Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2014

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Halina Brdulak

 

Wpływ zmian demograficznych na zarządzanie zasobami ludzkimi w europejskim łańcuchu dostaw — wybrane aspekty

 

The impact of demographic changes on human resources management in the European supply chain — selected aspects

 

Streszczenie:

 

Z analiz trendów demograficznych w świecie, w Europie i Polsce wyraźnie wynika, że udział osób starszych w całej populacji stale się rozwija, podobnie jak pokolenie urodzone na przełomie tysiącleci dorasta. Te dwa demograficzne trendy będą ogromnie wpływać na przyszły łańcuch dostaw. Niniejszy artykuł analizuje zachowania i postawy Generacji Y (Milenium) - w roli obecnych i przyszłych klientów i pracowników - na tle innych wybranych grup społecznych. Są tu także omówione zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz biznesowe wraz z nowym podejściem do interakcji w ramach łańcuchów dostaw, np przez „coopetition” ( „współpracująca konkurencja”). Na przykładzie polskiego wiodącego operatora logistycznego (LLP), został przedstawiony Lean Management jako podejście, w których różnice międzypokoleniowe można wykorzystać w celu efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, Generacja Y, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Lean Management.

 

Summary:

 

As an analysis of demographic trends in the world, Europe and Poland clearly indicates, the elderly people’s share of total population has been steadily expanding, just as the generation born at the turn of the millennium grows up. These two demographics are going to immensely influence the future supply chain. The present paper analyses the behaviours and attitudes of Generation Y (Millennials) — in their roles as present and future customers and employees — against the background of other selected social groups. The changing economic and business environments are discussed, along with new approaches to interactions within the supply chains, e.g. through coopetition (“cooperative competition”). Using the example of Poland’s lead logistics provider (LLP), Lean Management is presented as an approach where intergenerational differences can be tapped for the purpose of efficient supply chain management.

 

Key words: demographic changes, aging of society, Generation Y, Supply Chain Menagement, Lean Management.

 

Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel, Tadeusz Wilk

 

Problematyka opłat drogowych

 

The issue of road charges

 

Streszczenie:

 

W artykule dotyczącym problematyki opłat drogowych, zaprezentowano system elektroniczny obowiązujący w Polsce tj. ViaTOLL, jego funkcjonowanie tj. wysokości stawek, uzależnionych od warunków ekologicznych pojazdów tj. klas EURO. Podano zmiany taboru ciężarowego w czasie, w powiązaniu z ich strukturą według klas emisji. Przeprowadzono wybiórcze porównanie wysokości stawek opłat elektronicznych obowiązujących w Polsce i kilku krajach Wspólnoty. Artykuł został zakończony analizą działań Komisji Europejskiej w celu wprowadzenia jednolitego systemu opłat drogowych w całej UE, tzw. EETS (European Electronic Toll Service).

 

Słowa kluczowe: Polska – system opłat, ViaTOLL, stawki, system EETS.

 

Summary:

 

The Part II of the article on the issue of road charges presents an electronic system used in Poland, i.e. ViaTOLL, its operation, i.e. the charges rates, dependent on the vehicles’ environmental conditions such as EURO classes. Shown are also the changes in the fleet of trucks over a time, in conjunction with their structure of the emission classes. A selective comparison has been conducted of electronic toll rates in force in Poland and a few countries of the Common Europe. The article is summed up by the analysis of the European Commission actions to introduce a uniform system of road charges across the EU, the so-called EETS (European Electronic Toll Service).

 

Key words: Poland – road fares system, emission classes, road fares rates, EETS system.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Justyna Trojanowska, Adam Koliński

 

Doskonalenie efektywności procesu produkcji z wykorzystaniem mapy strumienia wartości — case study

 

Improving production process efficiency using value stream map — case study

 

Streszczenie:

 

Analiza efektywności procesu produkcji jest problemem aktualnym zarówno z punktu widzenia rozważań naukowych, jak również praktyki gospodarczej. Doskonalenie efektywności wymaga jednak zastosowania odpowiednich narzędzi oceny. Zasadniczą trudność stanowi przede wszystkim właściwy dobór narzędzi wykorzystywanych w danym procesie produkcyjnym, przy założeniach obranej strategii przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule Autorzy zdecydowali się na przedstawienie w formie studium przypadku, wykorzystania mapy strumienia wartości, jako narzędzia służącego do oceny i analizy efektywności procesu produkcji.

 

Słowa kluczowe: efektywność produkcji, mapa strumienia wartości, VSM.

 

Summary:

 

Analysis of the production process efficiency is the actual problem both from the point of view of scientific considerations, as well as economic practice. Improving efficiency, however, requires the use of appropriate assessment tools. The principal difficulty is the proper selection of tools used in the production process, the assumptions chosen business strategy. In this article, authors have chosen to present in the form of a case study, the use of value stream map as a tool for the evaluation and analysis of the production process efficiency.

 

Key words: production efficiency, value stream map, VSM.

 

Grzegorz Chodak, Justyna Łęczek

 

Problem ostatniej mili — wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów

 

Last mile problem — results of on-line stores and customers research

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje zagadnienie problemu ostatniej mili występujące w handlu elektronicznym. W pierwszej części artykułu omówiono problematykę dostawy towaru do klienta. Następnie określono przyczyny powstawania problemu ostatniej mili oraz scharakteryzowano koszty dotyczące tego problemu. W kolejnym etapie zaprezentowano klasyfikację metod rozwiązywania problemu ostatniej mili, w tym rozwiązania dostępne w Polsce. Następna część artykułu prezentuje wyniki badań zrealizowane w 480 polskich sklepach internetowych, dotyczące czasu realizacji zamówień oraz form wysyłki. Ostatnia część artykułu prezentuje wyniki badań klientów sklepów internetowych, dotyczące problematyki dostawy przesyłek, w tym w szczególności paczkomatów.

 

Słowa kluczowe: problem ostatniej mili, logistyka, handel elektroniczny, sklepy internetowe.

 

Summary:

 

This article presents the last mile problem occurring in e-commerce. In the first part of the article we discusses the area of delivery to the customer. Next, we present the causes of the last mile problem, and we characterize the costs of dealing with this issue. In the next part the classification methods to solve the last mile problem are presented, including the solutions available in Poland. The next part of the article presents the results of research carried out in 480 Polish online stores concerning the lead time and shipping forms. The last part of the article presents the survey results of online shoppers, addressing the problems of goods delivery, in particular collection delivery points.

 

Key words: last mile problem, logistics, e-commerce, on-line stores.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Małgorzata Stefania Lewandowska

 

Znaczenie współpracy z partnerami instytucjonalnymi dla sprawności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych

 

The importance of cooperation with institutional partners for the innovation performance of Polish industrial enterprises

 

Streszczenie:

 

Celem opracowania jest ocena wpływu współpracy instytucjonalnej (z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi) na sprawność innowacyjną przedsiębiorstw, jak również określenie determinantów takiej współpracy. Analiza prowadzona jest na danych z polskiej wersji Community Innovation Survey (CIS) za lata 2008-2010. Próba to 7783 średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, należące do sekcji od B do E. Na podstawie wyników modelu równań strukturalnych stwierdzono istotny związek pomiędzy współpracą instytucjonalną a sprawnością innowacyjną badanych przedsiębiorstw, w tym również (w przypadku współpracy z podmiotami krajowymi) w zakresie wprowadzania innowacji produktowych nowych dla kraju, Europy czy świata. Analiza wartości krytycznych pomiędzy parametrami pozwoliła ustalić hierarchię cech przedsiębiorstwa determinujących taką współpracę. Są to system zachęt pracowników do tworzenia własności intelektualnej, wielkość przedsiębiorstwa oraz posiadanie własnego zaplecza badawczo - rozwojowego, przy czym stosowanie systemu zachęt pracowniczych znacznie lepiej wyjaśnia podejmowanie współpracy z podmiotami krajowymi niż zagranicznymi. Cechą nie sprzyjającą współpracy instytucjonalnej jest fakt przynależności do grupy kapitałowej.

 

Słowa kluczowe: kooperacja instytucjonalna, sprawność innowacyjna, polski CIS, Polska.

 

Summary:

 

The aim of this paper is to assess the influence of institutional cooperation (with research institutes and universities) on the innovation performance of firms as well as determinants of such cooperation. The analysis was based on data from the Polish version of the Community Innovation Survey (CIS) for 2008-2010. The sample consists of 7783 medium-sized and large industrial enterprises from sections B to E. Based on the results of a structural equation model it has been concluded that there is a statistically significant relation between institutional cooperation and innovation performance of researched companies, as well as (in the case of cooperation with Polish firms) in the introduction of product innovations new for the country, Europe or the world. The analysis of critical values between parameters enables the establishment of a hierarchy of company features which determines such cooperation. These include the system of employee incentives for the creation of intellectual property, company size and own R&D department. The application of the employee incentive system better explains the decision to establish cooperation with Polish companies than with foreign ones. Belonging to a capital group adversely affects institutional cooperation.

 

Key words: institutional cooperation, innovation performance, Polish CIS, Poland.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €