Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 10/2009

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2009 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
10.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:
W numerze:

Marek Ciesielski

Nowe problemy z logistyką
W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele publikacji, w których postuluje się uznanie logistyki za odrębną naukę. Autorzy przyznają, że nie ma wyraźnej teorii logistyki, a jej paradygmat dopiero się tworzy. Niemniej proponują wyodrębnienie logistyki jako odrębnej dziedziny wiedzy - niezwiązanej z naukami ekonomicznymi. W artykule poddano krytyce te poglądy, wskazując, że logistyka była, jest i będzie po prostu jedną z tzw. dyscyplin praktycznych w rodzinie nauk ekonomicznych. Wyodrębnienie logistyki oznacza zerwanie - silnych obecnie - więzi z teorią ekonomii i teorią zarządzania. Nie przeszkodzi to w tworzeniu podstaw teoretycznych i w poszukiwaniu paradygmatu logistyki.

New problems concerning logistics
Over the last years in Poland many publications, which postulate considering logistics a separate science, have been released. The authors admit that there is no distinct theory of logistics and its paradigm is only being formed. However, they propose making logistics a separate discipline of science - unrelated to the economic sciences. In the article, these opinions were strongly criticized by pointing out that logistics was, is and will be simply one of so called practical disciplines in the family of the economic sciences. The separation of logistics means breaking - strong at present - ties with the economy theory and the management theory. It will not prevent from formulating theoretical fundamentals and seeking logistics paradigm.

Grażyna Wieteska

Bezpieczeństwo informacji jako istotny element zarządzania w łańcuchach dostaw
Rozwój technologii informacyjnych wspomaga zarządzanie łańcuchami dostaw o coraz wyższym stopniu skomplikowania i rozciągnięcia. Z drugiej strony generuje powstawanie nowych zagrożeń, których ryzyko przedsiębiorstwa powinny analizować i zmniejszać. Artykuł przedstawia wyniki badań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeprowadzonych w 2008 i 2009r. wśród przedsiębiorstw w Polsce.

Information security as an important issue of supply chain management
Information technology development supports the management of supply chains, which are more and more complicated and extended. On the other hand, it generates arising of the new information threats, which risk the companies should analyze and minimize. This article presents the results of information security research, conducted in 2008 and 2009 in Poland.

Katarzyna Nowicka

"Na rzecz i w imieniu" - agent w łańcuchu dostaw
Częste zmiany w popycie wymuszają na producentach konieczność natychmiastowej reakcji. Krótsze łańcuchy dostaw pozwalają na bardziej elastyczne zachowania producenta. Pragnąc pozostać właścicielem produktu aż do momentu jego sprzedaży detaliście, producent może podpisać umowę agencyjną z pośrednikiem świadczącym usługi logistyczne. Wybrany odpowiedni podmiot gospodarczy realizujący zamówienia na rzecz i w imieniu producenta, będący agentem w łańcuchu dostaw, reprezentuje jego interesy nie będąc jednocześnie właścicielem produktu.

"For and on behalf of" - agent in the supply chain
Frequent changes in the demand push producers to react immediately. Shorter supply chains permit for flexible reactions. To be an owner of the product until it is sold to the retailer producer can sing agency contract with logistic operator. Chosen company is an agent, which acts for and on behalf of the producer representing its businesses and, at the same time, not being products' owner.

Bernadetta  Janicka

Wynagrodzenia w branży TSL
W branży TSL, podobnie jak w innych branżach, jednym z najistotniejszych celów pracy jest uzyskanie maksymalnie wysokiego wynagrodzenia. Poziom wynagrodzeń stanowi niejednokrotnie o atrakcyjności branży, dlatego też w tym artykule zostaną przedstawione dane na temat poziomu wynagrodzeń w latach 2006-2008, czynników mających na nie wpływ oraz ich zmiany w badanym okresie. W artykule wzięto pod uwagę ostatnie trzy lata ze względu na to, że był to okres rozkwitu branży TSL, co miało odzwierciedlenie w poziomie wynagrodzeń pracowniczych.

Employees' remuneration in transport, forwarding and logistics sector
In transport, forwarding and logistics sector, as well as in other sectors, one of the main aims of work is gaining the highest possible remuneration. The remuneration level is an indicator of attractiveness of the sector.

Bożena  Gajdzik
Robert  Wieszała

Wpływ doboru pojazdów w systemach logistycznych na poziom hałasu na placu manewrowym przedsiębiorstwa transportowego
Logistyka jako dziedzina wiedzy menedżerskiej, która stosowana jest zarówno w skali przedsiębiorstwa, państwa, wspólnoty gospodarczej aż do ujęcia globalnego włącznie musi uwzględniać założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska w odniesieniu do przedsiębiorstw transportowych oznacza między innymi zakupu taboru o najniższych parametrach uciążliwości dla środowisko. Istnieje wiele aspektów negatywnego oddziaływania pojazdów transportowych na środowisko. W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na poziom emitowanego hałas. Dokonano pomiaru wysokości emisji w trakcie rozruchu pojazdów ciężarowych wraz z naczepami oraz przejazdu 50 m. na placu manewrowym przedsiębiorstwa transportowego. Wyniki pomiarowe stanowią istotną zawartość treściową artykułu.

The influence of the selection of vehicles in logistic systems on the level of emitted noise
The logistics as the field of the manager knowledge has to take into account the foundations of the conception of the sustained development in the scale of enterprise, state, economic community. The protection of the environment in the reference to forwarding enterprises marks among others the purchase of the fleet characterized by the lowest parameters of the negative influence on the environment. In the present article the special attention was turned on the level of the emitted noise. The measurement of the height of the noise emission was executed during the starting of vehicles with semitrailers and their ride 50 m on the shunter square of the forwarding enterprise. The measuring results make up the essential content of the article.

Edukacja ekonomiczna

Katarzyna Sum

Zasady funkcjonowania strefy euro
Uczestnictwo naszego kraju w strefie euro jest przedmiotem licznych dyskusji w literaturze naukowej. Często podejmuje się rozważania na temat stopnia przygotowania naszego kraju do akcesji czy też korzystnych warunków członkostwa. Aby móc ocenić skalę koniecznych dostosowań w procesie przygotowań do przystąpienia należy przede wszystkim wziąć pod uwagę zasady funkcjonowania strefy euro oraz warunki uczestnictwa w niej. W artykule przedstawiono reguły prowadzenia polityki monetarnej, fiskalnej oraz kursowej w strefie euro jak i przesłanki ich kształtowania.

The rules of the functioning of the euro area
Our country's participation in the euro zone is the subject of numerous discussions in the scientific literature. A commonly discussed topic is the state of our country's preparation for the accession or the profitable membership conditions. To evaluate the scale of the necessary adjustments in the preparation process for the accession one should focus on the rules of the euro area and on the entry conditions. The article shows the principles of the monetary, exchange rate and fiscal policy as well as their premises.

Przegląd wydawnictw

Czesław  Skowronek
Zakupy z Excelem
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €