraz jej przewagę nad klasyczną metodą odnawiania zapasu w oparciu o zapas informacyjny. W każdym przypadku wskaźniki obsługi klienta wzrosły. Metoda wykazała wysoką elastyczność działania ale wymaga symulacji w celu właściwej jej kalibracji.

 

Słowa kluczowe: metoda Traffic Light Analogy, zarządzanie zapasami wyrobów gotowych, FMCG.

 

Summary:

 

This article presents the practical aspects of inventory management of finished goods using the Traffic Light Analogy method. The research was carried out in the company in the FMCG sector, where due to high competitiveness, the priority was the high level of logistics customer service. The article compares the classic method of inventory management (re-order point method) and TLA method. In order to implement a number of simulations for analysis of the different characteristics of demand for various product items has been developed a simple and intuitive application based on MS Excel. The results of the simulation showed the effectiveness of the method TLA and its advantage re-order point method. In each simulation, customer service indicators increased. The method showed high flexibility but requires its correct (proper) calibration.

 

Key words: Traffic Light Analogy method, inventory management of finished goods, FMCG.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €