Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2011

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
10.00
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
161.00 €
121.00
161.00 €
121.00
From number:
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive issues)
81.00 €
73.00
81.00 €
73.00
From number:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 9/2011
 
Spis treści
 
Jarosław Witkowski, Anna Baraniecka
 
Kapitał społeczny w zarządzaniu łańcuchami dostaw – identyfikacja i rozwój
W artykule autorzy przybliżają pojęcie kapitału społecznego łańcuchów dostaw. Nawiązując do dorobku naukowego z zakresu ekonomii i zarządzania, wskazują na zewnętrzny i wewnętrzny wymiar kapitału społecznego, identyfikują sposoby pomiaru kapitału w otoczeniu i wewnątrz łańcucha dostaw oraz podejmują dyskusję o możliwości rozwoju obu kategorii kapitału społecznego na potrzeby zarządzania łańcuchami dostaw.
 
The social capital in supply chain management – identification and development
The article presents its authors’ views on the concept of social capital in supply chain management. By means of referring to scientific output in economics and management they indicate both external and internal dimension of social capital, identify methods for capital measurement in the environment and inside the supply chain, as well as initiate the discussion regarding both categories of social capital development opportunities for the purposes of supply chain management.
 
Piotr Jaśkowski, Sławomir Biruk
 
Synchronizacja procesów produkcji podstawowej i pomocniczej w sieciach logistycznych przedsięwzięć budowlanych
W nowoczesnych koncepcjach zarządzania wszystkie współpracujące ze sobą organizacje gospodarcze często traktuje się jako jeden zintegrowany system – łańcuch dostaw lub sieć dostaw (supply network) w przypadku złożonej konfiguracji ogniw i przepływów pomiędzy ogniwami poszczególnych łańcuchów logistycznych kooperantów. Takie podejście jest szczególnie efektywne w budownictwie przy zarządzaniu realizacją przedsięwzięć budowlanych, w których uczestniczy wiele podmiotów gospodarczych, połączonych relacjami o różnym charakterze. W artykule podjęto problem harmonogramowania podstawowej produkcji budowlanej realizowanej przez generalnego wykonawcę z terminowym zapotrzebowaniem na zasoby.
 
Synchronizing the main and the ancillary production processes in logistic networks of construction projects
The modern concepts of management often treat the cooperating business organizations as an integrated system – a supply chain or a supply network if their configuration is complex. This approach seems particularly suitable for managing construction projects as these involve large numbers of organizations whose relationships are of various characters. Efficiency of construction works depends on the quality of coordinating all supply chains delivering resources (materials, equipment, energy, as well as information and funds). The paper deals with the problem of scheduling the main construction processes delivered by a general contractor.
 
Grzegorz Chodak, Łukasz Latus
 
Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych – wyniki badań
W artykule przedstawiono wyniki badań polskich sklepów internetowych w kontekście gospodarki magazynowej. W pierwszej części artykułu omówiono badania dotyczące metod prognozowania popytu najczęściej stosowanych przez sklepy internetowe. W drugiej części zaprezentowano obszerną analizę strategii dotyczących utrzymywanego poziomu zapasów oraz czynników mających wpływ na wybór poszczególnych rozwiązań logistycznych, a także pokazano tendencje zmian, jakie można zaobserwować, analizując odsetek towarów posiadanych w magazynie przez sklepy internetowe.
 
Methods of demand forecasting and inventory management in Polish internet shops – results of research
In this article research in area of inventory control in Polish internet shops is presented. The first part of this article shows the results of studies on demand forecasting methods most commonly used by online shops. The second part presents a comprehensive analysis of replenishment strategies emphasizing the radical solutions and the factors influencing the choice of specific logistic solutions, along with vast commentary of the authors. Also the changes in last four years in percentage share of on-stock products were analyzed.
 
Małgorzata Stefania Lewandowska
 
Zaangażowanie eksportowe a kooperacja w innowacjach polskich przedsiębiorstw
Poprawa międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw wymaga zwiększenia ich zaangażowania w innowacje. Autorka bada związek pomiędzy innowacjami wprowadzanymi samodzielnie i w kooperacji a poziomem zaangażowania eksportowego jak również poziomem sprzedaży innowacyjnych produktów polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Analiza wskazuje na pozytywny związek pomiędzy wprowadzanymi innowacjami procesowymi a wysoką intensywnością eksportu. Wnioskować więc można, że przewaga konkurencyjna polskich eksporterów nadal wynika z niskiej ceny oferowanych produktów.
 
Export intensity and innovation cooperation of Polish manufacturers
Many studies recognize importance of innovations implemented for firms' international competitiveness. The author examines the relationship between innovations and firms export intensity as well as between innovations and new product sales intensity. Analysis reveals positive relationship between process innovation and firms' export intensity. As process innovations are often oriented toward productivity increase, the results suggest that Polish manufacturers still resemble many characteristics of cost competitive firms.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. bhp
The demand for health and safety specialist is increasing

Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €