Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2012

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
12.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 9/2012

 

Spis treści

 

Agnieszka Skowrońska
Transport w Chinach – stan obecny i uwarunkowania rozwoju

 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy sektora transportowego Chin z uwzględnieniem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i morskiej. Artykuł stanowi wprowadzenie do analizy i oceny polityki transportowej Chin.

 

Transport in China – current state and perspectives

 

The goal of this article is to analyze the transport sector in China, including road, rail and air transport, as well as inland and maritime waterway shipping. The content of this article is the introduction to the analysis and assess¬ment of Chinese transport policy.

 

Adam Kupczyk, Stępień Adam, Piechocki Janusz, Maria Kupczyk, Ewa Golisz
Wybrane aspekty funkcjonowania i przyszłość sektora bioetanolu w Polsce

 

Po 2005 r. w Polsce powstało wiele nowoczesnych zakładów, które produkują bioetanol w energooszczędnej technologii 1-fazowej, metodą zacierania na zimno. Zdolności produkcyjne w zakresie bioetanolu na cele paliwowe w Polsce wynoszą obecnie około 750 mln l/rok i wykorzystane są w niewielkim stopniu. Według danych rejestru ARR bioetanol produkuje w Polsce jedynie 13 firm. Z kolei liczba gorzelni rolniczych o najczęściej niskich mocach wytwórczych jest szacowana na 100–150, jednakże większość tych zakładów nie może sobie zapewnić ciągłości produkcyjnej z uwagi na niewielka opłacalność. W 2010 r. na rynek krajowy, w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego wynoszącego wówczas 5,75%, wprowadzono łącznie ponad 1 130 tys. t biokomponentów, w tym 238 tys. t bioetanolu i ponad 893 tys. t estrów. W porównaniu z 2009 r. nastąpił zatem wzrost wykorzystania biokomponentów o 263 tys. t. Jednak udział produkcji krajowej bioetanolu w ogólnej ilości wprowadzonej do obrotu w Polsce w 2010 r. wykazał spadek do zaledwie ok. 21%. Polscy producenci biokomponentów nie potrafią podołać konkurencji zagranicznej. Wydaje się, że obecnie występuje konieczność opracowania strategii rozwoju sektora bioetanolu, która powinna objąć obydwa sektory biopaliwowe pierwszej generacji oraz tworzące się sektory drugiej generacji biopaliw transportowych.

 

Selected aspects and perspectives of bioethanol sector in Poland

 

In modern bioethanol production plants, established in Poland since 2005, bioethanol is produced in a one-step cold mashing process, which is an energy-efficient technology. The current fuel ethanol production capacity in Poland is approximately 750 million l/year, and it is not fully used. According to the data provided by the Agricultural Market Agency, bioethanol is produced by only 13 companies in Poland. An estimated number of small-scale farm-based distilleries is as high as 100–150, but in the majority of those plants the continuity of the production process is endangered by low profitability. In 2010, in order to meet the National Index Target of 5.75%, over 1 130 000 t bio¬components were introduced into the Polish fuel market, including 238 000 t bioethanol and over 893 000 t esters. In comparison with 2009, the use of biocomponents increased by 263 000 t. However, bioethanol produced in Poland constituted only ca. 21% in the total ethanol sales in 2010, marking a drop from the previous year. It seems that Polish biocomponent producers are not able to face foreign competition. Thus, there is a need for effective develop¬ment strategies in the bioethanol sector, including first generation (conventional) biofuels and second generation (advanced) biofuels for transportation.

 

Andrzej Wojcieszak
Uwarunkowania i ocena lokalizacji stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa łódzkiego

 

W artykule przedstawiono zasadnicze uwarunkowania i wymogi dotyczące wyboru miejsca lokalizacji stacji demontażu (SD) samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE) oraz oszacowano ilość surowca w postaci SWE na obszarze województwa łódzkiego. Zaprezentowane informacje stanowią punkt wyjścia do opracowania docelowego systemu lokalizacyjnego SD SWE na terenie województwa. Możliwe rozwiązania organizacyjne przedstawiono w kilku wariantach.

 

Conditioning and estimating location of the end of life vehicle disassembly stations in lodzkie voivodeship

 

The article discusses the issue of location of the End of Life Vehicles disassembly stations. Organization and opera¬tion of the life-end-vehicle disassembly stations involves interests of different stakeholders including government offices, recycling network operators, car industry, especially car manufacturers and end-of-life vehicles owners. In¬terests of these stakeholders must be taken into account in the decision-making process. In this paper an example of a decision support bi-criteria model that reflects both vehicles owners and recycling network operators require¬ments has been presented. The mathematical model description containing a system of constraints as well as the objective function that constitutes the basis for the evaluation of the proposed solutions was formulated and the optimization task for Polish recycling network presented.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Rafał Kania
Odmiany i atrybuty relacji – przedsiębiorstwo i jego dostawca w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw

 

W artykule zaprezentowano w sposób syntetyczny odmiany i atrybuty relacji przedsiębiorstwa i jego dostawcy w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej. Tłem tej analizy jest ogólne ujęcie przedstawione w literaturze (nie ujmujące specyfiki jakiejkolwiek branży). Za punkt wyjścia przyjęto klasyczny podział koordynacji rynkowej przedsiębiorstw na rynku, według paradygmatu KKK, koncentrując się wyłącznie na obszarze kooperacji w łańcuchu dostaw. Zdefiniowano kluczowe pojęcia, jakimi są: współpraca, partnerstwo i alians, jako formy relacji dwóch podmiotów. Określono atrybuty relacji przedsiębiorstwa i dostawcy, tak aby precyzyjnie określić typ i moc związku dwóch organizacji, należących do jednego łańcucha dostaw, zarówno ogólnie, jak i w specyficznej branży motoryzacyjnej. Omówiono szczegółowo atrybuty, takie jak: zastosowanie umowy, planowanie, komunikację, integrację i poziom istotności kluczowych kompetencji, jako mierniki mocy związku przedsiębiorstwa i dostawcy. Wyspecyfikowane atrybuty relacji przedsiębiorstwa i dostawcy pozwalają dość precyzyjne na określenie typu związku, co jest jednocześnie oceną mocy powiązania tych organizacji w branży motoryzacyjnej.

 

Types and attributes of relationships – enterprise and its supplier in automotive supply chain

 

The article presents in synthetic way a variety of relationships and attributes of the company and its suppliers in the automotive supply chain. The background of this analysis is a general approach presented in the literature (not specific for any industry). As a starting point the classical division of market coordination companies in the market is adopted, according to the paradigm of the KKK, focusing only on areas of cooperation in the supply chain. In the article key terms, such as: collaboration, partnership and alliance, as a form of relations between two entities were defined as well as attributes and vendor business relationships in order to determine precisely the type and strength of association of two organizations belonging to one of the supply chain. The author discussed in detail the attributes, such as: the use of contracts, planning, communication, integration and the level of significance of key competencies, as meters of company and its suppliers relationship. The specified attributes of the company and sup¬plier relationships determine the type of connection, which is also the evaluation of the relationship of these organi¬zations in the automotive industry.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €