Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 08/2006

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:
W numerze:

Marek Ciesielski

Teoretyczne podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
Rozwiązanie określonego problemu o charakterze badawczym lub praktycznym wymaga posłużenia się odpowiednim schematem analitycznym. Niezależnie od stopnia złożoności schematu analitycznego w trakcie jego budowy wykorzystywana jest empiryczna lub teoretyczna wiedza związana bezpośrednio i pośrednio z wyjaśnianym problemem. Zarówno w przypadku, gdy rozwiązywanie problemu ma charakter badania naukowego, jak i wtedy, gdy wiąże się ono z decyzją dotyczącą życia gospodarczego, wykorzystywana jest wiedza teoretyczna. Tak więc, pierwszym krokiem do budowy takiego schematu analitycznego może być wskazanie zespołu teorii najsilniej związanych z danym zadaniem. Taki zasób teorii wraz z odpowiednimi elementami wiedzy postulatywnej, generalizacjami i innymi postaciami usystematyzowanej wiedzy może służyć bezpośrednio do budowy schematu analitycznego albo co najmniej inspirować do sformułowania właściwego sposobu badania określonego problemu. Wskazanie zbioru takich teorii w obszarze logistyki jest jednym z głównych celów tego opracowania.

Marzenna Cichosz

Logistyka w firmach usługowych - rozważania teoretyczne (2)
W drugiej części artykułu autorka skupia się na zagadnieniu rozszerzonej definicji logistyki uwzględniającej specyfikę sfery usług i przytacza wiele definicji różnych autorów. Stwierdza m.in., że: "w przytoczonych definicjach ich autorzy są zgodni, że logistyka w firmach usługowych jest procesem, w ramach którego logistyk, w oparciu o prognozy rynkowe, planuje i organizuje system dostarczenia usługi. Można więc przyjąć, że logistyka to zarządzanie procesami przepływu i potencjałem organizacji usługowej". Artykuł zawiera także krytyczną dyskusję z opiniami niektórych autorytetów logistyki.

Elżbieta Giska

Procedura odprawy czasowej
Procedura odprawy czasowej jest procedurą bardzo przydatną nie tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą czy statutową, choć oczywiście tym osobom przede wszystkim, ale również podróżnym wybierającym się na wakacje czy zakupy do krajów Wspólnoty. Procedura ta pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, z wyjątkiem wynikającego ze zużycia obniżenia ich wartości, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej.

Dorota Łapuszek

Strategie zakupowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie grupy Can-Pack SA
Zakupy stanowią istotną cześć działalności każdej organizacji. W niektórych firmach 60-70% kosztów wytwarzania stanowią koszty zakupu materiałów, w związku z tym zakupy wpływają znacząco na zyskowność każdego przedsiębiorstwa. Rola zaopatrzenia i jego wpływ na zyski osiągane przez firmę różnią się w zależności od charakteru działalności organizacji. Duży udział kosztów zakupów w kosztach wytworzenia wyrobu występuje w firmach produkcyjnych, m.in. w przedsiębiorstwach wytwarzających opakowania. Do takich organizacji należy grupa Can-Pack SA.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Organy i instytucje Wspólnoty Europejskiej
Struktury organizacyjne Wspólnoty określają: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, aneksy i protokoły do traktatów, umowy akcesyjne, konwencje itd. Wymienione akty prawne, a zwłaszcza traktaty TWE i TUE są ze sobą powiązane. Stanowią jednak równorzędne źródła prawa, funkcjonują obok siebie. Ani jeden, ani drugi nie jest aktem wyższej rangi. Organy i instytucje Wspólnoty i Unii nie stanowią jednolitej konstrukcji. Każdy organ i instytucja mają określony zakres kompetencji, a ich działania niekiedy zazębiają się ze sobą.

Edukacja ekonomiczna

Marek Barowicz

Formalnoprawne uwarunkowania rozwoju sekurytyzacji w Polsce
W praktyce wymienia się różne techniki pozyskiwania kapitału przez spółki. Jednym z alternatywnych źródeł finansowania (w relacji np. do kredytu bankowego czy faktoringu) jest sekurytyzacja. Co więcej, łączy ona korzyści, jakie oferują kredyt (koszt) oraz faktoring (prostota pod względem technicznym). Celem artykułu jest przedstawienie sekurytyzacji jako jednego z możliwych narzędzi kapitałowego wsparcia przedsiębiorstw.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €